dnes je 25.4.2019
Nejnovější

§ 194 ZP Náhrada odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnostiGarance

25.4.2019, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úplné znění § 194 zákona č. 262/2006 Sb. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, s účinností ke dni 1.10.2018 Předchozí § Následující §č. 262/2006 Sb....§ 194Zaměstnanci, který pracuje na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: KOMBI | SUPER

Vzorové vnitřní účetní předpisyGarance

25.4.2019, Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co rozumíme pod pojmem vnitřní firemní předpisy? Zákon o účetnictví *) stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Dlouhodobý majetekGarance

25.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH - Vymezení základních pojmů Do 30. 6. 2017   1. 7. 2017-31. 3. 2019   Od 1. 4. 2019   Pro účely ZDPH se dlouhodobým majetkem rozumí obchodní majetek, který je: - hmotným majetkem podle zákona upravujícího daně z  ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ k problematice registrace k DPH

25.4.2019, Zdroj: Česká daňová správa

Generální finanční ředitelství zaznamenalo opakující se dotazy podnikatelské veřejnosti vztahující se k registračnímu řízení k dani z přidané hodnoty, a to zejména v souvislosti s prověřováním výkonu ekonomické činnosti žadatelů o registraci k DPH a délkou…

Přístupné pro: Registrovaní | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Oznamovací povinnost o příjmech daňových nerezidentů po novelizaci od 1. 4. 2019

25.4.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelizace zákona o daních z příjmů přinesla s účinností od dubna t. r. nové ustanovení, které při splnění příslušných podmínek rozšiřuje oznamovací povinnost příjmů plynoucích daňovým nerezidentům. Nová oznamovací povinnost se může dotknout i plátce daně z…

Oprava základu daněGarance

24.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 42 ZDPH - Oprava základu daně Do 31. 3. 2019   Od 1. 4. 2019   Plátce opraví základ daně a výši daně :     a) při zrušení nebo vrácení celého nebo části zdanitelného plnění,     b) při snížení, popřípadě při zvýšení základu daně podle § 36 ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyGarance

24.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 20a ZDPH - Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby Do 30. 6. 2017   1. 7. 2017-2019   Daň je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty , a to k tomu dni, který ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací obdobíGarance

24.4.2019, Ing. Dana Langerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 104 ZDPH - Nesprávné uvedení daně za jiné zdaňovací období Do 30. 6. 2017   1. 7. 2017-31. 3. 2019   Od 1. 4. 2019   Pokud plátce uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v daňovém přiznání za jiné zdaňovací období, než do kterého ...

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Mlčenlivost při aplikaci směrnice DAC a AMLGarance

24.4.2019, Ing. Zdeněk Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 57a DŘ 2010-4. 6. 2018   5. 6. 2018-2019   Do 5. 6. 2018 § 57a DŘ neplatil.   (1) Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to i v případě, že se jedná o osobu ...

Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Nedobytné pohledávky v daňové evidenci

24.4.2019, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak řešit nedobytné pohledávky v daňové evidenci? Jak je upraven postup z hlediska zákona o daních z příjmů a jak z hlediska zákona o DPH po novelizaci od 1. 4. 2019? Kdy lze pohledávku odepsat?

více článků
Nejčtenější

Plátcem DPH z důvodu překročení obratuArchiv

30.7.2018, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro účely zákona o DPH je definována celá řada subjektů s různým rozsahem povinností v oblasti DPH. Nejširší povinnosti má plátce daně. Existuje vícero důvodů vyplývajících ze zákona o DPH, na jejichž základě se osoba povinná k dani stává plátcem DPH.…

Přístupné pro: Živnostník profi mini | START | PLUS | KOMBI | SUPER

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práceGarance

14.2.2019, Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj.…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: PLUS | KOMBI | SUPER

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělkuGarance

17.8.2018, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Daňové přiznání k DPHArchiv

1.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro rok 2017 platí formulář daňového přiznání k DPH - vzor č. 20. Následující text čtenáře provede obsahem některých řádků a upozorní na některé souvislosti ve vyplňování. Výklad navážeme na text zákona pro rok 2017, a to po přijetí změn k 1. 7. zákonem…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER

Prodej dlouhodobého hmotného majetku z pohledu DPHArchiv

5.9.2017, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snad každý plátce DPH za účelem provozování své ekonomické činnosti pořizuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek. Vzhledem k tomu, že ne všechen tento majetek zcela spotřebuje, dojde pravděpodobně alespoň v některých případech k jeho prodeji. Bezchybné…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: START | PLUS | KOMBI | SUPER
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 104/2019 Sb. o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 105/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 12.4.2019 v částce č. 45)
  • 106/2019 Sb. novela vyhl. č. 245/2016 Sb. (vyšlo dne: 16.4.2019 v částce č. 46)
  • 107/2019 Sb. novela vyhl. č. 54/2005 Sb. (vyšlo dne: 16.4.2019 v částce č. 46)
  • 108/2019 Sb. o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 (vyšlo dne: 16.4.2019 v částce č. 46)
  • 109/2019 Sb. o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo) (vyšlo dne: 16.4.2019 v částce č. 46)
  • 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 111/2019 Sb. novela některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 47)
  • 112/2019 Sb. o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 48)
  • 113/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce (vyšlo dne: 24.4.2019 v částce č. 48)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novela zákona o DPH 2019

6.5.2019, Praha, Olga Holubová

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

DPH 2019 v praxi - příklady, příklady, příklady...

20.5.2019, Praha, Olga Holubová

Účastníci si pomocí praktických příkladů procvičí uplatňování DPH vaktuálním znění, důraz bude kladen na obtížná či nejednoznačná ustanovení zákona. Mnohé příklady budou zaměřeny i na ustanovení, jejichž novelizace je vlegislativním procesu, aby se posluchači mohli na budoucí změny snáze připravit. Podle aktuálního vývoje budou zařazeny i poslední příspěvky projednávané na Koordinačním výboru MF a KDP ČR a nejnovější judikatura. Bude ponechán dostatečný prostor pro dotazy a konzultace. Prosíme, aby si posluchači s sebou přinesli zákon o DPH.

DPH pro začátečníky

3.6. – 4.6.2019, Praha, Olga Holubová

Cílem semináře je seznámit účastníky se zákonem o DPH a principy jeho fungování tak, aby byli schopni samostatně rozhodovat o jeho aplikaci vjednoduchých případech, požádat o registraci kDPH, sestavovat evidenci DPH včetně přiznání a vystavovat daňové doklady. Nezbytná pomůcka – aktuální znění zákona o DPH (obdržíte na semináři).

Cestovní náhrady 2019

10.6.2019, Praha, Jaroslava Pfeilerová

Oblíbená lektorka seznámí posluchače s problematikou cestovních náhrad - zejména s novinkami, zajímavostmi a s oblastmi, kde jsou kontrolními orgány zjišťována pochybení.

Převodní (transferové) ceny II

20.6.2019, Praha, Ing. Michal Jelínek, Ph.D.

Cílem semináře je poskytnout účastníkům detailnější praktické dovednosti pro nastavení a výpočet převodních cen. Seminář bude zaměřen na specifické otázky týkající se mimo jiné stanovení základu daně stálé provozovny či správného vypracování dokumentace k transferovým cenám. V rámci semináře bude provedena vzorová srovnávací analýza v databázi AMADEUS. Seminář bude zakončen rozsáhlou případovou studií shrnující závěry školení.

Daňový kalendář
duben 2019
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Nejbližší daňová povinnost
25.4.2019 - podání přiznání k DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
25.4.2019 - podání přiznání k DPH za březen (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 24.4.2019
 1 EUR25,73 CZK (-0,01)
 1 USD22,95 CZK (+0,06)
 1 GBP29,73 CZK (-0,04)
 100 RUB35,75 CZK (-0,16)
 100 JPY20,53 CZK (+0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí