dnes je 23.4.2024

Input:

Roční zúčtování daně za rok 2023: na co si dát pozor?

30.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 16 minut

2024.3.2
Roční zúčtování daně za rok 2023: na co si dát pozor?

Monika Doleželová

VYŠLO V ČÍSLE 3/2024

Budete zaměstnancům zpracovávat roční zúčtování záloh za rok 2023? Ukážeme vám na několika příkladech, na co si dát pozor.

Musí zaměstnavatel provést zaměstnancům roční zúčtování?

Ano, tuto povinnost ukládá plátcům (zaměstnavatelům) § 38ch zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen "ZDP"). Roční zúčtování daně a daňových záloh (dále jen "RZD") provede plátce:

 • pouze na základě včas podané písemné žádosti poplatníka (zaměstnance),

 • za podmínky, že zaměstnavatel byl posledním zaměstnavatelem v roce 2023,

 • zaměstnanec musí požádat nejpozději do 15. 2. 2024 a ve stejném termínu doložit všechny podklady.

Další nezbytné podmínky jsou:

 • zaměstnanec pobíral příjmy pouze od jednoho plátce daně (zaměstnavatele)

 • nebo od více zaměstnavatelů postupně za sebou (mimo příjmy sražené srážkovou daní)

 • a zároveň zaměstnanci nevznikla povinnost podat daňové přiznání.

Příklad

Příjmy od více plátců daně

Pan Nožička pracoval celý rok 2023 pouze u jednoho zaměstnavatele. V roce 2023 utrpěl pracovní úraz. Od pojišťovny mu byly v roce 2023 vyplaceny ušlé příjmy ve výši 10 000 Kč.

V tomto případě bude muset pan Nožička podat daňové přiznání za rok 2023 přímo na finanční úřad, neboť měl souběžně dva příjmy od dvou plátců daně (zaměstnavatel a pojišťovna).

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění se vyplňuje na aktuálně platném tiskopisu MF.

Starší vzory tiskopisu lze použít za předpokladu, že:

 • poplatníci nebudou uplatňovat slevu za zastavenou exekuci,

 • a v případě vzoru č. 1 nebudou uplatňovat ani úroky z úvěru na bytové potřeby.

Kteří zaměstnanci mají povinnost podat DPFO?

V souladu s § 38g ZDP musí daňové přiznání za rok 2023 podat každý zaměstnanec, fyzická osoba, jehož roční příjmy mimo zaměstnání přesáhly 20 000 Kč. Do limitu 20 000 Kč se započítávají všechny vedlejší neosvobozené příjmy (§ 8 až § 10 ZDP). Naopak § 38ch ZDP negativně vymezuje, kteří zaměstnanci nejsou povinni podávat daňové přiznání.

Pokud by zaměstnanec vedle zaměstnaneckého poměru podnikal, pak by se do ročního limitu příjmů 20 000 Kč započítávaly i hrubé příjmy dle § 7 ZDP (nikoliv pouze zisk). Naopak příjmy, které již byly zdaněny srážkovou daní (např. DPP, DPČ), se do limitu 20 000 Kč nezapočítávají.

Může zaměstnavatel provést roční zúčtování Ukrajincům?

Častou otázkou je, zda může zaměstnavatel provést RZD "Ukrajincům". Zde je nutno v první řadě rozlišit, o jakou kategorii "Ukrajince" se z pozice zákona o daních z příjmů jedná. Zjednodušeně řečeno, pokud tady Ukrajinec žije již déle, má tady například trvalý pobyt a středisko životních zájmů, bude se z pohledu zákona o daních z příjmů jednat o tzv. daňového rezidenta. Pak k němu přistupujeme stejně jako k ostatním českým zaměstnancům a lze jim bez obav provést RZD.

Pro tyto účely finanční správa na svých stránkách zveřejnila vzor Prohlášení i vzor Žádosti o RZD v ukrajinštině. Nicméně pozor, jsou to pouze návody, u zaměstnavatele musí být nadále vyplněny a podepsány české tiskopisy.

Pokud je Ukrajinec v České republice jen se štítkem "dočasné ochrany", pak se zřejmě bude z pohledu daňových zákonů jednat o tzv. daňového nerezidenta. V tomto případě lze takovému zaměstnanci za splnění zákonných podmínek provést RZD, ale uplatnit může pouze slevu na poplatníka, případně slevu na jeho vlastní studium (sleva na studenta lze naposledy zohlednit za rok 2023). Žádné další slevy ani daňová zvýhodnění uplatnit nelze.

