dnes je 20.6.2024

Input:

Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

22.1.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 11 minut

5.3.3.2 Postup při výpočtu průměrného měsíčního výdělku

Ing. Růžena Klímová

Průměrný hrubý měsíční výdělek (§ 356 odst. 2 ZP)

Průměrný výdělek se zjišťuje jako hodinový. Při výpočtu průměrného měsíčního výdělku se vychází z průměrného hodinového výdělku a průměrného počtu pracovních hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce. Průměrný rok pro tento účel má 365,25 dnů. Průměrný hodinový výdělek zaměstnance se vynásobí týdenní pracovní dobou zaměstnance platnou v den, kdy je zákonem stanoveno zjišťování průměrného výdělku, tedy k 1. 1., k 1. 4., k 1. 7. a k 1. 10. roku a koeficientem 4,348, který vyjadřuje průměrný počet týdnů připadajících na jeden měsíc v průměrném roce.

Výpočet:

Průměrný počet dnů v roce:   [366 + (3 × 365)] : 4 = 365,25   
Průměrný počet týdnů v roce:   365,25 : 7 = 52,1786   
Průměrný počet týdnů v měsíci:   52,1786 : 12 = 4,348   
Příklad

Příklad 1:

Zaměstnanec dosáhl průměrného hodinového výdělku 138,93 Kč a pracuje v rámci 40hodinové týdenní pracovní doby.

Průměrný měsíční výdělek činí:

138,93 × 4,348 × 40 = 24 162,71 Kč, po zaokrouhlení 24 163 Kč.

V souladu s § 142 ZP se mzda zaokrouhluje na celé koruny nahoru. Analogicky může být postupováno i v případě měsíčního výdělku pro pracovněprávní účely. Lze však použít i matematického způsobu zaokrouhlování.

 

Průměrný čistý měsíční výdělek (§ 356 odst. 3 ZP)

Má-li být uplatněn průměrný měsíční čistý výdělek, zjistí se tento výdělek z průměrného měsíčního hrubého výdělku odečtením pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a zálohy na daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, vypočtených podle podmínek a sazeb platných pro zaměstnance v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje.

Zákoník práce ukládá povinnost zaměstnavateli vystavit zápočtový list zaměstnancům pracujícím na základě pracovního poměru a dohody o pracovní činnosti. U dohody o provedení práce se vystavuje v případě, že byla založena účast na nemocenském pojištění nebo byly prováděny exekuční srážky. Na žádost zaměstnance zaměstnavatel vystaví údaj o čistém průměrném výdělku na samostatném listu potvrzení o zaměstnání.

Příklad

Příklad 2:

Zaměstnanec byl zaměstnán na základě dohody o pracovní činnosti a požádal zaměstnavatele o čistý průměrný měsíční výdělek. Jeho pracovněprávní náležitosti byly následující:

  • Dohoda o pracovní činnosti trvala od 1. 3. do 31. 8. kalendářního roku, odměna byla vyplácena pravidelně měsíčně a rozsah sjednaného úkolu byl v průměru ve výši 20 hodin týdně.

  • Se zaměstnancem bylo dohodnuto, že si pracovní dobu bude rozvrhovat sám, protože činnost byla vykonávána na dálku.

  • Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti.

  • Odměny vyplacené za duben až červen kalendářního roku činily 45 600 Kč a odpracováno bylo 260 hodin v rámci 33 směn uvedených v pracovním výkazu.

V příloze zápočtového listu bude uveden průměrný měsíční výdělek odvozený z průměrného hrubého měsíčního výdělku zjištěného z průměrného hodinového výdělku k 1. 7. kalendářního roku.

