dnes je 4.3.2024

Input:

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

7.2.2023, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.6.6 Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

Ing. Olga Krchovová

S účinností od 30. 7. 2020 se na základě novely zákoníku práce změnilo ustanovení § 313 odst. 1 ZP, které se týká vydání potvrzení o zaměstnání, tedy zápočtového listu, v případě ukončení dohody o provedení práce. Nově má zaměstnavatel povinnost vydat zápočtový list zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce pouze v případě, že dohoda zakládala účast na nemocenském pojištění, a dále, pokud byl z odměny z této DPP prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy. Tím má dojít ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů.

Od 1. 4. 2022 musí zaměstnavatelé uplatňovat nový postup při podávání odhlášky za zaměstnance na OSSZ, a to podáním nového elektronického formuláře [Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022]. Součástí oznámení jsou nově údaje pro Úřad práce včetně údaje o výši čistého měsíčního výdělku. Podléhala-li tedy dohoda o provedení práce v průběhu svého trvání nemocenskému pojištění, zaměstnavatel má povinnost tento údaj vyplnit.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného čistého měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 ZP se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 ZP je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno  250 hodin  
Za jeden měsíc sjednáno  250 : 12 = 20,83 hod.  
Za jeden týden sjednáno průměrně (fiktivní úvazek)  20,83 : 4,348 = 4,79 hod.  

Dále je nutné vypočítat průměrný hrubý hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hrubého hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Pokud DPP končí 31. 12. roku, pak rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hrubý hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný hrubý měsíční výdělek 125 × 4,348 × 4,79 = 2 603,37, zaokr. 2 604 Kč  

Pro přepočet průměrného hrubého měsíčního výdělku na průměrný čistý měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný čistý měsíční výdělek zjišťovat.

Odměna z dohody o provedení práce založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Tato skutečnost se logicky promítne i do postupu při "zdanění" průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku. Předpokládejme, že zaměstnanec nemá učiněno Prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Průměrný hrubý měsíční výdělek  2 604 Kč  
Daňový základ  2 604 Kč  
Srážková daň 15 % zaokr. na celé koruny dolů  390 Kč  
Průměrný čistý měsíční výdělek 2 214 Kč 
Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 3. 2023 do 16. 4. 2023 v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu mu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v dubnu 12 500 Kč. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 3. do 16. 4. se jedná o  47 dnů  
Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci  365 : 12 = 30,42 dne  
Počet měsíců  47 : 30,42 = 1,55 měsíce  
Průměrný počet hodin na jeden měsíc  260 : 1,55 = 167,74 hod.  
Fiktivní týdenní pracovní doba  167,74 : 4,348 = 38,58 hod.  
Výpočet průměrného hrubého měsíčního výdělku 125 × 4,348 × 38,58 = 20 968,23, zaokr. 20 969 Kč  
Výpočet zdravotního pojištění  20 969 × 13,5 % = 2 830,82, zaokr. 2 831 Kč,
2 831 : 3 = 943,67, zaokr. 944 Kč,
2 831 – 944 × 2 = 1 887 Kč  
Výpočet sociálního pojištění  20 969 × 6,5 % = 1 362,99, zaokr. 1 363 Kč
20 969 × 24,8 % = 5 200,31, zaokr. 5 201 Kč  
Daňový základ  20 969 Kč  
Zaokrouhlený daňový základ  21 000 Kč  
Zálohová daň 15 %  3 150 Kč  
Průměrný čistý měsíční výdělek  20 969 – 944 – 1 363 – 3 150 = 15 512 Kč 
Priklad

Příklad 3

Dohoda o provedení práce byla uzavřena na období od 1. 5. do 30. 6. 2023 s odměnou ve výši 120 Kč za hodinu a rozsahem práce 130 hodin. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmů. V jednotlivých měsících bylo zúčtováno:

  • květen – 130 hodin – 15 600 Kč,

  • červen – 0 hodin – 0 Kč.

Počet hodin za jeden měsíc  130 : 2 = 65 hod.  
Počet hodin za týden  65 : 4,348 = 14,95 hod.  
Průměrný hrubý měsíční výdělek  120 × 14,95 × 4,348 = 7 800 Kč  

Zákoník práce stanoví, že se průměrný hrubý měsíční výdělek přepočte na čistý podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Jediný možný způsob přepočtu na průměrný čistý měsíční výdělek lze s ohledem na uplatnění pojistného (odměna do výše 10 000 Kč nepodléhá odvodu pojistného, nad 10 000 Kč podléhá odvodu pojistného) odvodit z výše průměrného hrubého měsíčního výdělku takto:

  • do výše 10 000 Kč neuplatnit pojistné,

  • nad 10 000 Kč uplatnit pojistné.

Průměrný hrubý měsíční výdělek  7 800 Kč  
Srážková daň 15 %  1 170 Kč  
Průměrný čistý měsíční výdělek k 30. 6.  7 800 – 1 170 = 6 630 Kč  

Není podstatné, že v měsíci květnu muselo být z odměny ve výši 15 600 Kč odvedeno pojistné a uplatněna záloha daně.

Priklad

Příklad 4

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 3. 3. 2023 do 3. 5. 2023 v rozsahu 200 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu odpracoval 110 hodin a odměna činila 13 750 Kč, v dubnu odpracoval 81 hodin a odměna

Nahrávám...
Nahrávám...