Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

604 - Tržby za zboží

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

604 – Tržby za zboží

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje zboží souvztažně s účty skupiny 31x – Pohledávky, popřípadě s účty 351 a 351 – Pohledávky v rámci podnikatelských seskupení.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – zboží


§ 25–27 ZoÚ, § 9, 10, 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 015, 017, část 4.2. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: II. – Tržby za prodej zboží

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VF  Zaúčtování pohledávek a výnosů za prodané zboží  311
315
351
352  
604  Okamžikem uskutečnění účetního případu je okamžik, ve kterém dojde ke splnění dodávky podle smlouvy.
Podle § 2087 a § 2088 NOZ prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou a umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
V zahraničním obchodě INCOTERMS – obchodní doložky. Podrobněji u účtu 601.  
2.  BÚ  Úhrada faktury – výpis z  peněžních prostředků na účtech  221  311
315
351
352  
 
3.  P  Tržby v hotovosti v prodejně  211  604   
4.  S  Úbytek zboží ve skladové ceně – způsob A  504  132   
5.  VZ,
VF  
Časové rozlišení formou příjmů příštích období:    ČÚS 017  
a) realizace v běžném roce  385  604