Průměrný hodinový výdělek  45 500 : 260 = 175 Kč  
Průměrný měsíční hrubý výdělek  175 × 4,348 × 20 = 15 218 Kč 
Základ daně  15 218 Kč  
Zaokrouhlení základu daně na celé 100 Kč nahoru  15 300 Kč  
Záloha daně ve výši 15 %  15 300 × 15 % = 2 295 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem  15 300 × 13,5 % : 3 = 688,50 Kč, 
po zaokr. 689 Kč 
 
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem  15 300 × 7,1 % = 1 086,30 Kč, 
po zaokr. 1 087 Kč 
 
Průměrný měsíční čistý výdělek  15 300 – 2 295 – 689 – 1 087 = 11 229 Kč  
Příklad

Příklad 3:

Průměrný hrubý měsíční výdělek činil u zaměstnance 35 800 Kč. Zaměstnanec učinil "Prohlášení poplatníka" a uplatnil slevu na poplatníka, daňové zvýhodnění na 1 dítě. Má vlastní invaliditu prvního stupně, kterou doložil potvrzením z finančního úřadu, avšak není poživatelem invalidního důchodu.

Výpočet:

Průměrný měsíční hrubý výdělek  35 800 Kč  
Základ daně  35 800 Kč  
Záloha daně ve výši 15 %  35 800 × 15 % = 5 370 Kč  
– sleva na poplatníka
– sleva na invaliditu I. stupně 
 
–2 570 Kč 
–210 Kč 
 
Záloha daně po slevě  2 590 Kč  
– daňové zvýhodnění na 1 dítě  1 267 Kč  
Daň po uplatnění daňového zvýhodnění  1 323 Kč  

Pokud by při výpočtu čistého průměrného výdělku vznikl daňový bonus, pak pro účely podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci není součástí čistého průměrného výdělku. Tuto skutečnost je nutné v příloze zápočtového listu uvést, aby úřad práce nemusel znovu zjišťovat, je-li daňový bonus započten, či nikoliv.

Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem  35 800 x 13,5 % : 3 = 1 611 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem  35 800 × 7,1 % = 2 541,80 Kč, 
zaokr. 2 542 Kč 
 
Průměrný měsíční čistý výdělek  35 800 – 1 323 – 1 611 – 2 542 = 30 324 Kč  
Příklad

Příklad 4:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. do 31. 12. v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 zákoníku práce se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 zákoníku práce je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno  250 hod.  
Za jeden měsíc sjednáno  250 : 12 = 20,83 hod.  
Za jeden týden sjednáno průměrně 
(fiktivní úvazek) 
 
20,83 : 4,348 = 4,79 hod.  

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Dohoda o provedení práce končí 31. 12. roku, proto rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek činí  125 × 4,348 × 4,79 = 2 603,37, 
zaokr. 2 604 Kč 
 

Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný měsíční výdělek také zjišťovat.

Předpokládejme, že zaměstnanec nemá učiněné Prohlášení.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek  2 604 Kč  
Daňový základ  2 604 Kč  
Srážková daň 15 % zaokr. na celé koruny dolů  390 Kč  
Čistý měsíční pravděpodobný výdělek  2 214 Kč  

Pokud by odměna z dohody o provedení práce založila účast na sociálním a zdravotním pojištění, logicky by se to promítlo i do postupu při "zdanění" průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku.

Příklad

Příklad 5:

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 7. do 16. 8. v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci červenci mu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v srpnu 12 500 Kč. Zaměstnanec neučinil Prohlášení. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 7. do 16. 8. se jedná o  47 dnů  
Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci činí  365,25 : 12 = 30,43 dne  
Počet měsíců  47 : 30,43 = 1,54 měsíce  
Průměrný počet hodin na jeden měsíc  260 : 1,54 = 168,83 hod.  
Fiktivní týdenní pracovní doba  168,83 : 4,348 = 38,83 hod.  
Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku, který byl zaokrouhlen nahoru (stejně, jak se zaokrouhluje mzda)   125 × 4,348 × 38,83 = 21 104,11, zaokr. 21 105 Kč  
Výpočet zdravotního pojištění hrazeného zaměstnancem  21 105 × 13,5 % = 2 849,18,
zaokr. 2 850 Kč,
2 850 : 3 = 950 Kč 
 
Nahrávám...
Nahrávám...