dnes je 18.7.2019
Praktické informace - Sbírka zákonů
Anotace právních předpisů - rok 2018
ČástkaDatum vyhlášeníČíslo sbírky zákonůNázev předpisuÚčinnost od
163 31.12.2018 336 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 1.1.2019  
162 31.12.2018 335 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.1.2019
31.12.2018 (čl. VI a VII)
1.7.2019 (čl. IV)  
161 28.12.2018 334 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
161 28.12.2018 333 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 1.1.2019  
161 28.12.2018 332 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb. 1.1.2019  
160 28.12.2018 331 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2019  
160 28.12.2018 330 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
160 28.12.2018 329 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
159 28.12.2018 328 Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 1.1.2019  
159 28.12.2018 327 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 1.1.2019  
158 28.12.2018 326 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb. 1.1.2019
1.2.2019 (čl. I bod 54, pokud jde o § 52 odst. 6 písm. b), a čl. I bod 55, pokud jde o § 52 odst. 9 písm. b))
1.7.2019 (čl. I body 59 a 65)  
157 20.12.2018 325 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 1.1.2019  
157 20.12.2018 324 Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 1.1.2019  
157 20.12.2018 323 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 1.1.2019  
157 20.12.2018 322 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
157 20.12.2018 321 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady) 1.1.2019  
157 20.12.2018 320 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení 1.1.2019  
156 20.12.2018 319 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
156 20.12.2018 318 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
156 20.12.2018 317 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů  
156 20.12.2018 316 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
155 20.12.2018 315 Vyhláška o strategickém hlukovém mapování  
155 20.12.2018 314 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
154 20.12.2018 313 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.1.2019  
154 20.12.2018 312 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 1.1.2019  
154 20.12.2018 311 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti  
154 20.12.2018 310 Vyhláška o krajských normativech 1.1.2019  
153 20.12.2018 309 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
153 20.12.2018 308 Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony 1.1.2019  
153 20.12.2018 307 Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
153 20.12.2018 306 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
152 20.12.2018 305 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
152 20.12.2018 304 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů 1.1.2019  
152 20.12.2018 303 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým) 1.1.2019  
151 20.12.2018 302 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města  
151 20.12.2018 301 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
150 20.12.2018 300 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb. 1.1.2019  
149 20.12.2018 299 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
149 20.12.2018 298 Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 1.1.2019  
148 20.12.2018 297 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba 1.1.2019  
148 20.12.2018 296 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích 1.1.2019
1.7.2019 (čl. I bod 11)  
147 20.12.2018 295 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 1.1.2019
1.12.2018 (maximální ceny podle části I. oddílu A položky č. 3)  
147 20.12.2018 294 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb. 1.1.2018  
146 13.12.2018 293 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
146 13.12.2018 292 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb. 1.1.2019
1.1.2020 (řl. I body 3 a 6)  
145 13.12.2018 291 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých  
145 13.12.2018 290 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí 15.12.2018  
144 13.12.2018 289 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
144 13.12.2018 288 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
143 13.12.2018 287 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1.2.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
143 13.12.2018 286 Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019
(část druhá)  
143 13.12.2018 285 Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
143 13.12.2018 284 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů  
142 13.12.2018 283 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
142 13.12.2018 282 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019
1.1.2020 (čl. I body 3 a 6)  
141 13.12.2018 281 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem 1.1.2019  
141 13.12.2018 280 Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti  
140 7.12.2018 279 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb. 1.1.2019  
139 7.12.2018 278 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025, FIX %  
139 7.12.2018 277 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem 1.1.2019  
138 7.12.2018 276 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
138 7.12.2018 275 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 12.12.2018  
138 7.12.2018 274 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb. 1.1.2019  
138 7.12.2018 273 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
137 7.12.2018 272 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 1.1.2019  
137 7.12.2018 271 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.1.2019  
137 7.12.2018 270 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.1.2019  
137 7.12.2018 269 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.1.2019  
136 29.11.2018 268 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách 15.2.2019
1.12.2018 (čl. I body 6 až 10 a 12)  
135 29.11.2018 267 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí  
135 29.11.2018 266 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí  
135 29.11.2018 265 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
134 23.11.2018 264 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2019  
134 23.11.2018 263 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců 1.1.2019  
133 20.11.2018 262 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce  
132 15.11.2018 261 Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  
131 15.11.2018 260 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu  
130 15.11.2018 259 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 1.6.2018 (prvním dnem sedmého měsíce po vyhlášení)  
130 15.11.2018 258 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2018
1.1.2019 (čl. I bod 5)  
130 15.11.2018 257 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů  
129 9.11.2018 256 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb. 1.1.2019
1.7.2020 (čl. I body 4 a 5)  
129 9.11.2018 255 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů 12.11.2018  
129 9.11.2018 254 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 1.1.2019  
128 7.11.2018 253 Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin 9.11.2018  
128 7.11.2018 252 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv 1.1.2019 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
127 7.11.2018 251 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb 1.12.2018  
126 7.11.2018 250 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 1.1.2019  
125 31.10.2018 249 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019  
125 31.10.2018 248 Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 1.12.2018  
124 29.10.2018 247 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
124 29.10.2018 246 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů  
123 29.10.2018 245 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018  
122 25.10.2018 244 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018  
121 25.10.2018 243 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí  
121 25.10.2018 242 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  
121 25.10.2018 241 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  
120 25.10.2018 240 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb. 1.11.2018  
120 25.10.2018 239 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018  
119 23.10.2018 238 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení  
119 23.10.2018 237 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019  
119 23.10.2018 236 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 1.1.2019  
118 18.10.2018 235 Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb. 1.7.2019  
118 18.10.2018 234 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.11.2018  
117 18.10.2018 233 Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb. 1.10.2019  
116 18.10.2018 232 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018  
115 16.10.2018 231 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)  
114 16.10.2018 230 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 24.10.2018  
114 16.10.2018 229 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 24.10.2018  
114 16.10.2018 228 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 24.10.2018  
113 12.10.2018 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.  
113 12.10.2018 227 Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 1.1.2019  
112 9.10.2018 226 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České re-publiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)  
112 9.10.2018 225 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018  
111 9.10.2018 224 Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 23.10.2018  
111 9.10.2018 223 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 17.10.2018  
111 9.10.2018 222 Vyhláška, kterou se mění vyhláška ; o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018  
110 9.10.2018 221 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů  
109 4.10.2018 220 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 1.1.2019  
109 4.10.2018 219 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2019  
108 4.10.2018 218 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 1.1.2019  
108 4.10.2018 217 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb. 1.1.2019  
108 4.10.2018 216 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018
1.3.2019 (čl. I body 1 až 3)  
107 27.9.2018 215 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020  
107 27.9.2018 214 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019 1.1.2019  
107 27.9.2018 213 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 1.1.2019  
107 27.9.2018 212 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019 1.1.2019  
106 27.9.2018 211 Vyhláška o technických prohlídkách vozidel 1.10.2018  
105 27.9.2018 210 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 1.4.2019
1.1.2020 (čl. I bod 3)  
105 27.9.2018 209 Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel 1.10.2018  
105 27.9.2018 208 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 1.10.2018  
104 27.9.2018 207 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách) 1.10.2018  
103 21.9.2018 206 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb. 1.10.2018  
102 20.9.2018 205 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
102 20.9.2018 204 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů 1.12.2018 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)
9.2.2019 (čl. I bod 37, pokud jde o § 38b písm. c) bod 2)  
101 20.9.2018 203 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018 1.1.2019  
101 20.9.2018 202 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 1.1.2019  
100 14.9.2018 201 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 1.1.2019  
99 14.9.2018 200 Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů  
