dnes je 25.7.2024

Input:

500/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 500/2002 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 6. listopadu 2002,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
472/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
mění, celkem 112 novelizačních bodů nová přechodná ustanovení
397/2005 Sb.
(k 5.10.2005)
mění, celkem 23 novelizačních bodů nová přechodná ustanovení
397/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
§ 51 odst. 2, § 52 odst. 4 a 6, v § 57 doplňuje odst. 6, v § 60 doplňuje odst. 5
349/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění celkem 46 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
349/2007 Sb.
(k 29.6.2008)
mění § 39 odst. 7; vkládá v § 39 odst. 9 až 11 a v § 67 písm. k) až m)
469/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 6 odst. 3 písm. e), § 9 odst. 1 písm. d), § 39, § 54, § 56, § 61 odst. 1 a 2, přílohu č. 1; vkládá § 14a, 54a, § 56a; nová přechodná ustanovení
419/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění, celkem 36 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
413/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 34 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
467/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění, celkem 134 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
293/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 7, § 47 a § 56 odst. 4; nová přechodná ustanovení
250/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem 143 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
441/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 33 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
443/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
Ministerstvo financí stanoví podle § 37a odst. 1 k provedení § 4 odst. 2, § 14 odst. 1, § 18 odst. 4, § 22 odst. 3 a § 23 odst. 2 a 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a zákona č. 353/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY A PŮSOBNOST
§ 1
Tato vyhláška1zapracovává příslušný předpis Evropské unie21) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie22) a upravuje:
a)  rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce; uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce; uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky; metody konsolidace účetní závěrky a postup zahrnování účetních jednotek do konsolidačního celku;
b)  uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu; směrnou účtovou osnovu; účetní metody; metody přechodu z daňové evidence podle zákona upravujícího daně z příjmů na účetnictví;
c)  metodu ocenění při pořízení souboru hmotných movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením;
d)  metodu oceňování při přeměně obchodní korporace podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev (dále jen „zákon o přeměnách”), včetně úprav prováděných v rámci přeměn obchodní korporace ke dni zápisu do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne;
e)  metodu sestavení zahajovací rozvahy při přeměně obchodní korporace;
f)  úpravy při přeshraniční přeměně nebo převodu obchodního závodu, pobočky nebo jiné části obchodního závodu (dále jen „obchodní závod”);
g)  metodu ocenění při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, včetně možnosti použití způsobu oceňování podle § 24 odst. 3 písm. a) bodu 1 v případě přeshraniční přeměny, vkladu nebo prodeje obchodního závodu;
h)  ocenění majetku a závazků při přeměně obchodní korporace včetně okamžiku účtování o ocenění reálnou hodnotou;
i)  způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví.
§ 2
(1)  Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a b), d) až i) a l) zákona, s výjimkou účetních jednotek uvedených v odstavci 2.
(2)  Z účetních jednotek uvedených v odstavci 1 se tato vyhláška nevztahuje na účetní jednotky podle § 19a a 23a zákona, pokud zvláštní právní předpis1c)
Nahrávám...
Nahrávám...