dnes je 20.3.2019
Input:

471 - Dlouhodobé dluhy - ovládaná nebo ovládající osoba

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

471 – Dlouhodobé dluhy – ovládaná nebo ovládající osoba

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Zachycují se zde dlouhodobé dluhy vůči ovládaným osobám, mezi ovládanými osobami a vůči ovládajícím osobám, s výjimkou závazků vykazovaných na jiných účtech, a přijaté zápůjčky a úvěry.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti


§ 25–27 ZoÚ, § 17, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 018, 019

Rozvaha: Pasiva: C.I.6. – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba, C.II.6. – Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Dluhy mezi ovládajícími a ovládanými osobami  0xx,
1xx,
5xx  
471  Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv (§ 74 a násl. ZOK).
Podrobněji u účtů 061361.
ČÚS 018  
2.  BÚ  Dlouhodobý dluh z přijetí zápůjčky  221  471  Zápůjčka § 2390–2395 NOZ. **)  
3.  VZ  Vyúčtování úroků z přijaté zápůjčky  562  361  ***)  
4.  BÚ  Splacení zápůjčky včetně úhrady úroků  471,
361  
221   
5.  VZ  Odkoupení pohledávky (pořizovací cena)  351  471   
6.  VZ  Zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek a dluhů  471  351  § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 1982 až § 1991 NOZ
Dluží-li si strany vzájemné plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany.  
7.  VZ  Předpis smluvních pokut a úroků z prodlení  544  471  § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP
Jsou-li smluvní pokuty a úroky z prodlení splatné do 12 měsíců, účtují se na účet 361.  
8.  VZ  Účetní odpis právně zaniklého dluhu  471  648  Pokud není dluh odúčtován do výnosů, zvyšuje se výsledek hospodaření podle § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 11, 12 a 15).  
9.  VZ  Přepočty dluhů v cizích měnách v průběhu účetního období (při úhradě) a k rozvahovému dni:    ČÚS 006,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
a) kurzová ztráta  563  471   
b) kurzový zisk  471  663   

Poznámka


*) Při vykázání dlouhodobých dluhů k rozvahovému dni v rozvaze, se jako krátkodobá část dluhu vykáže výše splátek, které mají být uhrazeny v následujících 12 měsících od rozvahového dne. Krátkodobá část dluhu se nepřevádí do krátkodobých dluhů ve 36x, ale oddělí se jen analyticky na účtu 471.

**) Půjčka je podle NOZ označována jako zápůjčka, což je ujednání mezi stranami, podle něhož zapůjčitel přenechává vydlužiteli zastupitelnou věc (nejčastěji jsou to peníze) a vydlužitel se zavazuje vrátit ve stanovené lhůtě anebo na požádání