99 14.9.2018 199 Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)  
98 12.9.2018 198 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Rabí" po 5 000 Kč 18.9.2018  
98 12.9.2018 197 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády  
97 12.9.2018 196 Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění 1.12.2018  
96 5.9.2018 195 Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění 1.12.2018  
96 5.9.2018 194 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů 19.9.2018  
95 5.9.2018 193 Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2018
1.4.2019 (čl. I bod 25, pokud jde o § 40 odst. 6, body 11 až 16, 108 a 137 a čl. V)  
94 31.8.2018 192 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 1.9.2018  
93 31.8.2018 191 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018
1.1.2019 (čl. I body 2 a 4 a čl. II bod 2)  
92 29.8.2018 190 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
92 29.8.2018 189 Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot 1.9.2018  
91 29.8.2018 188 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019 30.9.2018  
91 29.8.2018 187 Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu 1.9.2018  
90 23.8.2018 186 Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů  
90 23.8.2018 185 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony 1.9.2018  
90 23.8.2018 184 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data 1.1.2019  
89 23.8.2018 183 Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 1.9.2018  
88 16.8.2018 182 Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony 1.10.2018 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
88 16.8.2018 181 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.10.2018 (prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
88 16.8.2018 180 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů  
88 16.8.2018 179 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond  
88 16.8.2018 178 Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.10.2018 (část pátá)  
88 16.8.2018 177 Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů 1.9.2018 (prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
88 16.8.2018 176 Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 1.11.2018 (prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
88 16.8.2018 175 Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
88 16.8.2018 174 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019  
88 16.8.2018 173 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 1.12.2018 (prvním dnem čtvrtého měsíce následujícího po vyhlášení)  
88 16.8.2018 172 Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)
1.1.2019 (čl. I body 34 a 43)
1.1.2020 (čl. I body 13, 21, 38, 39 a 45)  
87 16.8.2018 171 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění 1.12.2018 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
87 16.8.2018 170 Zákon o distribuci pojištění a zajištění 1.12.2018 (prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení)  
86 16.8.2018 169 Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.8.2019 (čl. I bod 6, pokud jde o § 2e)
1.9.2018 (část pátá)  
86 16.8.2018 168 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.  
86 16.8.2018 167 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018
1.9.2020 (čl. II)  
85 14.8.2018 166 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
85 14.8.2018 165 Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 1.9.2018  
85 14.8.2018 164 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 1.9.2018  
84 9.8.2018 163 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
83 9.8.2018 162 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
83 9.8.2018 161 Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení 1.9.2018  
83 9.8.2018 160 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních 1.9.2018  
82 9.8.2018 159 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 1.9.2018  
82 9.8.2018 158 Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části  
81 9.8.2018 157 Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 5.9.2018  
81 9.8.2018 156 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 5.9.2018  
81 9.8.2018 155 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
80 3.8.2018 154 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška) 1.1.2019  
80 3.8.2018 153 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů  
80 3.8.2018 152 Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů  
79 3.8.2018 151 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky 1.9.2018
1.9.2020 (čl. I bod 9)  
78 2.8.2018 150 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018  
78 2.8.2018 149 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
77 26.7.2018 148 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně  
77 26.7.2018 147 Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 - 2023 1.8.2018  
76 26.7.2018 146 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 5.9.2018  
76 26.7.2018 145 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
76 26.7.2018 144 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  
75 26.7.2018 143 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 1.8.2018  
74 12.7.2018 142 Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny 1.8.2018  
73 12.7.2018 141 Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 1.8.2018  
73 12.7.2018 140 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
72 12.7.2018 139 Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků  
72 12.7.2018 138 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů 1.9.2018  
71 9.7.2018 137 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
1.11.2018 (čl. I body 1, 2, 5, 6, 13 až 15, 19, 22, 23, 28, 32, 34, 36 až 38, 40 a 41)  
70 9.7.2018 136 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí 15.8.2018  
69 29.6.2018 135 Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018 (ruší čl. IV body 1 až 7, 9, 10, 14, 15, 18, 20 a 21 a čl. V)  
68 28.6.2018 134 Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních 1.7.2018  
68 28.6.2018 133 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)  
67 28.6.2018 132 Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
1.1.2020 (§ 2, 3, § 7 odst. 2 a § 10)  
66 28.6.2018 131 Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 1.9.2018  
66 28.6.2018 130 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů  
66 28.6.2018 129 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018 1.7.2018  
66 28.6.2018 128 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.7.2018  
65 28.6.2018 127 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 1.1.2019
1.7.2018 (čl. I body 36, 39, 41, 43 a 45)  
64 22.6.2018 126 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor 1.7.2018
1.1.2019 (čl. I body 7, 10 až 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23 a 25)  
63 22.6.2018 125 Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami 29.6.2018  
62 22.6.2018 124 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky 1.8.2018  
61 21.6.2018 123 Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí 1.9.2018  
60 21.6.2018 122 Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb 1.7.2018  
59 21.6.2018 121 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018  
59 21.6.2018 120 Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady 1.7.2018  
59 21.6.2018 119 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích 1.7.2018  
58 21.6.2018 118 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)  
58 21.6.2018 117 Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
15.9.2018 (§ 7 odst. 2)  
57 21.6.2018 116 Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017  
57 21.6.2018 115 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017  
57 21.6.2018 114 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 1.7.2018  
56 15.6.2018 113 Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů 1.1.2019
(čl. II bod 4)
1.1.2021 (čl. I bod 27)  
56 15.6.2018 112 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
1.6.2019 (čl. I body 1 a 5)  
56 15.6.2018 111 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 1.7.2018  
55 15.6.2018 110 Vyhláška o tabákových nálepkách 15.2.2019  
54 15.6.2018 109 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018  
54 15.6.2018 108 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb. 1.7.2018  
54 15.6.2018 107 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2018  
53 12.6.2018 106 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí 1.1.2019  
53 12.6.2018 105 Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 1.7.2018  
53 12.6.2018 104 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019  
53 12.6.2018 103 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 1.7.2018  
53 12.6.2018 102 Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny 1.7.2018 (prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení)  
53 12.6.2018 101 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 6.7.2018
21.11.2018 (čl. I body 2 a 17)
12.6.2019 (čl. I body 3 až 11)  
52 8.6.2018 100 Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel  
51 5.6.2018 99 Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů  
50 5.6.2018 98 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení  
50 5.6.2018 97 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů 21.7.2018  
49 5.6.2018 96 Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu  
49 5.6.2018 95 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
1.10.2018 (čl. I bod 55)  
48 5.6.2018 94 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony  
48 5.6.2018 93 Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu  
47 31.5.2018 92 Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
1.6.2018 (čl. VIII body 2 a 6)
1.1.2019 (čl. IV body 2 až 4 a 7, čl. VIII body 3, 4, 7, 10 a 12 a čl. IX)  
46 31.5.2018 91 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů  
46 31.5.2018 90 Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů  
46 31.5.2018 89 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů  
45 31.5.2018 88 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
45 31.5.2018 87 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018  
45 31.5.2018 86 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 28.10.2018
4.11.2018 (čl. I body 2 a 6)
26.11.2018 (čl. I body 3 a 5)  
45 31.5.2018 85 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 23.5.2018  
44 29.5.2018 84 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)  
44 29.5.2018 83 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy  
43 28.5.2018 82 Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitos-tech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)  
42 21.5.2018 81 Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.  
41 21.5.2018 80 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí  
40 18.5.2018 79 Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace 1.6.2018  
39 15.5.2018 78 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků  
39 15.5.2018 77 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání  
38 11.5.2018 76 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.  
37 4.5.2018 75 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu  
37 4.5.2018 74 Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení 31.10.2018  
37 4.5.2018 73 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky  
37 4.5.2018 72 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
36 27.4.2018 71 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019 1.5.2018  
35 27.4.2018 Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.  
35 27.4.2018 70 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů  
34 27.4.2018 69 Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017  
34 27.4.2018 68 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně  
34 27.4.2018 67 Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1.10.2018  
33 20.4.2018 66 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.  
32 18.4.2018 65 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory  
32 18.4.2018 64 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování 20.4.2018  
32 18.4.2018 63 Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky 21.4.2018  
31 12.4.2018 62 Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015  
30 12.4.2018 61 Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů  
29 12.4.2018 60 Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů  
29 12.4.2018 59 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí  
29 12.4.2018 58 Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin 1.11.2018  
28 4.4.2018 57 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018  
28 4.4.2018 56 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
28 4.4.2018 55 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Zvíkov" po 5 000 Kč 29.5.2018  
27 4.4.2018 54 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně  
27 4.4.2018 53 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů  
27 4.4.2018 52 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území 1.5.2018  
27 4.4.2018 51 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně - Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.5.2018  
27 4.4.2018 50 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.5.2018  
27 4.4.2018 49 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 1.5.2018  
26 29.3.2018 48 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2018  
26 29.3.2018 47 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2018  
25 23.3.2018 46 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů  
24 23.3.2018 45 Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území 1.5.2018  
23 23.3.2018 44 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními 1.4.2018  
22 23.3.2018 43 Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády 1.4.2018  
21 13.3.2018 42 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení  
21 13.3.2018 41 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 7.3.2018  
20 8.3.2018 40 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně 1.4.2018  
20 8.3.2018 39 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2018  
19 7.3.2018 38 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně  
19 7.3.2018 37 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů  
19 7.3.2018 36 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
1.1.2019 (čl. I bod 9)  
19 7.3.2018 35 Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny  
18 26.2.2018 34 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018  
17 22.2.2018 33 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2029, 2,75 %  
17 22.2.2018 32 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018-2021, 0,75 %  
16 21.2.2018 31 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 5.3.2018  
16 21.2.2018 30 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů  
15 21.2.2018 29 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018  
15 21.2.2018 28 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018  
15 21.2.2018 27 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů 1.3.2018  
14 19.2.2018 26 Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.  
14 19.2.2018 25 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů 1.4.2018  
14 19.2.2018 24 Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce 1.3.2018  
13 9.2.2018 23 Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.7.2018  
13 9.2.2018 22 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 1.4.2018  
13 9.2.2018 21 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů 12.2.2018  
12 7.2.2018 20 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku  
12 7.2.2018 19 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů  
12 7.2.2018 18 Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek  
12 7.2.2018 17 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky  
11 30.1.2018 16 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)  
11 30.1.2018 15 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 28.2.2018  
10 29.1.2018 14 Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování 1.2.2018  
9 29.1.2018 13 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.  
8 24.1.2018 12 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
1.1.2019 (čl. I bod 10, pokud jde o písmena l) až r))  
7 19.1.2018 11 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
1.4.2018 (čl. I body 52 a 53, pokud jde o přílohu č. 4 část A oddíl II body 18.3. a 18.3.1.)  
6 16.1.2018 10 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)  
6 16.1.2018 9 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů 1.1.2018  
5 16.1.2018 8 Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení 1.3.2018
1.1.2019 (ruší některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb. a nař. vl. č. 376/2017 Sb.)  
4 11.1.2018 7 Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 13.1.2018  
3 9.1.2018 6 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí 21.12.2017 (cenové rozhodnutí č. 8/2017)
1.1.2018 (cenové rozhodnutí č. 9/2017)  
3 9.1.2018 5 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018  
3 9.1.2018 4 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb. 1.2.2018  
2 9.1.2018 3 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky  
2 9.1.2018 2 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 15.1.2018
1.9.2018 (čl. I bod 16)  
1 5.1.2018 1 Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku 13.1.2018  
Daňový kalendář
červenec 2018
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Nejbližší daňová povinnost
19.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Živnostník profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
19.7.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě zdravotního pojištění za zaměstnance za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 17.7.2019
 1 EUR25,61 CZK (+0,04)
 1 USD22,83 CZK (+0,04)
 1 GBP28,34 CZK (+0,01)
 100 RUB36,34 CZK (-0)
 100 JPY21,09 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí