dnes je 23.4.2024

Input:

Zálohy u poplatníků vedoucích daňovou evidenci

10.11.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 14 minut

Zálohy u poplatníků vedoucích daňovou evidenci

RNDr. Ivan Brychta

1. Úvod k problematice záloh

V praxi činí často nemalé problémy se rozhodnout, jak v daňové evidenci správně zaevidovat (zachytit) zaplacenou nebo přijatou zálohu a jaký to bude mít dopad do základu daně z příjmů. V tomto článku se tedy pokusíme zmapovat nejčastěji se vyskytující typy záloh a popsat jejich způsob evidence a zdanění (zálohy na nákup hmotného majetku a zálohy placené finančnímu úřadu, které nejsou daňově uznatelným výdajem, jsou řešeny v textu Zálohy nedaňové).

Pro snazší orientaci přikládáme následující tabulku, která je poplatná dalšímu výkladu.

Zálohy  

Přijaté (= dluh)

• na prodej zboží, výrobků
a služeb    
Zaplacené (= pohledávka)
• na nákup hmotného majetku (blíže viz text
Zálohy nedaňové)   
• na nákup nehmotného majetku   
• na nákup zásob   
• na provozní režii   
• zálohy vyplacené zaměstnancům
– na provozní režii (provozní zálohy na drobná vydání)
– na cestovné
– na mzdy   
• zálohy placené finančnímu úřadu
(blíže viz text Zálohy nedaňové)  

2. Definice záloh

Právní úprava

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ), §§ 1807 až 1809 NOZ - vymezení zálohy a závdavku

• zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů (ZDP), § 21b odst. 5 ZDP - daňový pohled na závdavek

Definice

Záloha je v občanském právu vymezena jako to, co jedna strana dala druhé před uzavřením smlouvy. Z definice je patrné, že se nemusí jednat jen o finanční plnění (což bývá nejčastějším případem), ale může to být (velice zřídka) i nepeněžní plnění.

Zároveň se zálohou vymezuje občanský zákoník i závdavek, kterým se potvrzuje uzavření smlouvy a strana, která jej dala, poskytuje jistotu, že dluh splní. Pro závdavek pak stanoví další pravidla:

  • - byl-li ujednán závdavek, vyžaduje se, aby byl odevzdán nejpozději při uzavření smlouvy,
  • - nesplní-li se dluh z příčiny na straně toho, kdo dal závdavek, může si druhá strana závdavek ponechat,
  • - dala-li tato strana závdavek, má právo požadovat, aby jí buď bylo vydáno dvojnásobně tolik, anebo aby dlužník dluh splnil, nebo (není-li splnění dluhu již možné) náhradu škody.

Jak je vidět z definice, závdavek je jakousi "závaznou zálohou", jinak se od zálohy prakticky neliší. Proto i zákon o daních z příjmů uvádí, že ustanovení ZDP hovořící o záloze se obdobně použijí i na závdavek. V dalším tedy budeme zmiňovat pouze zálohu.

3. Zálohy přijaté na prodej zboží, výrobků a služeb

Evidence příjmů a výdajů

Vzhledem k tomu, že v rámci daňové evidence máme povinnost evidovat příjmy a výdaje, musíme již při přijetí finanční částky specifikovat, zda jde o příjem zdanitelný či nepodléhající dani.

Platí zde pravidla daná zákonem o daních z příjmů. Musíme tedy rozlišovat, co je předmětem daně z příjmů, co je osvobozeno, co podléhá srážkové dani, event. co zdanění nepodléhá.

Jelikož příjem za prodané zboží, výrobky a služby patří mezi zdanitelné příjmy daní z příjmů, budeme i přijetí peněz z těchto titulů předem (tedy zálohy) evidovat stejně jako platby za již prodané zboží, výrobky a služby. U plátců daně z přidané hodnoty je nutno tuto problematiku rozšířit ještě o povinnost vyplývající z § 20a ZDPH, který ukládá přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění, je-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě. To znamená, že musí být známy alespoň tyto údaje:

  1. zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
  2. sazba daně v případě zdanitelného plnění a
  3. místo plnění.

Nebudou-li tyto skutečnosti plátci známy, daň z přijaté úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění se nepřiznává (DPH z přijaté úplaty např. za voucher či poukázku nahrazující peníze se v takových případech nepřizná okamžitě k datu přijetí úplaty, ale až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, na které budou voucher či poukázka použity).

