Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

19.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Zdroje informací: http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/

 

Dílčí programy

Integrovaný operační program

Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ

Zaměření dotačního titulu: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu. Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty.

Příjemci podpory: Terminály a parkovací systémy:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Telematika pro veřejnou dopravu:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR. Nízkoemisní a bezemisní vozidla:Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Bezpečnost dopravy:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) Cyklodoprava:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 12. 2017.

 

Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Zaměření dotačního titulu: Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů. Zavedení nebo modernizace dopravní telematiky (inteligentních dopravních systémů) pro veřejnou dopravu. Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro pěší. Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjemci podpory: Aktivita Terminály a parkovací systémy:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Aktivita Telematika pro veřejnou dopravu:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR. Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla:Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Aktivita Bezpečnost dopravy:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti) Aktivita Cyklodoprava:Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 12. 2017.

 

Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

Zaměření dotačního titulu: Posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění jejich připravenosti s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu.

Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 20. 12. 2017.

 

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Zaměření dotačního titulu: Příprava a realizace strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020. Podporovány jsou aktivity spojené s realizací strategie CLLD, např. s přípravou a vyhlašováním výzev, příjmem žádostí, hodnocením a výběr projektů, monitorování a evaluací strategie CLLD.

Příjemci podpory: Místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 6. 2018.

Vzdělávací infrastruktura a výcviková střediska IZS

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.  V rámci této výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2018.

 

Stanice IZS

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Příjemci podpory: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR; hasičské záchranné sbory krajů; Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany;  Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR; krajská ředitelství Policie ČR; kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů; státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s územní působností.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2017.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

eGovernment I.

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na rozvoj elektronizace následujících resortních odvětví: eCulture, eEducation, eHealth, eJustice, sociální služby, pojištění, dávky, výběr daní a pojištění. Mezi podpořitelné aktivity dále patří zavedení elektronické identity fyzických osob a opatření v souvislosti se směrnicí eIDAS.

Příjemci podpory: Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 12. 2017.

 

Operační program Praha – pól růstu

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Dílčí programy

Energetické úspory v městských objektech – Veřejná doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy: Zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů) V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách. Výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice) V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra. · renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy V rámci této aktivity jsou podporovány opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy

Zaměření dotačního titulu:Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 20 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Silniční doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy: snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy apod.); úsporné osvětlení parkovišť P+R; úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce; snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 5 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018 

 

Inovační poptávka veřejného sektoru II

Zaměření dotačního titulu:Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství1 . Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha. Městské části hl. m. Prahy. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 3. 2018.


 

Podpory administrované Zlínským krajem

Zdroje informací: http://www.kr-zlinsky.cz/lstDoc.aspx?nid=2874

 

Dílčí programy

 

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů. Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Průběžně.

Granty a dotace Olomouckého kraje

 

Zdroje informací: http://www.kr-olomoucky.cz/OlomouckyKraj/%C5%BDivotn%C3%AD+prost%C5%99ed%C3%AD+a+zem%C4%9Bd%C4%9Blstv%C3%AD/Lesy+a+myslivost/Finan%C4%8Dn%C3%AD+p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvky+na+hospoda%C5%99en%C3%AD+v+les%C3%ADch/Finance_CZ.htm?lang=CZ

Dílčí programy

 

Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie

Zaměření dotačního titulu: Vyklizování nebo přibližování dříví lanovkou v lesním porostu.Vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu. Přibližování dříví sortimentní metodou na odvozní místo bez vlečení dřeva po zemském povrchu stroji s celkovou hmotností do 10 tun. Likvidace klestu štěpkováním nebo drcením před obnovou lesa s rozptýlením hmoty nebo jiným využitím.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou  hrazeny z rozpočtu daného roku.

 

Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů

Zaměření dotačního titulu: Obnova a zajištění lesních porostů, výchova lesních porostů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

Dotační tituly Ústeckého kraje

 

Zdroje informací: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98359&p1=177540

 

Dílčí programy

 

Příspěvek na dojíždění

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši: 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce; 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně od září 2010.

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Zaměření dotačního titulu: Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010: v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč; ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč; ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč; ve 4. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně.

 

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Obnova, zajištění a výchova porostů. Přírodě blízké hospodaření v lesích. Ostatní hospodaření v lesích. Vyhotovení lesnických hospodářských plánů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Průběžně.

Grantové a dotační programy Pardubického kraje

 

Zdroje informací: http://www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy

 

Dílčí programy

Finanční podpory na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: A. Obnova zajištění a výchova porostů. B. Ekologické a k přírodě šetrné technologie.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje.

Termín: Do 3 měsíců po splnění předmětu příspěvku. Žádosti podané do 30. 9. budou hrazeny z rozpočtu daného roku.

 

Podpory Kraje Vysočina

Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/

Dílčí programy

Dotace na oslavy obcí

Zaměření dotačního titulu: Dotaci lze poskytnout na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina vycházejících z kulturních tradic regionu a souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí; např. u příležitosti výročí založení obce, získání městských práv, pořádání sjezdu rodáků, udělení praporu a znaku, získání důležitých ocenění, nebo při oslavách či připomenutích jiné důležité historické události obce, včetně oslav výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce. Dotaci lze poskytnout na jednorázovou akci realizovanou v maximálně třech po sobě jdoucích kalendářních dnech. Do uznatelných nákladů na akci lze zahrnout pouze náklady v jednorázovém vztahu k akci (zejména honoráře, náklady spojené s propagací akce, spotřební materiál a služby, technické zabezpečení akce, nájemné prostor a vybavení, apod.). Dotace jednomu žadateli může dosáhnout maximálně výše 100 000 Kč, a přitom nejvýše 100 Kč v průměru na jednoho obyvatele obce, přičemž se vychází z údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel vždy k 1. lednu předchozího kalendářního roku.

Příjemci podpory: Obce na území Kraje Vysočina.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 15. 2. 2018.

Kotlíkové dotace

Zaměření dotačního titulu: Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými. Dotace bude poskytnuta pouze na následující typy výměn kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 nebo ekodesign v rodinných domech: a) výměna za kotel na pevná paliva spalující uhlí a biomasu (tzv. kombinovaný kotel) s automatickým přikládáním, b) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu3 s ručním přikládáním, c) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu s automatickým přikládáním, d) výměna za elektrické tepelné čerpadlo, e) výměna za plynové tepelné čerpadlo, f) výměna za kondenzační plynový kotel.

Příjemci podpory: Dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě, která je vlastníkem nemovitosti na území Kraje Vysočina.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.

 

Dotace v oblasti neprofesionálního umění

Zaměření dotačního titulu: 1) Dotace pro pořadatele. Dotaci pro pořadatele lze poskytnout pouze na krajské postupové a národní přehlídky (jimž předcházejí krajské postupové přehlídky) v oblasti neprofesionálního umění, které se konají v Kraji Vysočina. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním přehlídky. Do celkových uznatelných nákladů pro pořadatele lze zahrnout pouze náklady v jednorázovém vztahu k přehlídce: a) náklady na práci poroty a lektorů (ostatní osobní náklady, cestovné, občerstvení, ubytování, poštovné), b) náklady spojené s propagací, c) náklady na pořízení cen, d) náklady na dopravu účastníků, e) náklady na ubytování a stravné účastníků, f) nájemné prostor, g) moderování, h) pořízení videozáznamu, i) poplatky ochranným svazům, j) doprovodný program, k) ozvučení a technické zajištění. Pořadateli krajské postupové přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 30 000 Kč. Pořadateli národní přehlídky může být poskytnuta dotace do výše 60 000 Kč. 2) Dotace pro účinkující. Dotaci lze poskytnout účinkujícím z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji. Účinkující na národních přehlídkách musí mít své sídlo nebo bydliště v Kraji Vysočina. Dotace bude poskytnuta na částečnou úhradu nákladů spojených s účinkováním, dopravou, stravným a ubytováním, pokud jim tyto náklady nebudou uhrazeny pořadatelem národní přehlídky. Do celkových uznatelných nákladů pro účinkující lze zahrnout pouze: a) náklady spojené s dopravou do místa konání národní přehlídky a zpět, b) náklady spojené s ubytováním a stravným v místě konání národní přehlídky, c) účastnické poplatky.

Příjemci podpory: 1) pořadatelé krajských postupových a národních přehlídek v oblasti neprofesionálního umění; 2) účinkující z Kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2018.

 

Dílčí programy

   

INTERREG V-A Česká republika – Polsko (Fond mikroprojektů Beskydy)

Zdroje informací: http://www.euroregionbeskydy.cz/

 

Dílčí programy