dnes je 18.2.2020

Input:

589/1992 Sb., Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění účinném k 1.1.2019

č. 588/1992 Sb.
[zrušeno č. 235/2004 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 24. listopadu 1992
o dani z přidané hodnoty
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
196/1993 Sb.
(k 1.8.1993)
mění, doplňuje
321/1993 Sb.
(k 1.1.1994)
mění, doplňuje
42/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
mění, doplňuje
136/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění
258/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
133/1995 Sb.
(k 1.1.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 27/1996 Sb.
 
 
151/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění
208/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
ÚZ 199/1998 Sb.
 
 
129/1999 Sb.
(k 1.7.1999)
mění
17/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
(k 1.8. 2001)
(novela 262/2001 Sb. mění přechodná ust. Čl. II, bod 4)
22/2000 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
100/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
ÚZ 230/2000 Sb.
 
 
241/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
vkládá nový § 49a
256/2000 Sb.
(k 11.8.2000)
mění
141/2001 Sb.
(k 1.7.2001)
mění § 45a odst. 8 a v příl. 1 doplňuje pol. ex 8421 29 a mění pol. ex 9019
262/2001 Sb.
(k 1.8.2001)
doplňuje čís. kódy v HS 18069090 a 2835390010, v kódu 8421990010 mění název zboží) Kód však není v textu obsažen!?
477/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, doplňuje přílohu č. 1, o číselný kód ex 7010 91
276/2002 Sb.
(k 13.7.2002)
mění, přílohu č. 1,
číselný kód ex 7010 91
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 45f odst. 2 a 6
575/2002 Sb.
(k 30.12.2002)
nová přechodná ustanovení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje daň z přidané hodnoty (dále jen „daň“), které podléhá zdanitelné plnění v tuzemsku, zboží z dovozu a nepravidelná mezinárodní autobusová přeprava osob uskutečňovaná zahraničním provozovatelem v tuzemsku (dále jen „příležitostná přeprava v tuzemsku“).
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Pro účely tohoto zákona je zdanitelným plněním
a) dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření,
b) poskytování služeb

uskutečněné v tuzemsku při podnikání1) , a to i v případě, že se jedná o činnost vykazující všechny znaky podnikání, kromě toho, že je prováděna podnikatelem, pokud zákon nestanoví jinak.
(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) zbožím věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak,
b) službami všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, a převod nebo využití práv,
c) obratem výnosy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě podvojného účetnictví nebo příjmy za zdanitelná plnění, u osob účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u osob, které nejsou považovány za účetní jednotku; do obratu se nezahrnují plnění osvobozená od daně podle § 25 a daň u plátce daně (dále jen „plátce“),
d) daní na vstupu daň u plátce, kterou vůči němu uplatní jako součást ceny za jím přijatá zdanitelná plnění jiný plátce, nebo daň, která je vyměřena při dovozu zboží,
e) daní na výstupu daň, kterou je plátce povinen uplatnit jako součást ceny za jím uskutečněná zdanitelná plnění,
f) odpočtem daně daň na vstupu upravená popřípadě podle § 20,
g) vlastní daňovou povinností převýšení daně na výstupu nad odpočtem daně za příslušné zdaňovací období,
h) nadměrným odpočtem převýšení odpočtu daně nad daní na výstupu za příslušné zdaňovací období,
i) daňovou povinností vlastní daňová povinnost nebo nadměrný odpočet,
j) zvýšením daňové povinnosti zvýšení vlastní daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu,
k) snížením daňové povinnosti snížení vlastní daňové povinnosti nebo zvýšení nadměrného odpočtu,
l) správcem daně příslušný územní finanční orgán2) (dále jen „finanční orgán“), s výjimkou dovozu zboží a příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku, kde je správcem daně celní úřad, pokud zákon nestanoví jinak,
m) osobním automobilem silniční motorové vozidlo, které má v technickém průkazu zapsanou kategorii osobní automobil nebo M1. Pokud zápis kategorie chybí, vymezuje se tato kategorie zvláštním předpisem,
n) ojetým osobním automobilem osobní automobil, při jehož prvním pořízení nemohl být uplatněn nárok na odpočet daně,
o) dokladem o použití doklad o použití zboží nebo služeb pro účely nesouvisející s podnikáním nebo pro osobní spotřebu plátce podle § 7 odst. 2, pokud tento zákon nestanoví jinak,
p) tuzemskem území České republiky, kromě svobodných celních pásem a svobodných celních skladů,
q) daňovým dokladem běžný daňový doklad podle § 12 odst. 2, opravný daňový doklad