dnes je 23.4.2024

Praktické informace - Daňový kalendář

Pokud Vás zajímají daňové povinnosti určité skupiny osob, vyberte si ji z nabídky. Mezi jednotlivými měsíci se můžete pohybovat pomocí šipek.

Konkrétní povinnosti vztahující se k určitému dni zjistíte kliknutím na toto datum v kalendáři, které je tučné a podtržené. Jde o poslední den, kdy lze povinnost splnit bez sankce.

Po novele zákona o DPH, účinné od 1. 10. 2021, která rozšířila zvláštní režim jednoho správního místa (a přejmenovala ho na „One Stop Shop“), se nově povinnost podat daňové přiznání (v novém termínu do konce měsíce následujícího) dostala do tohoto daňového kalendáře pro rok 2022, a to i proto, že lze očekávat častější používání tohoto režimu. V daňovém kalendáři najdete tuto daňovou povinnost naplánovanou i na sobotu nebo na neděli. Jde o výjimku („lex specialis“), o speciální pravidlo, přesunuté od 1. 10. 2021 do § 110zc odst. 2 ZDPH, týkající se pouze speciální povinnosti podat daňové přiznání v režimu One Stop Shop, která konec lhůty na nejbližší pracovní den neposouvá, oproti standardnímu postupu danému v § 33 odst. 4 DŘ.

leden 2023

2.1.2023
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za listopad 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za listopad 2022
6.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2022
9.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2022
10.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o vstupu poplatníka do "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2023 (pro OSVČ splňující podmínky dle § 2a ZDP). Pozn. týká se OSVČ, které chtějí využít "Paušální daň" od roku 2023. V tomto zjednodušeném režimu OSVČ platí pouze paušální zálohy zahrnující platby na důchodové a zdravotní pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob, nevzniká jim povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani Přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 • fyzické osoby - OSVČ: podání oznámení o dobrovolném vystoupení poplatníka z "paušálního režimu" pro zdaňovací období od roku 2023
17.1.2023
 • plátci DPH: podání výkazu Intrastat podle zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, za prosinec 2022 (u plátců, kteří překročili stanovené limity pohybu zboží do a z jiných zemí EU); při podání v papírové podobě je lhůta pro doručení výkazu 13. ledna
19.1.2023
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za leden
20.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada paušální zálohy OSVČ v paušálním režimu za leden
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele příslušné zdravotní pojišťovně za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: podání přehledu o výši pojistného příslušné správě sociálního zabezpečení za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada sociálního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada zdravotního pojištění za zaměstnance za prosinec 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti sražené z mezd za prosinec 2022
24.1.2023
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
25.1.2023
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání přiznání k DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za prosinec 2022 (u všech plátců, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH, s výjimkou fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: podání kontrolního hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců fyzických osob se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili nebo přijali plnění uvedená v § 101c ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za prosinec 2022 (u plátců, kteří dodali zboží, přemístili zboží z tuzemska do jiného členského státu EU nebo poskytnuli službu s místem plnění v jiném členském státě EU - viz § 102 odst. 1 ZDPH anebo přemístili zboží v režimu skladu z tuzemska do jiného členského státu EU - viz § 102 odst. 2 ZDPH; u identifikovaných osob, které poskytly službu s místem plnění v jiném členském státě EU dle § 9 odst. 1 ZDPH nebo dodaly zboží jako prostřední osoba v rámci třístranného obchodu - viz § 102 odst. 3 ZDPH)
 • plátci DPH: podání souhrnného hlášení za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, kteří uskutečnili z plnění uvedených v § 102 odst. 1 ZDPH pouze poskytnutí služby podle písm. d) s místem plnění v jiném členském státě EU)
 • plátci DPH: úhrada DPH za prosinec 2022 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: úhrada DPH za IV. čtvrtletí 2022 (u plátců se čtvrtletním zdaňovacím obdobím)
30.1.2023
 • právnické osoby: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • může se Vás týkat: podání bankovního příkazu k úhradě daně silniční za zdaňovací období 2022 (pozn. v roce 2022 došlo k výraznému omezení předmětu silniční daně a ta se již pro rok 2022 týká pouze vozidel kategorie N2 a N3 a jejich přípojných vozidel kategorie O3 a O4, tzn. za vozidla do 3,5t již není nutné podávat daňové přiznání za rok 2022)
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za prosinec 2022
 • plátci DPH: podání bankovního příkazu k úhradě DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za IV. čtvrtletí 2022
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za prosinec 2019 (u plátců s měsíčním zdaňovacím obdobím)
 • plátci DPH: poslední možnost předložení dodatečného přiznání k DPH na snížení daňové povinnosti za IV. čtvrtletí 2019
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden (pozn. dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ, avšak platí-li OSVČ zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu, nová výše záloh je stanovena až od měsíce následujícího po podání Přehledu)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: podání bankovního příkazu k úhradě srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • zaměstnavatelé: podání bankovního příkazu k úhradě pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí 2023
31.1.2023
 • fyzické osoby - OSVČ: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2022
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada zálohy na důchodové zabezpečení a příspěvek státní politiky zaměstnanosti OSVČ za leden(pozn. dochází ke změně výše minimální zálohy OSVČ, avšak platí-li OSVČ zálohy stanovené z minimálního vyměřovacího základu, nová výše záloh je stanovena až od měsíce následujícího po podání Přehledu)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada částky nemocenského pojištění za leden (je-li OSVČ účastna na nemocenském pojištění)
 • fyzické osoby - OSVČ: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • zaměstnavatelé: úhrada pojistného podle vyhlášky MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu, na I. čtvrtletí 2023
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani silniční za zdaňovací období 2022 (pozn. v roce 2022 došlo k výraznému omezení předmětu silniční daně a ta se již pro rok 2022 týká pouze vozidel kategorie N2 a N3 a jejich přípojných vozidel kategorie O3 a O4, tzn., za vozidla do 3,5 t již není nutné podávat daňové přiznání za rok 2022)
 • může se Vás týkat: podání přiznání k dani z nemovitých věcí na kalendářní rok 2023 (u poplatníků, u nichž nastaly změny ve skutečnostech rozhodných pro výši daně z nemovitých věcí). Platí vyjma případů, kdy o návrhu na vklad do katastru nemovitostí nebylo rozhodnuto do 31. prosince roku, ve kterém byl podán návrh na vklad nebo ve kterém v případě dědictví zůstavitel zemřel (v takovém případě končí lhůta koncem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k zapsání vkladu nebo u dědictví nabylo právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení)
 • může se Vás týkat: úhrada daně silniční za zdaňovací období roku 2022
 • právnické osoby: podání hlášení o zajištěné dani za prosinec 2022
 • právnické osoby: úhrada srážkové daně nebo částky zajištění daně sražené v průběhu prosince 2022
 • plátci DPH: oznámení správci daně o změně zdaňovacího období pro rok 2023 z měsíčního na čtvrtletní zdaňovací období pro plátce, kterým zákon umožňuje čtvrtletní zdaňovací období - viz § 99a ZDPH
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "dovozní režim") za zdaňovací období prosinec 2022
 • plátci DPH: podání daňového přiznání v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku, tzv. "One Stop Shop" (využívající "režim EU" a "režim mimo EU") za zdaňovací období IV. čtvrtletí 2022
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v dovozním režimu za prosinec 2022
 • plátci DPH: úhrada DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v tuzemsku ("One Stop Shop") v režimu EU a režimu mimo EU za IV. čtvrtletí 2022
Daňový kalendář
Podání přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období 2023
9 dní
leden 2023
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Nejbližší daňová povinnost:
24.4.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za l. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
24.4.2024 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za l. čtvrtletí

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 22.4.2024
 1 EUR25,28 CZK (+0,01)
 1 USD23,76 CZK (+0,06)
 1 GBP29,27 CZK (-0,24)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,36 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba5,75 % platnost od 21.3.2024
Diskontní sazba4,75 % platnost od 21.3.2024
Lombardní sazba6,75 % platnost od 21.3.2024
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2024
Stravné v ČR  140 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,60 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  38,20 Kč/l
Náhrada za PHM - Motorová nafta 38,70 Kč/l 
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...