Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace) 

 

6. Rozvoj měst a venkova, cestovní ruch

Zdroje informací: http://www.crr.cz/cs/irop/vyzvy/

 

Dílčí programy

Integrovaný operační program

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita památky

Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu mohou také být opatření vedoucí k zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Příjemci podpory: Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.  

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita muzea

Zaměření dotačního titulu: Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů.

Příjemci podpory: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projektů IPRÚ – aktivita knihovny

Zaměření dotačního titulu: Krajským knihovnám bude umožněno využít prostředky na zvýšení ochrany, konzervování - restaurování a digitalizace knihovních fondů také zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Dále mohou žádat o podporu na rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo také na modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory: Knihovny. Zřizovatelé knihoven.

Termín:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 10. 2022.

 

Operační program Praha – pól růstu

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

Dílčí programy

Energetické úspory v městských objektech – Veřejná doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy: Zefektivnění využití rekuperované elektrické energie z kolejových vozidel (využití superkapacitorů) V rámci této aktivity jsou podporovány opatření směřující k využití rekuperované elektrické energie pro kolejová vozidla uvnitř vozidel, tak v měnírnách. Výměna přívodních kolejnic v síti metra za energeticky méně náročné (např. hliníkové kolejnice) V rámci této aktivity jsou podporovány akce v celé síti metra. · renovace osvětlovacích soustav, instalace vhodných a energeticky efektivních zařízení využívající obnovitelné zdroje energie, instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v rámci objektů pro zajištění městské veřejné dopravy V rámci této aktivity jsou podporovány opatření v síti městské hromadné dopravy a v objektech pro veřejnou dopravu, které stejně jako výše uvedený výčet směřující k úspoře primární energie a jsou součástí systémových opatření žadatele na dosažení energetických úspor v objektech a technických zařízeních pro veřejnou dopravu (např. modernizace eskalátorů a vzduchotechniky v síti metra na energeticky efektivní zařízení).

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou, technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Inteligentní budovy

Zaměření dotačního titulu:Realizace pilotních projektů přeměny energeticky náročných městských budov na budovy s téměř nulovou spotřebou energie (příp. na budovy v pasivním energetickém standardu) s integrovanými inteligentními systémy, které umožní centralizaci plnohodnotného sledování, ovládání a plánování funkcí zařízení budov – tzv. Inteligentní budovy. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 20 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018.

 

Energetické úspory v městských objektech – Silniční doprava

Zaměření dotačního titulu:Zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské silniční dopravy: snížení energetické náročnosti technických zařízení (např. prosvětlených dopravních značení, výměna sodíkových svítidel v rámci osvětlovací soustavy apod.); úsporné osvětlení parkovišť P+R; úsporné opatření na svislém dopravním značení (velkých dálkových návěstí) a přechodů pro chodce; snížení energetické náročnosti světelných signalizačních zařízení. Minimální výše úspor primární energie z původní celkové spotřeby primární energie: 5 %.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha, dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy, technická správa komunikací hl. m. Prahy, městské části hl. m. Prahy, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 31. 7. 2018 

 

Inovační poptávka veřejného sektoru II

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je stimulace inovační poptávky veřejného sektoru (resp. městské samosprávy) vůči výzkumným organizacím a podnikům (a jejich konsorciím) s pomocí realizace veřejných zakázek v režimu řízení o inovačním partnerství1 . Řízení o inovačním partnerství je zákonným institutem, který umožňuje zadavatelům veřejných zakázek nový druh spolupráce se soukromým sektorem v případech, kdy plnění požadované zadavatelem dosud není na trhu dostupné, resp. jeho dostupnost je podmíněna dalším výzkumem a vývojem. Inovační partnerství tedy představuje postup hledání inovativního řešení pro potřeby veřejného zadavatele, který umožňuje veřejným zadavatelům výběr dodavatelů na základě zadávacího řízení, s cílem nechat je rozvíjet inovativní řešení na míru podle požadavků veřejného zadavatele.

Příjemci podpory:  Hlavní město Praha. Městské části hl. m. Prahy. Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí probíhá a bude ukončen 29. 3. 2018.

 

Dotační tituly Ústeckého kraje

 

Zdroje informací: http://www.kr-ustecky.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=450018&id_ktg=98359&p1=177540

 

Dílčí programy

 

Příspěvek na dojíždění

Zaměření dotačního titulu: Příspěvek je určen žákům dojíždějícím z místa svého trvalého pobytu do sídla školy minimálně v jiné obci v následující výši: 100,- Kč/měsíc - dojíždění v rámci 1 okresu do jiné obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem a obce; 200,- Kč/měsíc - dojíždění do jiného okresu.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně od září 2010.

