Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nárok na odpočet DPH - při dovozu zboží

28.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7 Nárok na odpočet DPH - při dovozu zboží

Ing. Ivana Pilařová

Nárok na odpočet daně při dovozu zboží je nezbytné zkombinovat s článkem Nárok na odpočet DPH, kde jsou vysvětlena základní pravidla nároku na odpočet daně obecně. V dalším textu budou probrána jen specifika dovozu zboží podle § 73 odst. 1 ZDPH. Termín „dovoz zboží” přichází v úvahu jen při dovezení (pořízení) zboží ze zemí, které nejsou členskými státy EU, a dále z území uvedených v § 3 odst. 2 a 3 ZDPH.


Právní úprava

 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), zejména:

  • § 2 – 4 ZDPH

  • § 12 ZDPH – Místo plnění při dovozu zboží

  • § 20 ZDPH – Dovoz zboží

  • § 23 ZDPH – Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dovozu zboží

  • § 33 ZDPH – Daňový doklad při dovozu zboží

  • § 38 ZDPH – Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží

  • § 63 ZDPH – Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně

  • § 69 ZDPH – Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží

  • § 71 ZDPH – Osvobození od daně při dovozu zboží

  • § 71a – 71g ZDPH

  • § 72 – 73 ZDPH

  • § 108 ZDPH – Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň

U dovozu je možné daň na vstupu uplatnit za těchto podmínek:

 • Nárok na odpočet daně má plátce u přijatých zdanitelných plnění, u kterých při dovozu zboží vznikla daňová povinnost nebo povinnost přiznat daň podle § 23 odst. 3 až 7 ZDPH. Nárok na odpočet daně při dovozu zboží lze uplatnit nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla daň vyměřena nebo přiznána.

 • Nárok na odpočet daně musí být prokázán daňovým dokladem, který byl evidován podle § 100 ZDPH.

 • Případně, pokud plátce-dovozce není povinen postupovat podle § 25 ZDPH (například při spotřebě zboží ve svobodném celním pásmu nebo svobodném celním skladu), musí vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad.

Z toho tedy vyplývá, že:

 • Pokud je dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu „volný oběh” nebo „aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení” a rozhodnutí o propuštění zboží bylo učiněno na písemném celním prohlášení (Jednotném správním dokladu), daňová povinnost vzniká dnem propuštění do příslušného celního režimu a daň je plátce povinen uvést do daňového přiznání za období, ve kterém bylo zboží propuštěno do celního režimu „volný oběh” nebo „aktivní zušlechťovací styk v systému navrácení”. V tomtéž období pak nejdříve vzniká nárok na odpočet daně na vstupu na základě JSD.

 • Pokud je dovážené zboží propuštěno plátci do celního režimu „dočasné použití s částečným osvobozením od dovozního cla”, daňová povinnost vzniká ve výši, která by byla vyměřena při propuštění zboží do volného oběhu v době dovozu zboží.

 • Pokud byly porušeny podmínky pro osvobození od daně podle § 71g ZDPH, je plátce povinen přiznat daň v daňovém přiznání za období, kdy bylo zboží do režimu volného oběhu propuštěno.

 • Existují i další situace (vznikající převážně porušením či nedodržením určitých předem stanovených podmínek určitého celního režimu), kdy vzniká daňová povinnost stejná jako v režimu dovozu zboží a to:

  • spotřebou nebo použitím zboží ve svobodném skladu za jiných podmínek, než které jsou stanoveny celními předpisy,

  • porušením podmínek vyplývajících z dočasné uskladněného zboží,

  • porušením podmínek stanovených pro celní režim, do kterého bylo dovážené zboží propuštěno, nebo

  • odnětím zboží celnímu dohledu.

Vazba na daňové přiznání

Plátce je povinen uplatňovat systém placení DPH při dovozu v rámci daňového přiznání. V těchto případech se vzniklá daňová povinnost uvede na řádcích 7 a 8.

Nárok na odpočet daně při dovozu (pokud vzniká nárok) se uplatňuje na řádcích 43 a 44, a to