dnes je 23.5.2024

K chystané novele zákona o nemocenském pojištění

23.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění. Úprava mimo jiné upřesňuje sdělování údajů mezi ČSSZ a pojišťovnami nebo doplňuje povinnost OSVČ používat datovou schránku. Změna…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Důchodová reforma - co nás čeká?

21.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vláda schválila důchodovou reformu připravenou MPSV. Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

ELDP - nezapomeňte předložit do konce dubna!

24.4.2024, Zdroj: ČSSZ

Vedení evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Osvobození důchodů a jim podobných příjmůGarance

2.4.2024, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 1 písm. g) ZDP osvobozuje mimo jiné i příjem fyzických osob získaný ve formě dávek a služeb z nemocenského pojištění, důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění a plnění ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu, od roku 2013…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

§ 23b ZPSZ - Průměrná mzda a další pojmyGarance

26.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je kromě vymezení některých pojmů obsažena definice průměrné mzdy; pojem průměrné mzdy je používán především při stanovení maximálního vyměřovacího základu, při uplatňování slev na pojistném a při stanovení pravděpodobné výše…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 53 ZOPSZ - Povinnost součinnosti příjemců dávekGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávněním orgánu sociálního zabezpečení zakotveným v § 12 písm. b) a písm. c) ZOPSZ korespondují povinnosti příjemců dávek důchodového pojištění stanovené v odstavcích 1 a 2; ustanovení odstavce 2 se přitom týká poživatelů invalidního důchodu (všech stupňů).…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 86 ZOPSZ - RozhodnutíGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování orgánů sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění vyúsťuje buď ve vydání písemného rozhodnutí, které je rozhodnutím podle správního řádu (srov. zejm. § 67 až 69 správního řádu), nebo ve vydání písemného oznámení v případě hromadného…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 88 ZOPSZ - NámitkyGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2010 je zavedeno jako řádný opravný prostředek proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ve věcech důchodového pojištění podání námitek. Námitky v podstatě nahrazují odvolání a podávají se ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Námitky…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 83 ZOPSZ - Sepisování žádostí o důchodGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti, kterou s žadatelem sepisuje územní správa sociálního zabezpečení (je-li k přiznání důchodu příslušná Česká správa sociálního zabezpečení), nebo na základě žádosti podané v elektronické podobě.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 83a ZOPSZ - Účastníci řízeníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je přímo zainteresován na tom, zda jeho zaměstnanec je účasten důchodového pojištění (z účasti zaměstnance na důchodovém pojištění vyplývá pro zaměstnavatele řada povinností), a proto se zaměstnavateli přiznává v řízení ve věcech účasti…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 82 a 82a ZOPSZ - Podávání žádosti o dávky důchodového pojištěníGarance

25.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení o přiznání dávky důchodového pojištění se zahajuje na základě žádosti; toto řízení nelze zahájit z moci úřední. Řízení o přiznání dávky se zahajuje způsobem, který určí žadatel, tj. buď na základě žádosti podané podle § 82 ZOPSZ v listinné podobě,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 39 ZOPSZ - Předkládání evidenčního listuGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká správa sociálního zabezpečení vede centrální evidenci údajů o osobách účastných důchodového pojištění (registr pojištěnců podle § 16c ZOPSZ) a důležitým zdrojem informací pro vedení této evidence jsou evidenční listy důchodového pojištění. V ustanovení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 38 ZOPSZ - Evidenční listyGarance

22.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční list důchodového pojištění představuje nejvýznamnější zdroj údajů o době důchodového pojištění a dosažených výdělcích. Evidenční list se vede na předepsaném tiskopisu; předložit jej lze i v elektronické podobě za podmínek uvedených v § 123e odst. 2…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

ELDP za rok 2023ZáznamGarance

14.3.2024, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:13

Jak vyplňovat a zapisovat záznamy a předkládat a odesílat ELDP? Dozvíte se na konkrétních příkladech.

Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

12.3.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

NEMOCENSKÉ je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona)…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

§ 56 ZDPo - Změny v nárocích po přiznání důchoduGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 54 ZDPo - Nárok na důchod a na jeho výplatuGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V zákoně o důchodovém pojištění se rozlišují dva pojmy, a to nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu, přičemž rozlišování těchto dvou pojmů má své praktické důsledky.Nárok na důchod vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených v zákoně o důchodovém…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 42 ZDPo - Invalidní důchod a jeho výše v mimořádných případechGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V odstavci 1 je upraven nárok na invalidní důchod u osob, které se staly invalidními pro invaliditu třetího stupně před dosažením věku 18 let a nezískaly potřebnou dobu pojištění (jedná se o tzv. invalidy z mládí), a v odstavci 2 je upravena výše tohoto…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 41 ZDPo - Výše invalidního důchoduGarance

6.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Invalidní důchod se skládá ze základní (jednotné) výměry a z procentní výměry. Základní výměra invalidního důchodu (není přitom rozhodné, o jaký stupeň invalidity se jedná) činí v roce 2024 částku 4 400 Kč měsíčně. Procentní výměra se stanoví v závislosti na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 34 ZDPo - Výše obecného starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při stanovení procentní výše starobního důchodu se rozlišuje doba pojištění do vzniku nároku na tento důchod a po vzniku nároku na tento důchod. U doby pojištění do vzniku nároku se pak za období let 2013 až 2015 rozlišuje ještě, zda se tato doba kryje s…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 34a ZDPo - Zvýšení obecného starobního důchodu za vychované dětiGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 31 ZDPo - Nárok na předčasný starobní důchodGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přiznání předčasného starobního důchodu podle § 31 ZDPovylučuje nárok na obecný starobní důchod podle § 29 ZDPo při dosažení důchodového věku. Přiznání předčasného starobního důchodu je tedy nezvratné (procentní výměru tohoto důchodu lze zvýšit jen za další…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Předkládání evidenčních listů důchodového pojištěníGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé jsou povinni vést potřebné záznamy o skutečnostech rozhodných pro nárok na dávky důchodového pojištění, jejich výši a výplatu a předkládat je příslušným orgánům sociálního zabezpečení.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2024Garance

5.3.2024, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

§ 33 ZDPo - Výše starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní výměra se mění každým rokem podle daných pravidel (od roku 2019 činí 10 % průměrné mzdy). Základní výměra je stanovena jednotně pevnou částkou. Základní výměra činí od 1. ledna 2024 částku 4 400 Kč měsíčně.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 36 ZDPo - Výše předčasného starobního důchoduGarance

5.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje stanovení procentní výměry tzv. trvale kráceného předčasného starobního důchodu. Procentní výměra se stanoví podle získané doby pojištění a vzhledem k chybějící době do dosažení důchodového věku (jde o tzv. zápornou procentní sazbu); právě…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Činnosti v průběhu trvání pracovněprávního vztahu a na konci měsíceGarance

5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování příspěvků na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění se státním příspěvkemGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 16 ZDPo - Osobní vyměřovací základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení je upraven způsob výpočtu osobního vyměřovacího základu jako měsíčního průměru indexovaných výdělků dosažených v rozhodném období. Prostřednictvím osobního vyměřovacího základu se stanoví výpočtový základ. Základními pojmy zde jsou roční…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 11 ZDPo - Doba pojištěníGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Doba důchodového pojištění je jedním ze základních institutů důchodového pojištění, neboť má přímý vliv jak na nárok, tak na výši starobního a invalidního důchodu. Účast na důchodovém pojištění se projevuje konkrétně v době důchodového pojištění. Doba…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 15 ZDPo - Výpočtový základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpočtový základ je dalším základním institutem, který ovlivňuje výši přímých důchodů (tj. starobních a invalidních důchodů); procentní výměra těchto důchodů se stanoví v příslušné procentní sazbě z výpočtového základu podle získané délky dob důchodového…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 4 ZDPo - Druhy důchodů a jejich výšeGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení odstavce 1 jsou vyjmenovány jednotlivé druhy důchodů poskytované z důchodového pojištění. Invalidní důchod představuje jeden druh důchodu, i když se výše tohoto důchodu liší v závislosti na stupni invalidity. Tzv. předčasný starobní důchod, tj.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

