dnes je 23.4.2024

Input:

Změny v sazbách DPH od roku 2024 a jejich dopady

18.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

2023.2526.1
Změny v sazbách DPH od roku 2024 a jejich dopady

Ing. Jana Kolářová

Schválenou novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ("ZDPH"), obsaženou v tisku č. 488, dochází s účinností od 1. ledna 2024 ke sjednocení snížených sazeb daně na 12 %. Změny se tak dotknou všech plnění, která doposud podléhala snížené sazbě 10 % nebo 15 %.

S účinností od 1. 1. 2024 se tak z 10% do 12% sazby daně přesouvají např. tyto okruhy plnění:

 • dodání tepla a chladu,

 • pitné vody, úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné) a odvádění a čištění odpadních vod (stočné),

 • poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení,

 • poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení či dodání stavby pro sociální bydlení,

 • stravovací služby (změny u podávání nápojů jsou popsány níže),

 • ubytovací služby.

Zároveň dochází k přesunům mezi sazbami, které jsou komentovány níže.

Nejprve si shrneme ustanovení důležitá při změnách sazeb daně, následně shrneme hlavní oblasti změn vč. případných praktických dopadů.

Vznik povinnosti přiznat daň (§ 20a ZDPH)

U dodání zboží nebo poskytnutí služby se použije sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň, což je:

 • den uskutečnění zdanitelného plnění nebo

 • den přijetí platby, předchází-li den uskutečnění zdanitelného plnění a budoucí plnění je známo dostatečně určitě.

Příklad:

Pan Černý, neplátce DPH, zaplatí zálohu na rekonstrukci svého bytu následovně:

 • Říjen 2023: 300 000 Kč + 15 % DPH (celkem 345 000 Kč)

Základ daně při poskytnutí záloh (§ 37a ZDPH)

Z případné zálohy přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění se odvede daň vypočtená sazbou daně platbou ke dni přijetí platby.

Základ daně při následném uskutečnění plnění se vypočte jako rozdíl mezi základem daně z celkové úplaty (bez daně) a základy daně z úhrnu záloh (bez daně). Zdaňuje se tedy pouze doplatek. Mohou nastat tyto základní situace:

 • Doplatek je nulový, pak i základ daně je nula. Není nutné vystavovat daňový doklad.

 • Rozdíl je kladný a vzniká povinnost uhradit doplatek, uplatní se sazba daně platná při uskutečnění zdanitelného plnění.

 • Rozdíl je záporný a vzniká povinnost vrátit přeplatek, uplatní se sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Základ daně a DPH jsou na daňovém dokladu uvedeny se záporným znaménkem.

 • Při zdanění záloh více sazbami platí při vyúčtování fikce, že se zálohy vrací od poslední.

Příklad:

Pan Černý, neplátce DPH, zaplatí zálohu na rekonstrukci svého bytu následovně:

 • Říjen 2023: 300 000 Kč + 15 % DPH (celkem 345 000 Kč)

V dubnu 2024 bude plnění rekonstrukce dokončena.

Celková hodnota plnění je:

a) 500 000 Kč bez DPH. Nedoplatek 200 000 Kč se dnem uskutečnění zdanitelného plnění v dubnu 2024 bude podléhat DPH 12 %, tj. celkový doplatek bude 224 000 Kč.

b) 280 000 Kč, neboť část díla nemohla být dodána. Přeplatek činí 20 000 Kč bez DPH. Na daňovém dokladu, který dodavatel vystavil, bude uvedeno:

základ daně – (minus) 20 000 Kč
DPH – (minus) 3 000 Kč (15 %)

Oprava základu daně a daně (§ 42 ZDPH)

Při opravě základu daně a daně se použije sazba daně platná ke dni povinnosti přiznat daň u původního zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, z níž vznikla povinnost přiznat daň.

Příklad:

Pan Bílý, neplátce DPH, si nechal zrekonstruovat svůj byt a zaplatil stavební firmě následovně:

 • Říjen 2023: 300 000 Kč + 15 % DPH (celkem 345 000 Kč)

 • Prosinec 2023: 200 000 Kč + 15 % DPH (celkem 230 000 Kč)

Stavební práce v červenci 2024 reklamuje a je mu poskytnuta sleva 100 000 Kč (bez DPH). Stavební firma opraví základ daně a daň takto:

základ daně – (minus) 100 000 Kč
DPH – (minus) 15 000 Kč (15 %)

Příklad:

Ze záloh na vodu, vodné a stočné za 1–12/2023 byla odvedena DPH sazbou daně 10 % (12 x 10 000 Kč + 12 x 1 000 Kč DPH). K 3. 1. 2024 byl proveden odečet vody. U dvou nájemníků nastanou tyto situace:

 1. Spotřeba činí 60 000 Kč bez DPH. Výsledkem je přeplatek ve výši 60 000 Kč (základ daně bez daně: 60 000 Kč – 12 x 10 000 Kč). Odběrateli bude vrácena částka 60 000 Kč + 6 000 Kč DPH.
 2. Spotřeba činí 170 000 Kč bez DPH. Výsledkem je nedoplatek ve výši 50 000 Kč (základ daně bez daně: 170 000 Kč – 12 x 10 000 Kč). Odběratel uhradí částku 50 000 Kč + 12 % DPH.

Příklad:

Nájemce nebytového prostotu platí zálohy na dodávky tepla měsíčně 2 000 Kč + DPH, vždy do 15. dne měsíce. Zálohovým obdobím je březen 2023 až únor 2024, poté je provedeno vyúčtování.

Zálohy uhrazené do konce roku 2023 podléhají 10% sazbě daně, zálohy hrazené od 1. 1. 2024 podléhají 12% sazbě daně.

V březnu 2024 bude provedeno roční vyúčtování. Výsledkem je přeplatek 5 000 Kč (bez DPH), tedy vyúčtování bude mít záporný základ daně. Bude snížena dříve odvedená DPH na straně pronajímatele i uplatněný nárok na odpočet na straně nájemce. Použije se přitom úprava § 37a odst. 3 ZDPH, kdy část základu daně vztahujícího se k přeplatku bude podléhat 12% sazbě daně a zbylá část přeplatku bude podléhat 10% sazbě daně (postupuje se od záloh zaplacených naposled).

  základ daně sazba DPH celkem
1. – (minus) 4 000 Kč 12 % – (minus) 480 Kč – (minus) 4 480 Kč
2. – (minus) 1 000 Kč 10 % – (minus) 100 Kč – (minus) 1 100 Kč
  – (minus) 5 000 Kč   – (minus) 580 Kč – (minus) 5 580 Kč

Stravovací služby, nápoje, potraviny

Stravovací služby i nadále podléhají snížené sazbě daně, nově však 12 %. U dodání nápojů, popř. u služby podávání nápojů však ve snížené sazbě daně zůstávají pouze plnění spojená s dodáním či podáním pitné vody a tzv. vybraných nápojů.

Za pitnou vodu se považuje pouze voda splňující požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, dodávaná odběratelům vodovodem (jedná se o tzv. kohoutkovou vodu), popř. její teplá verze podle definice obsažené v příloze č. 2 ZDPH. Zároveň zmizela z přílohy č. 2 ZDPH položka voda, tj. jiná voda než pitná voda ve smyslu vody dodávané vodovodem. Prakticky má tato změna následující dopady:

 • Voda nijak neupravovaná, avšak dodávaná jako balená, podléhá základní sazbě DPH 21 %.

 • Voda dodávaná vodovodem (pitná voda), pokud je jakkoliv upravovaná, podléhá základní sazbě DPH 21 %. Úpravou může být ochucení nějakými přísadami či jiná úprava typu ledová tříšť.

Vybraným nápojem se rozumí nealkoholický nápoj, pokud jde o:

 1. mléko a tekuté mléčné výrobky uvedené pod kódy v kapitole 4 CN,
 2. nápoje uvedené pod kódy 2202 99 11 CN (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny 2,8 % hmotnostních nebo více) a 2202 99 15 CN (Nápoje na bázi sóji o obsahu bílkoviny
Nahrávám...
Nahrávám...