dnes je 7.4.2020

Input:

Změny v ostatních daňových zákonech

30.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3
Změny v ostatních daňových zákonech

RNDr. Ivan Brychta

Obsahem tohoto článku jsou informace o vybraných daňových změnách u podnikatelů od roku 2020 (kromě změn v  zákoně o daních z příjmů a zákoně o DPH – ty jsou řešeny v samostatných článcích Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob a Změny v zákoně o DPH, na které tímto odkazujeme).

Zákon o spotřebních daních v roce 2020

Zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.) doznává několika změn sazeb, které mají přispět k vyšším příjmům státního rozpočtu. Změny byly přijaty v rámci daňového balíčku novelou č. 364/2019 Sb. (na základě sněmovního tisku 509) a mají účinnost od 1. 1. 2020:

 • u daně z lihu (§ 70 odst. 1 ZSD) se zvyšuje sazba 28 500 Kč/hl etanolu na částku 32 250 Kč/hl, u pěstitelského pálení je zvýšení z 14 300 Kč/hl na 16 200 Kč/hl,

 • u daně z tabákových výrobků (§ 104 odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení:

  • - v případě cigaret u procentní části z 27 % na 30 % a u pevné části z 1,46 Kč/kus na 1,61 Kč/kus, přičemž minimální daň vzroste z 2,63 Kč/kus na 2,90 Kč/kus,
  • - v případě doutníků a cigarillos u pevné části z 1,71 Kč/kus na 1,88 Kč/kus,
  • - v případě tabáku ke kouření u pevné části z 2 236 Kč/kg na 2 460 Kč/kg,
 • u daně ze zahřívaných tabákových výrobků (§ 130c odst. 1 ZSD) dochází ke zvýšení z částky 2,236 Kč/g na 2,46 Kč/g.

Jediným pozitivem novely je zvýšení limitu osvobození od daně z piva (§ 80 odst. 1 a § 86 odst. 3 ZSD) z 200 litrů za kalendářní rok na 2 000 litrů za kalendářní rok. Zároveň dochází ke snížení doby, po kterou je třeba uchovávat evidenci piva osvobozeného od daně, z 10 let na 3 roky (§ 86 odst. 6 ZSD).

Zákon o evidenci tržeb

Nejzásadnější novinkou v ostatních daňových zákonech je schválení novely zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (ZET). Novela, která byla projednávána jako sněmovní tisk 205, byla zveřejněna ve Sbírce zákonů jako zákon č. 256/2019 Sb.

Novela přinesla více změn, včetně startu poslední vlny EET od 1. 5. 2020. Od tohoto data bude povinnost evidovat tržby i pro zbylé podnikatele (dosud se povinně evidují jen tržby za ubytovací a stravovací služby a tržby v maloobchodě a velkoobchodě).

Zvláštní režim

Novela umožňuje malým podnikatelům požádat o evidování tržeb v tzv. zvláštním režimu. Ten, komu bude správcem daně zvláštní režim schválen, nemusí evidovat hotovostní tržby on-line, ale musí:

 • používat papírové účtenky, které získá u správce daně, a

 • podávat za každé kalendářní čtvrtletí správci daně oznámení (do 20 dnů od konce čtvrtletí).

Předpokladem pro schválení zvláštního režimu pro fyzické osoby je, že:

 • podnikatel není plátcem DPH,

 • má maximálně dva zaměstnance (případný další by mohl být zaměstnán jenom dočasně po dobu dovolené nebo pracovní neschopnosti zmíněných dvou zaměstnanců) a

 • výše evidované tržby je do 600 000 Kč v úhrnu za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí (přičemž je předpoklad, že tyto evidované příjmy uvedenou hranici nepřesáhnou v následujících 12 měsících).

Příklad

Elektrikář pan Pavel není plátcem DPH a má jen jednoho zaměstnance. V posledním roce měl tržby 850 000 Kč, z toho 200 000 Kč v hotovosti a 650 000 Kč bankovním převodem. Pan Pavel splňuje podmínky pro evidování tržby ve zvláštním režimu (neboť do limitu 600 000 Kč se mu počítají jen tržby přijaté v hotovosti).

O evidování tržeb ve zvláštním režimu by měl podnikatel požádat správce daně v dostatečném předstihu (ne však dříve než od 1. 2. 2020), protože správce daně má na rozhodnutí o povolení až 30 dní od podání žádosti. V té době správce daně pro podnikatele připraví blok účtenek v počtu podle povahy a předpokládaného rozsahu činnosti podnikatele. Povolení evidovat tržby je pak účinné ode dne následujícího po dni, ve kterém si podnikatel převezme blok účtenek, nejpozději však patnáctým dnem od převzetí rozhodnutí o povolení režimu. Nicméně podle přechodných ustanovení novely zvláštní režim možný nebude dříve než od 1. 5. 2020.

Na papírové účtence budou povinnými následující údaje:

 • DIČ (není-li jeho kmenová část tvořena rodným číslem),

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna (má-li podnikatel více jak jednu provozovnu, což je vhodné např. v situaci, kdy nezávisle na sobě přijímá tržby jak podnikatel, tak jeho zaměstnanec),

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky (je-li vystavena dříve) a

 • celková částka tržby v české měně.

Uveďme ještě, že přechod z běžného režimu na zvláštní není možný.

V oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu pak bude podnikatel uvádět:

 • své identifikační a kontaktní údaje,

 • označení provozovny, v níž jsou tržby uskutečněny (má-li více než jednu provozovnu),

 • údaje týkající se účtenek a bloku účtenek (za každou provozovnu zvlášť) a

 • údaje týkající se evidovaných tržeb (za každou provozovnu zvlášť).

Jak již bylo řečeno, oznámení se bude podávat do 20 dnů po skončení každého kalendářního