§ 19 ZDPo - Zachovaný osobní vyměřovací základGarance

4.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení představuje ochranu pro pojištěnce, kteří pobírali nebo v době podání žádosti o přiznání důchodu ještě pobírají některý ze stanovených důchodů. Tato ochrana spočívá v tom, že při přiznání nového důchodu bude tento nový důchod vyměřen vždy nejméně ze…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Pojistné u OSVČGarance

20.2.2024, Ing. Lenka Hájková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je povinna platit za podmínek stanovených příslušnými předpisy (zejména zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 187/2006 Sb.,…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Povinnosti OSVČ v sociálním zabezpečení

12.2.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

K hlavním povinnostem OSVČ v rámci sociálního zabezpečení patří, při splnění zákonem stanovených podmínek, placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v případě účasti na nemocenském pojištění placení tohoto…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Zdravotní a sociální pojištěníGarance

29.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Starobní důchodce - předložení dokladu o přiznání důchodu zaměstnancemGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…

Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Předčasný starobní důchodce - oznámení nástupu do zaměstnání u OSSZArchiv

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vstoupí-li do zaměstnání poživatel předčasného starobního důchodu, tedy přiznaného podle § 31 ZDPo a vykonává-li výdělečnou činnost po dobu, kdy ještě nedosáhl důchodového věku, plní zaměstnavatel ohlašovací povinnost do 8 dnů po vstupu do zaměstnání. Hlášení…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

ELDPGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidenční listy důchodového pojištění se vyhotovují po závěrce mzdových listů za každý kalendářní rok. Záznam do evidenčního listu se však provádí nejpozději do 30. dubna následujícího roku, pokud výdělečná činnost trvala k 31. prosinci tohoto roku.…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Změny v sazbách v oblasti sociálního zabezpečení od 1. 1. 2024Garance

26.11.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Změny týkající se oblasti volného pohybu osob

13.11.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Elektronizace v agendě určování příslušnosti k právním předpisům v oblasti volného pohybu osob (formulář A1) – rozšíření služeb ePortálu ČSSZ, aktualizace žádostí a elektronizace jejich vyřizování – to jsou od listopadu některé novinky…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Odvody z dohod o provedení práce v roce 2024

2.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

V rámci změn, které jsou součástí projednávaného konsolidačního balíčku změn od roku 2024 (viz sněmovní tisk 488), jsou i novinky týkající se povinných odvodů pojistného u dohod o provedení práce…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

MPSV navrhuje pravidelnou valorizaci minimální mzdy

1.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novelu zákoníku práce, která zavádí valorizační mechanismus minimální mzdy, posílá MPSV do meziresortního připomínkového řízení. Zákon bude stanovovat jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet i aktualizaci minimální mzdy. Tu bude pro příslušný kalendářní rok…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Pozor na rostoucí množství podvodných sms!

31.10.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většina orgánů státní správy upozorňuje, že v poslední době roste množství podvodných sms, které jsou posílány jejich klientům a které "se tváří", že jsou odeslány za příslušný…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Změny ve zpracování a výplatě důchodů

20.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Poslanecká sněmovna dala zelenou on-line žádosti o důchod, novela sjednotí i výplatní termíny důchodů.

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Kde najít informaci o případném daňovém nedoplatku?

18.9.2023, Zdroj: Česká daňová správa

Do konce listopadu 2023 probíhá daňové milostivé léto. Daňoví dlužníci (fyzické osoby), kteří v této době uhradí nedoplatek na dani vzniklý do 30. září 2022, mohou požádat o prominutí souvisejících úroků, pokut za pozdě podané přiznání, penále a některých…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER
Nahrávám...
Nahrávám...