dnes je 20.6.2024

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 40Garance

15.1.2023, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: SUPER

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

2.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o výkonu funkce, která je uzavírána mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností, je zakotvena v ustanoveních § 59 – 61 ZOK.

Přístupné pro: SUPER

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednateleGarance

2.1.2021, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: SUPER

Výkon funkce jednatele ve společnosti, vznik a zánik funkceGarance

2.1.2021, Mgr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Vzhledem k tomu, že společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která není schopna sama jednat, musí mít svého zástupce. Zástupcem je statutární orgán, tedy jednatel,…

Přístupné pro: SUPER

Dotace z fondů Evropské unieGarance

30.7.2020, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace z fondů EU slouží k podpoře vyváženého rozvoje regionů EU s důrazem na snížení sociálních a ekonomických rozdílů. Česká republika z evropských fondů čerpá již od svého vstupu do EU v roce 2004. Celkově měla možnost čerpat ve třech programových obdobích…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Postoupení smlouvyGarance

27.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: SUPER

Vzor - Postoupení smlouvyGarance

24.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: SUPER

Vzor - Smlouva o postoupení pohledávky dle § 1879 a násl. NOZGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: SUPER

Smlouva o postoupení pohledávkyGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava smlouvy o postoupení pohledávky je obsažena v § 1879 až 1886 NOZ.

Přístupné pro: SUPER

Vzor - Smlouva o převzetí dluhu dle § 1888 a násl. NOZGarance

18.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: SUPER

Převzetí dluhuGarance

17.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava převzetí dluhu je obsažena v § 1888 až 1891 NOZ. Převzetí dluhu je jednou ze změn v subjektu závazku na straně dlužníka. Původní dlužník přestává být dlužníkem a účastníkem závazku a na jeho místo nastupuje dlužník nový. V právní teorii se…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 43 - Rozdělení podíluGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 117 ObchZ    Ze zákona není možné rozdělení takových podílů osobních obchodních společností, u nichž to charakter takového podílu vylučuje. Není tak možné rozdělit podíl společníka u veřejné obchodní společnosti (v. o. s)…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 37Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 92 ObchZ    Platí pravidlo, že z likvidačního zůstatku jsou uspokojena práva společníků v pořadí, které se řídí ustanoveními společenské smlouvy (§ 37 odst. 1), výší splacených či vnesených vkladů (§ 37 odst. 2),…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 39Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 92 ObchZ    Ručení společníků v případě zániku korporace je odvislé od ustanovení zákona pro příslušnou korporaci. U akciové společnosti akcionáři, podobně jako členové družstva, za dluhy v případě zániku korporace…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 41Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 120 ObchZ    Finanční asistence zaměstnancům na nákup akcií, stejně tak jako prostředky poskytnuté na nákup vlastních akcií, nově není vztažena pouze k základnímu kapitálu, ale je aplikován test rizika…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 31Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 61 ObchZ    Podíl je podle § 31 definován jako „účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí“.    Zákon umožňuje společenskou smlouvou, popř. stanovami u družstva vymezit různé…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 33Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 61 ObchZ    Ze základního ustanovení, že korporace nemůže nabýt vlastních podílů, zákon připouští výjimku u kapitálových společností. V případě nabývání vlastních podílů u akciové společnosti je však nabývání vlastních …

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 42 - Přechod podíluGarance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 116 ObchZ    Ustanovení o přechodu podílu, resp. omezení tohoto přechodu, vycházejí z rizik, která plynou z charakteristiky podílu samotného. Definice podílu v obchodní korporaci je „účast společníka v obchodní korporaci…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 13Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 132 odst. 3, § 190 odst. 3 ObchZ    Ustanovení o nutnosti písemné formy s úředně ověřenými podpisy se vztahuje na smlouvy uzavřené mezi jednočlennou společností zastoupenou jediným společníkem a tímto jediným …

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 14Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 115 odst. 2 poslední věta ObchZ    Jedná-li se o jednočlennou společnost, není zde rozumného důvodu bránit jejímu jedinému společníkovi, aby svůj podíl na společnosti kdykoli převedl nebo zastavil. Pokud by společenská…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 32Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 61 ObchZ    Možnost dispozice s podílem v rámci jeho vymezení jako věci nehmotné a movité nalézá svou podobu hned v několika institutech, jejichž smyslem je zachovat co možná největší dispozitivnost zákonných ustanovení…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 36Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 82 ObchZ    Ustanovení o hodnotě vypořádacího podílu je myšlenkově totožné se zásadou dispozitivnosti právních ustanovení v zákoně. Pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak (limity ustanovení společenské…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 35Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 82 ObchZ    Kromě důvodů uvedených v ustanovení § 40 odst. 2 se zákon dovolává obecných zásad dobré víry v součinnosti se zásadami o nezákonném obohacení jakožto obecných zásad NOZ a zákona. V souvislosti …

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 38Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 92 ObchZ    Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí podle případných ustanovení společenské smlouvy, která má přednost před ustanoveními § 38 odst. 1 a 2, která stanoví, že zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 12Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 132 odst. 1 a 2, § 190 odst. 1 a 2 ObchZ    Ačkoli ustanovení hovoří obecně o jednočlenných společnostech, nikoli o jednočlenných kapitálových společnostech, je třeba z toho, že zákon existenci jednočlenné společnosti…

Přístupné pro: SUPER

Komentář zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, § 11Garance

23.4.2014, Rödl & Partner, JUDr. Petr Novotný, Ph.D. a kol., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava    § 105 odst. 2, § 162 odst. 1 ObchZ    Stejně jako v dosavadní právní úpravě, obsažené v ObchZ, se u kapitálových společností, tedy u společnosti s ručením omezeným a u akciové společnosti, připouští, aby byly…

Přístupné pro: SUPER

Souběh funkce jednatele s pracovním poměrem od 1. 1. 2014

18.7.2013, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s novým zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, který nabývá účinnosti od ledna příštího roku, mohou i fyzické osoby řešit některé otázky z tohoto zákona vyplývající. Jde např. o souběh o funkce jednatele s pracovním…

Doba plnění (doba splatnosti faktur)Archiv

13.5.2013, Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna postoupila Senátu dne 11. 4. 2013 návrh novely obchodního zákoníku (č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kterým se zpřesňuje postup při zápisu do obchodního rejstříku při rozdělení právnické osoby (§ 38b) a dále doba…

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nahrávám...
Nahrávám...