dnes je 19.5.2024

Input:

Daňová optimalizace za rok 2023 při použití automobilu

13.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

2024.4.5
Daňová optimalizace za rok 2023 při použití automobilu

Monika Doleželová

VYŠLO V ČÍSLE 4-5/2024

Poplatník, ať už fyzická či právnická osoba, může využít všechny daňové nástroje ke stanovení základu daně z příjmů. V tomto článku odhalíme několik tipů k legální daňové optimalizaci při používání automobilů v rámci podnikatelské činnosti. Vše si ukážeme na modelových příkladech.

1. Optimalizace formou mimořádných odpisů

Osobní i nákladní automobily patří dle zákona o daních z příjmů (dále jen "ZDP") pro účely daňových odpisů do 2. odpisové skupiny, pokud jejich pořizovací cena překročí částku 80 tis. Kč. Poplatník si může sám zvolit, zda u dlouhodobého majetku uplatní odpisy rovnoměrné, zrychlené či mimořádné.

Dle § 30a ZDP může poplatník, který je prvním odpisovatelem, odepsat nový automobil (pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2023) bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců. Za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku. Odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce a nelze je přerušit.

Pozor!
Poplatník má povinnost zahájit mimořádné odpisování až počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (zařazení do užívání při splnění všech technických a právních podmínek).

Podle § 26 odst. 5 ZDP obecně platí, že daňové odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání.

Pozor!
Od 1. 1. 2024 lze využít mimořádné odpisy pouze u nově pořízených bezemisních vozidel.

Pozor!
U vybraných osobních automobilů kategorie M1 zařazených do užívání od 1. 1. 2024 lze do daňově účinných výdajů (nákladů) zahrnout maximálně 2 mil. Kč. Zbylé odpisy nebudou daňově účinné.

Příklad

Výhody a nevýhody mimořádných odpisů

Podnikatelé Adam, Bedřich a Cyril zakoupili v roce 2023 osobní automobily v pořizovací ceně 1 mil. Kč. Adam pořídil a zařadil automobil do užívání dne 3. 1. 2023, Bedřich dne 15. 6. 2023 a Cyril pořídil automobil až dne 1. 12. 2023.

Mimořádné odpisy   Daňový odpis 2023  
Adam   550 000 Kč  
Bedřich   300 000 Kč  
Cyril   0 Kč  

U mimořádných odpisů si hrajeme na tzv. "měsíční odpisy", přičemž se zahájí až následující měsíc po pořízení automobilu, na rozdíl od rovnoměrných a zrychlených odpisů, u kterých se aplikují "roční odpisy". Z tohoto důvodu se mohou daňové odpisy u jinak stejného majetku lišit, jak je vidět z uvedeného příkladu.

2. Optimalizace formou rovnoměrných odpisů

Nejoblíbenější formou daňových odpisů jsou odpisy rovnoměrné neboli lineární.

Příklad

Srovnání rovnoměrných odpisů

Podnikatelé David a Eda si zakoupili v roce 2023 nákladní automobily v pořizovací ceně 1 mil. Kč. David pořídil a zařadil automobil do užívání dne 3. 1. 2023, Eda dne 1. 12. 2023.

Rovnoměrné odpisy   Daňový odpis 2023  
David   110 000 Kč  
Eda   110 000 Kč  

Na tomto příkladu vidíme, proč podnikatelé na konci roku (nebo účetního období) pořizují nové automobily či jiný dlouhodobý majetek. Není rozhodující datum pořízení, ale rok pořízení a zařazení do užívání. U zcela nových automobilů je v tomto případě rozhodující pro správný okamžik zařazení do majetku datum zápisu do registru silničních motorových vozidel.

A nyní bych chtěla připomenout jedno kouzlo, které umí jen rovnoměrné odpisy.

V § 31 odst. 7 ZDP je uvedeno, že při rovnoměrném odpisování může poplatník na základě svého rozhodnutí použít i sazby nižší než maximální sazby uvedené v § 31 odst. 1 ZDP. Poplatník si tak může u vypočteného daňového odpisu "vyzobnout" jen tolik z daňového odpisu, kolik v daném roce potřebuje. Ukážeme si to dále na příkladu.

Sazby nižší ale nemůže použít fyzická osoba, která uplatňuje výdaje podle § 7 odst. 7 nebo § 9 odst. 4 a je povinna vést odpisy pouze evidenčně podle § 26 odst. 8 ZDP anebo používá hmotný majetek k podnikání jen částečně.

Příklad

Nižší sazba u rovnoměrných odpisů

Firma ABC s. r. o. vykázala v roce 2023 předběžný zisk ve výši 500 tis. Kč, firma XY s. r. o. 100 tis. Kč. Aby snížily daňový základ, nakoupily obě společnosti na konci roku automobily, každý v hodnotě 1 mil. Kč. Obě firmy zvolily rovnoměrné odpisy, roční odpis u každé z nich činil 110 tis. Kč (viz příklad výše).