Stipendium pro žáky středních škol ve vybraných oborech vzdělání

Zaměření dotačního titulu: Žák, který zahájil vzdělávání ve výše uvedených oborech od školního roku 2009/2010: v 1. ročníku získá: 300 Kč měsíčně, za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 1 500 Kč; ve 2. ročníku získá: 400 Kč měsíčně za vyznamenání na konci školního roku jednorázově 2 500 Kč; ve 3. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 5 000 Kč; ve 4. ročníku získá: 500 Kč měsíčně, za vyznamenání u maturitní zkoušky jednorázově 5 000 Kč.

Příjemci podpory: Žáci

Termín: Průběžně.

 

Program poskytování podpor na hospodaření v lesích

Zaměření dotačního titulu: Obnova, zajištění a výchova porostů. Přírodě blízké hospodaření v lesích. Ostatní hospodaření v lesích. Vyhotovení lesnických hospodářských plánů.

Příjemci podpory: Vlastník nebo osoba, která ho zastupuje

Termín: Průběžně.

   

INTERREG V-A Česká republika – Polsko

Zdroje informací: http://www.euroregionbeskydy.cz/; http://www.cz-pl.eu/.

 

Dílčí programy

 

Spolupráce institucí a komunit (Fond mikroprojektů Beskydy)

Zaměření dotačního titulu: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti územní strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů. Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi.

Příjemci podpory: Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Nestátní neziskové organizace. Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky Asociace a sdružení působící v oblasti cestovního ruchu. Orgány veřejné správy, jejich svazky a sdružení. Organizace zřizované a zakládané orgány veřejné správy. Hospodářské a profesní komory, svazy a sdružení. Vzdělávací instituce včetně vysokých škol. Nestátní neziskové organizace Evropské seskupení pro územní spolupráci. Církve a náboženské spolky.

Termín: Příjem probíhá od 16. 5. 2016 do 31. 3. 2022.

 

 

Projekty destinačního managementu (turistické značky)

Zaměření dotačního titulu: Příprava společného přeshraničního turistického produktu/turistické značky8 (na základě střednědobého strategického dokumentu, s využitím co nejvíce elementů kulturního/přírodního bohatství, podpořených z prostředků programu Interreg V-A Česká republika–Polsko, nebo Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007–2013). Návazná inovativní propagační kampaň9 s měřitelným dopadem/efekty.

Příjemci podpory: Organizace destinačního managementu, které jsou při předložení žádosti buď již certifikovány, nebo přihlášeny do certifikace organizací destinačního managementu CzechTourism a doloží certifikaci nejpozději před podpisem smlouvy/rozhodnutí o přidělení dotace. A mají právní formu obchodní korporace (s.r.o, a.s.) pak mají minimálně 80 % podíl veřejnoprávních osob (kraje a jeho organizační složky, obce nebo městské části územně členěného statutárního města a jejich organizační složky, svazku obcí, případně komor – s výjimkou profesních komor) na základním kapitálu a min. 80 % podíl veřejnoprávní právnické osoby (specifikovaných na počátku této věty) na hlasovacích právech.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 9. 2018.

Podpory Kraje Vysočina

Zdroje informací: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ 

 

Dílčí programy

 

 Kotlíkové dotace

Zaměření dotačního titulu: Účelem dotace je podpořit modernizaci nevyhovujících topných systémů v domácnostech na území Kraje Vysočina tím, že dojde k demontáži a likvidaci neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a jejich nahrazení novými. Dotace bude poskytnuta pouze na následující typy výměn kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, které nesplňují emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 nebo ekodesign v rodinných domech: a) výměna za kotel na pevná paliva spalující uhlí a biomasu (tzv. kombinovaný kotel) s automatickým přikládáním, b) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu3 s ručním přikládáním, c) výměna za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu s automatickým přikládáním, d) výměna za elektrické tepelné čerpadlo, e) výměna za plynové tepelné čerpadlo, f) výměna za kondenzační plynový kotel.

Příjemci podpory: Dotace může být poskytnuta pouze fyzické osobě, která je vlastníkem nemovitosti na území Kraje Vysočina.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 12. 2019.

Programy a dotace Pardubického kraje

Zdroje informací: https://www.pardubickykraj.cz/krajske-programy-a-dotace

 

Dílčí programy

 

Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji

Zaměření dotačního titulu: Dotace je poskytována formou investiční nebo neinvestiční finanční podpory, na kterou není právní nárok. Poskytnutí dotace není vázáno na finanční spoluúčast žadatele. Minimální výše poskytnuté dotace je 2 tis. Kč, maximální výše poskytnuté podpory na jednu žádost je 300 tis. Kč. Dotaci lze poskytnout: a) na náklady žadatele prokazatelně spojené s provozem turistického informačního centra (např. mzdové náklady, nájmy, energie, spotřební materiál, členský poplatek A.T.I.C. ČR apod.); b) na náklady