Evidence (kniha) dluhů

Přijetím peněz před poskytnutím služeb, prodejem zboží či výrobků vzniká příjemci dluh vůči budoucímu odběrateli a je nutné tento dluh zaevidovat, a to do evidence (knihy dluhů). Po poskytnutí služby nebo při prodeji zboží (výrobků) tento dluh částečně nebo zcela ztrácí své opodstatnění, a je tedy zapotřebí tento stav daňově zachytit. Musíme "srovnat" platbu předem s vyúčtováním skutečnosti.

Příklad

Pan Novák, podnikatel, plátce DPH, se zabývá prodejem nábytku. Součástí jeho obchodní politiky je, že zákazník musí před odebráním zboží zaplatit zálohu. Při prodeji zboží pak bude v daném zdaňovacím období 202X vystaveno vyúčtování (daňový doklad).

Varianta I

Záloha je ve výši 70 % kupní ceny vybraného zboží.

1) Přijetí zálohy 7 000 Kč (70 % z hodnoty 10 000 Kč)

Evidence příjmů a výdajů

Popis operace   Částka (v Kč)   Členění příjmů
pro účely zjištění ZD
 
Přijatá záloha na prodej
zboží 
 
7 000,00
5 785,12

1 214,88
 
pokladna nebo banka příjem
příjem ovlivňující základ daně z příjmů; položka "prodej zboží"
příjem neovlivňující základ daně z příjmů; položka "DPH"   

Kniha dluhů – evidence přijatých záloh na prodej zboží (částky jsou v Kč)

Datum   Zákazník   Typ zboží   Přijatá
platba
 
DPH
21 %
 
Částka
bez DPH
 
xx.xx.xx    pan Vonásek    sedací
souprava Alfa 
 
7 000,00    1 214,88    5 785,12   

Pan Novák vystavil na přijetí zálohy daňový doklad. Přijetí platby podléhá odvodu DPH na výstupu.

2) Při odebrání zboží obdržel pan Vonásek daňový doklad (§ 29 ZDPH), na kterém bylo uvedeno:

rozsah a předmět plnění:    sedací souprava Alfa 1 ks       
jednotková cena bez daně        10 000,00 Kč   
zaplacená záloha        – 5 785,12 Kč   
základ daně        4 214,88 Kč   
DPH 21 %        885,12 Kč   
cena včetně DPH        5 100,00 Kč   
zbývá k úhradě        5 100,00 Kč   

Do knihy pohledávek zachytí účetní pana Nováka následující:

Kniha pohledávek (v Kč)

Cena
včetně DPH
 
Záloha   Neuhrazená
hodnota
pohledávky
 
Z toho  
celkem   DPH 21 %   částka
bez DPH
 
DPH
21 %
 
částka
bez DPH
 
12 100,00    7 000,00    1 214,88    5 785,12    5 100,00    885,12    4 214,88   

Po tomto zápise musí být odepsána hodnota dluhu z knihy dluhů s odvoláním na číslo daňového dokladu, který v našem příkladu je např. vydaná faktura (VFA) č. 128/202X.

Kniha dluhů – evidence přijatých záloh na prodej zboží

Datum   Zákazník   Záloha
(v Kč)
 
Typ zboží   Zúčtování
zálohy
dokladem
číslo ...
 
Konečný
zůstatek
dluhu
(Kč)
 
celkem   DPH 21 %   částka
bez DPH
 
xx.xx.xx    pan
Vonásek 
 
7 000,00    1 214,88    5 785,12    sedací
souprava
Alfa 
 
VFA
128/202X 
 
 

3) Přijetí částky 5 100 Kč (doplatek)

Evidence příjmů a výdajů

Popis operace   Částka (v Kč)   Členění příjmů pro účely zjištění ZD  
Prodej zboží – doplatek
z toho:
DPH

základ daně 
 
5 100,00 

885,12 

4 214,88 
 
banka nebo pokladna příjem

příjem neovlivňující základ daně z příjmů

příjem ovlivňující základ daně z příjmů   

Do knihy pohledávek je nutno zaevidovat přijetí částky 5 100 Kč, a tím i zánik pohledávky.

