dnes je 23.4.2024

Input:

Zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

5.12.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 13 minut

7.2.2.2 Zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce od 1. 7. 2024

Ing. Marta Ženíšková

Pro zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce (DPP) platí od 1. 7. 2024 tyto zásady pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a pro účast na nemocenském pojištění:

 • splnění podmínek účasti na nemocenském pojištění se posuzuje v každém kalendářním měsíci zvlášť,

 • jsou stanoveny 2 hranice pro výši zúčtovaného příjmu do kalendářního měsíce pro účast na nemocenském pojištění, a to zvlášť pro zaměstnance, který vykonává v kalendářním měsíci činnost na základě jedné nebo více DPP jen u jednoho zaměstnavatele (10 500 Kč v roce 2024), a zvlášť pro zaměstnance, který pracuje na základě DPP u více zaměstnavatelů (17 500 Kč v roce 2024),

 • za každý kalendářní měsíc sleduje OSSZ u téhož zaměstnance úhrn započitatelných příjmů zúčtovaných mu z DPP u všech zaměstnavatelů,

 • zaměstnavatelé budou oznamovat u zaměstnanců činných na základě DPP nástup do zaměstnání do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci nástupu do zaměstnání, nikoliv až po vzniku účasti na nemocenském pojištění,

 • zaměstnavatelé jsou povinni oznámit OSSZ elektronicky na předepsaném tiskopise za každého zaměstnance výši příjmu zúčtovanému mu z DPP do kalendářního měsíce, a to do 20. dne následujícího měsíce,

 • OSSZ oznamuje zaměstnanci a jeho zaměstnavatelům účast zaměstnance na nemocenském pojištění, pokud úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů dosáhl z DPP výše pro účast na nemocenském pojištění (17 500 Kč),

 • po obdržení oznámení o účasti na nemocenském pojištění svých zaměstnanců odvede zaměstnavatel do 30 kalendářních dnů z úhrnu jejich příjmů z DPP pojistné na sociální zabezpečení za sebe ve výši 24,8 %, popřípadě v roce 2024 u zvláštních profesí 27,8 %,

 • po obdržení oznámení o účasti na nemocenském pojištění odvede zaměstnanec OSSZ pojistné, které je povinen ze svého vyměřovacího základu z DPP platit (7,1 %),

 • zaměstnavatel je povinen upozornit při nástupu zaměstnance na DPP, za jakých podmínek se může stát plátcem pojistného (na povinnost platit si pojistné sám, pokud bude pracovat zároveň u více zaměstnavatelů na DPP a vznikne mu na základě úhrnu vyměřovacích základů účast na nemocenském pojištění),

 • zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění již v tom kalendářním měsíci, do něhož mu byla zúčtována odměna (započitatelný příjem) v částce odpovídající hranici příjmu pro vznik účasti; účast na nemocenském pojištění bude v kalendářním měsíci již při dosažení příjmu 10 500 Kč, a nikoliv až vyšším než 10 500 Kč,

 • účast na nemocenském pojištění může vzniknout nejdříve ode dne vstupu do zaměstnání a může trvat jen v době, v níž DPP trvala,

 • započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž již DPP netrvala, se považuje jen pro posouzení účasti na nemocenském pojištění za příjem zúčtovaný do posledního měsíce, v němž DPP ještě trvala.

Poznámka: Účinnost těchto změn byla odložena na 1. 7. 2024, aby mohlo být zajištěno jeho technické provádění. V době zpracování této informace nebyly k dispozici podrobnosti k některým postupům a ani tiskopisy, které budou zaměstnavatelé povinni vyplňovat. Tyto informace budou doplněny později.

Uzavření DPP

Zaměstnavatel je povinen podle zákona o nemocenském pojištění informovat zaměstnance, s nímž uzavřel DPP, a to nejpozději v den nástupu zaměstnance do zaměstnání, že pracuje-li nebo bude pracovat na DPP u více zaměstnavatelů, může mu vzniknout povinnost si sám zaplatit na účet OSSZ pojistné na sociální zabezpečení, které mu jinak sráží a za něho odvádí zaměstnavatel. K povinnosti zaplatit pojistné bude zaměstnanec vyzván OSSZ.

Zaměstnavatel je povinen elektronicky na předepsaném tiskopise oznamovat OSSZ za každý kalendářní měsíc, v němž zaměstnával zaměstnance na DPP, do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, identifikační údaje zaměstnanců, nástup zaměstnance do zaměstnání, skončení zaměstnání a výši zúčtovaného příjmu za každou DPP zvlášť. Tiskopis "Oznámení nástupu do zaměstnání (skončení)", který je zaměstnavatel povinen podat po nástupu zaměstnance účastného nemocenského pojištění do zaměstnání, se nebude u zaměstnanců činných na základě DPP podávat. Pokud by zaměstnanci skončilo zaměstnání na DPP v kalendářním měsíci, v němž do zaměstnání nastoupil, oznamuje se zároveň s nástupem do zaměstnání i skončení zaměstnání.

Účast na nemocenské pojištění

Podmínky účasti zaměstnanců činných na základě DPP stanoví ZNP v § 7a a § 7b. Rozlišuje se, zda zaměstnanec pracuje v kalendářním měsíci na DPP pouze u jednoho zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů. Kritériem pro posouzení vzniku a trvání účasti na nemocenském pojištění je úhrn vyměřovacích základů ze všech vykonávaných DPP.

Výkon práce u jednoho zaměstnavatele

Zaměstnanec, který vykonává činnost na základě jedné nebo více DPP u téhož zaměstnavatele, je účasten nemocenského pojištění v tom kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů (vyměřovacích základů) činí aspoň 25 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celou pětisetkorunu směrem dolů. V roce 2024 touto hranicí příjmu je od 1. 7. 2024 částka 10 500 Kč. Bude-li vyměřovací základ z DPP v červenci 2024 činit 10 500 Kč, musí se z této částky platit pojistné na sociální zabezpečení.

V odvodu pojistného se postupuje jako dosud. Pojistné na sociální zabezpečení z DPP odvádí zaměstnavatel za sebe i za zaměstnance. Pouze se zvýšila sazba pojistného u zaměstnanců z 6,5 % na 7,1 %.

Příklad

Příklad

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřenou DPP od 1. 1. do 31. 12. 2024 a druhou DPP od 15. 4. do 31. 10. 2024. Do měsíce června i července bylo z těchto DPP zúčtováno v úhrnu 10 500 Kč (6 000 Kč a 4 500 Kč).

Zaměstnanec je v červnu účasten nemocenského pojištění, protože úhrn vyměřovacích základů je vyšší než 10 000 Kč. V červenci je také účasten nemocenského pojištění, protože úhrn vyměřovacích základů činí aspoň 10 500 Kč. Pojistné se z 10 500 Kč platí za oba měsíce.

Příklad

Příklad

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřeny dvě DPP. Do srpna bylo z první DPP zúčtováno 15 000 Kč, z druhé DPP nebyl zúčtován žádný příjem.

Zaměstnanec je v srpnu účasten nemocenského pojištění z obou DPP, protože úhrn vyměřovacích základů činí aspoň 10 500 Kč. Pojistné se z 15 000 Kč platí.

Příklad

Příklad

Zaměstnanec má se zaměstnavatelem uzavřeny dvě DPP. Do srpna 2024 bylo z první DPP zúčtováno 7 000 Kč, z druhé DPP 3 000 Kč. Druhá DPP trvala do 31. 8. Z druhé DPP bylo do října, tj. po skončení zaměstnání, zúčtováno ještě 2 000 Kč.

Zaměstnanec nebyl v srpnu na základě úhrnu příjmu 10 000 Kč zúčtovaného do srpna účasten nemocenského pojištění z žádné DPP, protože úhrn vyměřovacích základů nečinil aspoň 10 500 Kč. Příjem 2 000 Kč, zúčtovaný po skončení zaměstnání, se přičítá jen pro posouzení účasti na nemocenském pojištění k úhrnu příjmů zúčtovaných do posledního měsíce trvání zaměstnání, tj. do srpna. V srpnu činí úhrn příjmů pro posouzení účasti na nemocenském pojištění 12 000 Kč, zaměstnanec je v srpnu účasten nemocenského pojištění. Pojistné musí být odvedeno do 20. 11. 2024 z 12 000 Kč, tj. jak z pojistného za měsíc, v němž je zaměstnanec dodatečně účasten nemocenského pojištění (za srpen), tak za měsíc, do kterého byl zúčtován příjem po skončení zaměstnání.


Výkon práce u více zaměstnavatelů

Účast zaměstnance na nemocenském pojištění se bude posuzovat i v případě, kdy zaměstnanec je v kalendářním měsíci činný na základě DPP pro dva nebo více zaměstnavatelů. Doba zaměstnání na základě DPP se u těchto zaměstnavatelů může překrývat nebo se překrývat nemusí. Zaměstnanec, u něhož DPP trvala například v září u jednoho zaměstnavatele od 1. do 20. a u druhého zaměstnavatele od 23. do 30., vykonával v tomto měsíci činnost na základě DPP u dvou zaměstnavatelů. Účast na nemocenském pojištění se bude posuzovat z úhrnu příjmů zúčtovaných zaměstnanci oběma zaměstnavateli.

Zaměstnanec je účasten nemocenského pojištění v kalendářním měsíci ze všech DPP vykonávaných u všech zaměstnavatelů v tomto měsíci, jestliže úhrn vyměřovacích základů z těchto DPP činí aspoň 40 % průměrné mzdy zaokrouhlené na celou korunu směrem nahoru; v roce 2024 je touto hranicí částka 17 500 Kč.

V odvodu pojistného je změna v tom, že zaměstnanec i zaměstnavatel odvádějí pojistné OSSZ sami za sebe. Zaměstnanec bude odvádět pojistné ve výši 7,1 % z úhrnu vyměřovacích základů ze všech vykonávaných DPP.

Příklad

Příklad

Pan Novák je student, o prázdninách v červenci 2024 bude pracovat na základě DPP u 3 zaměstnavatelů. U dvou z nich má uzavřeny 2 DPP u třetího 1 DPP, celkem pracoval v tomto měsíci na základě 5 DPP. Do července je zúčtováno z těchto DPP:

8 000 Kč + 2 000 Kč a 6 000 Kč + 3 000 Kč a 800 Kč, tj. v úhrnu 19 800 Kč.

Pan Novák je účasten nemocenského pojištění v červenci ze všech DPP, ze všech těchto příjmů

Nahrávám...
Nahrávám...