Firma XY s. r. o. by se však díky uplatněnému odpisu ve výši 110 tis. Kč dostala do daňové ztráty, což nechce udělat. Může tedy využít ustanovení § 31 odst. 7 ZDP a "vyzobnout" si z částky 110 tis. Kč pouze takovou část odpisů, která se jí bude hodit, například pouze 80 % z tohoto ročního odpisu. Daňový odpis pak bude činit 88 tis. Kč a zisk ke zdanění 12 tis. Kč. Zrychlené ani mimořádné odpisy toto kouzlo neumí.

Rovnoměrné odpisy   Daňový odpis 2023  
ABC s. r. o.   110 000 Kč  
XY s. r. o.   88 000 Kč  

O zbylou část odpisu XY s. r. o. nepřijde. Neuplatněná část odpisu ve výši 22 tis. Kč se jí přesune do 6. roku odpisu – viz níže.

Rovnoměrné odpisy   Daňový odpis 2023  
1.     rok   88 000 Kč  
2.     rok   222 500 Kč  
3.     rok   222 500 Kč  
4.     rok   222 500 Kč  
5.     rok   222 500 Kč  
6.     rok   22 000 Kč  
celkem   1 000 000 Kč  

3. Optimalizace formou zrychlených odpisů

V souladu s § 32 ZDP se poplatníci často snaží využít zrychlených odpisů, a to díky tomu, že v prvním a druhém roce odpisování se do nákladů (výdajů) odepíše relativně nejvíce, i když bude automobil pořízen až na konci zdaňovacího období.

Příklad

Využití zrychlených odpisů

Akciová společnost vykázala v roce 2023 předběžný daňový zisk ve výši 500 tis. Kč, z tohoto důvodu pořídila v prosinci 2023 nákladní automobil v hodnotě 1 mil. Kč. Budou pro ni zrychlené odpisy výhodné?

Daňové odpisy   Daňový odpis 2023  
Zrychlený odpis   200 000 Kč  
Rovnoměrný odpisy   110 000 Kč  
Mimořádný odpis   0 Kč  

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v tomto případě budou zrychlené odpisy skutečně pro poplatníka daně z příjmů nejvýhodnější.

4. Optimalizace formou cestovních náhrad OSVČ

Při posuzování výhodnosti či nevýhodnosti vložení automobilu do obchodního majetku u fyzických osob je otázka, kolik činí pořizovací cena automobilu a kolik cca kilometrů podnikatel za rok ujede. Pokud vloží auto do obchodního majetku, pak může do výdajů vedle PHM uplatnit i daňové odpisy a další související výdaje, jako například opravy či pojištění.

Pokud není a nebyl automobil vložen do obchodního majetku podnikatele, lze v souvislosti s pracovní cestou do daňových nákladů mimo PHM uplatnit také tzv. amortizaci, tedy náhradu za opotřebení vlastního automobilu. U OSVČ je však nezbytnou podmínkou, že musí být vlastníkem automobilu (na základě údajů uvedených ve velkém technickém průkazu).

Příklad

Pořízení automobilu na IČO nebo RČ?

Pan Krátký zvažuje pořízení osobního automobilu. Dotazuje se své účetní, zda má automobil pořídit na firmu, tedy "na IČO", nebo si jej má koupit jako občan "na RČ".

U fyzických osob není pro tyto účely zcela rozhodující údaj uvedený ve velkém TP. Rozhodující je vložení automobilu do obchodního majetku v souladu s § 4 odst. 4 ZDP, tedy zda se o něm začne účtovat či ho evidovat.

Příklad

Automobil pořízený na IČO

Srovnejme si pořízení automobilu v hodnotě 100 tis. Kč, 1 mil. Kč a 2 mil. Kč. Modelově počítejme odpisy ve výši 1/5.

Pořizovací cena   Daňový odpis 2023  
100 000 Kč   20 000 Kč  
1 000 000 Kč   200 000 Kč  
2 000 000 Kč   400 000 Kč  

Vedlejší výdaje pro zjednodušení neuvažujeme. Podnikatel bude uplatňovat pouze výdaje za PHM. Pro rok 2023 činí průměrná cena benzínu 41,20 Kč (BA 95) a spotřeba automobilu 7 l/100 km. Náhrada na 1 km tak činí 2,88 Kč (41,20 Kč * 7 litrů / 100 km). Cestovní náhrady jsou tedy závislé na počtu ujetých kilometrů.

Počet km / rok   2,88 Kč / 1 km  
1 000   2 880 Kč  
10 000   28 800 Kč  
60 000   172 800 Kč  

Také je vhodné připomenout, že v případě prodeje automobilu vloženého do obchodního majetku bude nutné tento prodej (výnos) zdanit. Na dalších příkladech si uvedeme srovnání jednotlivých variant, včetně možnosti uplatnění paušálních výdajů na dopravu.

Pozor!
Správcem daně je často zkoumáno, zda vozidlo nevyužívá podnikatel i pro soukromé účely (nevozí děti do školky atd.). Pak by měly být odpisy a všechny související výdaje poměrně kráceny.

Příklad

Automobil pořízený na RČ

Kolik by činily daňové výdaje, pokud by poplatník, fyzická osoba, nevložil výše uvedený automobil do obchodního majetku? Měl by tedy auto napsané "na rodné číslo".

V tomto případě si zahrne poplatník do výdajů mimo PHM také výdaje za opotřebení vozidla, tzv.

Nahrávám...
Nahrávám...