Kniha pohledávek (v Kč)

Cena
včetně DPH
 
Záloha   Neuhrazená
hodnota
pohledávky
 
Z toho  
celkem   DPH 21 %   částka
bez DPH
 
DPH 21 %   částka
bez DPH
 
12 100,00    7 000,00    1 214,88    5 785,12    5 100,00    885,12    4 214,88   
– 5 100,00    Úhrada pohledávky   
0,00    Zůstatek pohledávky   

Různá zdaňovací období

Varianta I

V situaci, kdy záloha je nižší než hodnota prodejní ceny bez DPH, nevznikají problémy ani v případě, kdy záloha je zaplacena v jednom roce a k vyúčtování této zálohy dojde až v roce následujícím. Způsob evidence je stejný, jako kdyby došlo k vyúčtování této zálohy ve stejném roce.

Varianta II

Zaplacená záloha pokryje celou kupní cenu vybraného zboží.

1) Přijetí zálohy 12 100 Kč v roce 1

Evidence příjmů a výdajů

Popis operace   Částka (v Kč)   Členění příjmů
pro účely zjištění ZD
 
Záloha na prodej zboží    10 000

2 100 
 
příjem ovlivňující základ daně;
položka "prodej zboží"

příjem neovlivňující základ
daně; položka "DPH" 
 

Kniha dluhů – evidence přijatých záloh na prodej zboží

Datum    Zákazník    Částka (v Kč)    Typ zboží   
celkem    DPH
21 % 
 
částka
bez DPH 
 
xx.xx.xx    pan Vonásek    12 100    2 100    10 000    sedací souprava Alfa   

Pan Novák v souladu s § 28 odst. 1 písm. d) ZDPH vystavil doklad s náležitostmi daňového dokladu. Přijetí platby tedy podléhá odvodu DPH na výstupu.

2) Při odebrání zboží v roce 2 obdrží pan Vonásek daňový doklad (§ 29 ZDPH), na kterém bude:

rozsah a předmět plnění:    sedací souprava Alfa 1 ks       
jednotková cena bez daně        10 000 Kč   
základ daně        10 000 Kč   
DPH 21 %        2 100 Kč   
cena včetně DPH        12 100 Kč   
zaplacená záloha – základ daně        – 10 000 Kč   
DPH        – 2 100 Kč   
zbývá k úhradě        0 Kč   

Do knihy pohledávek zachytí účetní pana Nováka následující:

Kniha pohledávek (v Kč)

Cena
včetně DPH
 
Záloha   Neuhrazená
hodnota
pohledávky
 
Z toho  
celkem   DPH 21 %   částka
bez DPH
 
DPH 21 %   částka
bez DPH
 
12 100    12 100    2 100    10 000         

Po tomto zápise musí být odepsána hodnota dluhu z knihy dluhů s odvolávkou na číslo příslušného dokladu [číslo vyúčtování (faktury) u neplátců DPH].

Do zdanitelných příjmů nebude zapsaná žádná hodnota.

Varianta III

V případě, kdy záloha by byla zaplacena v částce vyšší než celková prodejní cena včetně DPH, dochází ke srovnatelné situaci jako ve variantě II.

1) přijetí zálohy 15 000 Kč

Evidence příjmů a výdajů

Popis operace   Částka (v Kč)   Členění příjmů
pro účely zjištění ZD
 
Přijatá záloha na prodej
zboží 
 
15 000,00
12 396,69

2 603,31 
 
pokladna nebo banka příjem
příjem ovlivňující základ daně;
položka "prodej zboží"

příjem neovlivňující základ
daně; položka "DPH" 
 

Kniha dluhů – evidence přijatých záloh na prodej zboží

Datum   Zákazník   Typ zboží   Přijatá
platba
 
DPH
21 %
 
Částka
bez DPH
 
xx.xx.xx    pan Vonásek    sedací
souprava Alfa 
 
15 000,00    2 603,31    12 396,69   

Pan Novák v souladu s § 28 odst. 1 písm. d) ZDPH vystavil doklad s náležitostmi daňového dokladu. Přijetím zálohy mu vznikla povinnost k odvodu DPH na výstupu.

2) Při odebrání zboží obdrží pan Vonásek daňový doklad (§ 29 ZDPH), na kterém

Nahrávám...
Nahrávám...