V případě nejasností, zda se jedná o českého rezidenta či daňového nerezidenta, lze požádat Finanční úřad za poplatek 100 Kč o tzv. Daňový domicil.

Jaké jsou zákonné lhůty v rámci RZD?

Lhůty pro zaměstnance, nejpozději do:

 • 15. 2. 2024 požádat zaměstnavatele o RZD,

 • 15. 2. 2024 případně učinit dodatečné prohlášení,

 • 15. 2. 2024 doložit všechny podklady k RZD.

Lhůty pro zaměstnavatele, nejpozději do:

 • 31. 3. 2024 provést na žádost RZD,

 • 30. 4. 2024 vyplatit přeplatek z RZD (vyšší než 50 Kč).

Nezdanitelné části základu daně

Co vše lze odečíst v roce 2023 od základu daně, je detailně popsáno v § 15 ZDP. Částky uvedené v zákoně představují maximální možný roční odpočet.

Pro rok 2023 byl novelizací zákona č. 128/2022 Sb. (v rámci tzv. konsolidačního balíčku) prodloužen navýšený maximální limit pro uplatnění poskytnutých darů až na 30 % ze základu daně.

Odpočet za zkoušky na další vzdělávání a za zaplacené členské příspěvky lze zohlednit naposledy za zdaňovací období 2023, od roku 2024 již tyto nezdanitelné části ze základu daně v zákoně o daních z příjmů nenalezneme.

Příklad

Úroky z úvěru na bydlení a možná optimalizace daně

Manželé Josef a Marie jsou od roku 2015 účastníky smlouvy o hypotečním úvěru. Za rok 2023 jim přišla dvě potvrzení o výši zaplacených úroků. Na jméno pana Josefa částka 225 000 Kč a na jméno paní Marie 85 000 Kč. Předmětem úvěru byl rodinný dům, kde manželé společně bydlí. Oba manželé jsou zaměstnaní a mají každý roční příjmy 400 000 Kč hrubého. Který z manželů si může uplatnit tyto úroky? A v jaké výši?

Vzhledem k tomu, že jde o dvě úvěrové smlouvy v téže společné domácnosti, lze pro účely daňových odpočtů uznat maximálně částku 300 000 Kč. Zbylých 10 000 Kč uplatnit nelze.

Odpočet úroků za rok 2023 lze uplatnit ve 2 variantách následovně:

 1. každý z manželů si uplatní odpočet ve výši ½, tj. 150 000 Kč,
 2. manžel nebo manželka si uplatní celých 300 000 Kč,

Jinou variantu zákon neumožňuje.

Pro rozhodnutí o zvolené variantě uplatnění odpočtu úroků od základu daně bude vhodné vycházet ze skutečnosti, kdo z manželů dosáhne vyššího základu daně, umožňující uplatnit veškeré odpočty od základu daně a základní slevu na poplatníka.

1. Varianta:

Každý z manželů si uplatní odpočet ve výši ½ úroků z úvěru, tj. 150 000 Kč

Varianta 1.   Příjmy v Kč  
manžel   manželka  
Roční základ daně   400 000   400 000  
Úroky na bydlení   -150 000   -150 000  
Základ daně   250 000   250 000  
Daň 15 %   37 500   37 500  
Sleva na poplatníka 2023   -30 840   -30 840  
Daň za rok 2023   6 660   6 660  

2. Varianta:

Manžel nebo manželka si uplatní celých 300 000 Kč úroků z úvěru

Varianta 1.   Příjmy v Kč  
manžel   manželka  
Roční základ daně   400 000   400 000  
Úroky na bydlení   -300 000   0  
Základ daně   100 000   400 000  
Daň 15 %   15 000   60 000  
Sleva na poplatníka 2023   -30 840   -30 840  
Daň za rok 2023   0   29 160  

Z výše uvedeného je zřejmé, že bude pro manžele výhodnější 1. varianta. Oba manželé odvedou ročně na daních celkem 13 320 Kč (2 * 6 660 Kč). U druhé varianty by jeden manžel sice neodvedl na daních nic, ale u druhého manžela by činila roční daň celkem 29 160 Kč. Úspora u první varianty tak činí 15 840 Kč.

Slevy na dani

Slevy na dani jsou v zákoně o daních z příjmů členěny na tzv. měsíční slevy (§ 35ba ZDP) a dále na slevy na dani, které lze zohlednit pouze v rámci ročního zúčtování nebo v rámci podaného daňového přiznání za celý kalendářní rok.

Roční slevy na dani, které může zaměstnavatel zohlednit u zaměstnanců při RZD za rok 2023:

 • sleva na manžela (§ 35ba odst. 1 písm. b) ZDP),

 • sleva za umístění dítěte (§ 35bb ZDP),

 • sleva na zastavenou exekuci (§ 35 odst. 4 ZDP).

Slevu na studenta (na vlastní studium zaměstnance) a slevu za umístění dítěte lze uplatnit naposled za zdaňovací období 2023, od roku 2024 jsou tyto slevy v zákoně zcela zrušeny. Podmínky pro uplatnění slevy na manžela jsou do 31. 12. 2023 beze změny, v RZD za rok 2023 budeme postupovat postaru. Až v RZD za rok 2024 budou moci tuto slevu využít pouze rodiče, kteří vychovávají ve společné domácnosti dítě věku do 3 let.

Příklad

Sleva na manžela a příjmy za rok 2023

Manželka pana Nového byla v od ledna do května 2023 v domácnosti bez jakýchkoliv příjmů, od června do listopadu 2023 pobírala mateřskou ve výši 10 000 Kč měsíčně a od prosince 2023 rodičovský příspěvek 9 000 Kč. Lze uplatnit slevu na manželku?

Měsíc 2023   Příjmy v Kč  
1-5 (nepracovala)   0  
6-11 (mateřská)   60 000  
12 (rodičovský příspěvek)   9 000  
Celkem   69 000  

Nejen zákon o daních z příjmů vymezuje příjmy, které se do vlastního příjmu manžela nezapočítávají. Tento výčet nalezneme také v Pokynu GFŘ D-59 (k § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP).

Na první pohled by se jevilo, že slevu na manželku uplatnit nelze, jelikož její roční příjmy přesáhly 68 000 Kč za rok. Ale rodičovský příspěvek ve výši 9 000 Kč se do příjmu manželky již nezapočítává, jedná se o sociální dávku. A i kdyby měla manželka vícerčata a náležela by jí ještě mateřská za prosinec, ani ta by se do příjmů za rok 2023 nezapočítávala, neboť by jí byla vyplacena až v lednu 2024. Rodičovský příspěvek i mateřská se vyplácí tzv. pozadu. Rozhodující je tedy datum připsání na účet, či vyplacení složenky. Slevu na manželku za rok 2023 uplatnit lze.

Příklad

Sleva na manželku a příjmy za rok 2023

Manžel paní Novotné byl celý rok 2023 na rodičovské dovolené, měsíčně pobíral rodičovský příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně. Rovněž podniká jako OSVČ. V roce 2023 měl příjmy z podnikání ve výši 40 000 Kč a výdaje ve výši 30 000 Kč. Dále v roce 2023 obdržel na účet daňové bonusy za své dva syny v celkové částce 37 524 Kč. Lze uplatnit slevu na manžela?

Měsíc 2023   Příjmy v Kč  
1-12 (rodičovský příspěvek)   60 000  
OSVČ (příjmy, ne zisk)   40 000  
Daňové bonusy   37 524  
Celkem   137 524  

Opět je nutné rozklíčovat, které příjmy se do příjmů manžela započítávají a které nikoliv. Z výše uvedeného výčtu se jako příjem manžela pro účely uplatnění slevy na dani do příjmů manžela nezapočítávají jen příjmy z rodičovského příspěvku. U podnikatelů se posuzují veškeré hrubé příjmy, nikoliv jen zisk (viz také Pokyn D-59). Daňový bonus také nenalezneme ve výčtu § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP tzv. nezapočítávaných příjmů (od roku 2024 se tyto podmínky přesunuly do § 35bb ZDP). Příjem manžela pro účely uplatnění slevy na dani tak činí 77 524 Kč, slevu na manžela za rok 2023 uplatnit nelze.

Příklad

Sleva na manželku a příjmy za rok 2023

Manželka pana Nováka pracovala v roce 2023 na dohodu o provedení práce. V roce 2023 si takto vydělala 62 000 Kč hrubého, což činilo 52 700 Kč čistého. Z prostředků na termínovaném vkladu, který je veden na její jméno, jí plynuly úroky a na účet jí byla za rok 2023 připsána netto (čistá částka po zdanění) 994,50 Kč. Dále jí plynul příjem z důvodu péče o invalidní dceru ve výši 8 000 Kč měsíčně. V roce 2023 obdržela od svých rodičů darem obraz v hodnotě 5 000 Kč. Lze uplatnit slevu na manželku?

Měsíc 2023   Příjmy v Kč  
DPP (vždy hrubé příjmy)   62 000  
Úroky na účtu   994,50  
Péče o osobu blízkou   96 000  
Celkem   163 994,50  

Které příjmy se do příjmů manželky

Nahrávám...
Nahrávám...