dnes je 20.6.2021

Input:

Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě daná zaměstnavatelem

3.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.51
Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě daná zaměstnavatelem

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě daná zaměstnavatelem

Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo, IČO)

zastoupený……………….. (jméno a příjmení)

a

zaměstnanec ................................... (jméno a příjmení), narozen dne ..................... číslo OP ....................... trvale bytem .........................

(dále jen „zaměstnavatel“ a „zaměstnanec“)

Věc:

Výpověď závazku z dohody o sdíleném pracovním místě

Podle dohody o sdíleném pracovním místě uzavřené dne ............... pracujete u zaměstnavatele v pracovním poměru na sdíleném pracovním místě………………... . Podle § 317a odst. 5 ZP závazek z této dohody vypovídáme.

Závazek z dohody o sdíleném pracovním místě na základě této výpovědi skončí uplynutím 15denní výpovědní doby, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena.

Pracovní poměr zaměstnance k zaměstnavateli založený pracovní smlouvou ze dne ……………nadále trvá.

V ..................... dne ...................

  .........................................

razítko zaměstnavatele a podpis

jeho oprávněného zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 81 ZP

  • § 317a ZP

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  • § 582 NOZ

 

Komentář:

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou dohodu o sdíleném pracovním místě v průběhu jejího trvání bez uvedení důvodu nebo z jakéhokoliv důvodu ukončit kromě dohody také jednostranně výpovědí s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní straně. K výpovědi se souhlas druhé strany nevyžaduje.

Jednostranně výpovědí lze zrušit dohodu z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Výpovědní důvod se nevyžaduje ani u zaměstnavatele, i ten proto může závazek z dohody o sdíleném pracovním místě ukončit z jakéhokoliv důvodu, důvod ostatně nemusí ve výpovědi ani uvádět. Samotné uvedení důvodu nemá žádný právní význam, a to ani na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, výpovědní doba je 15denní, ať je důvod uveden či nikoliv. Výpovědní doba, a to na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru, začíná běžet již dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Výpověď je na rozdíl od dohody jednostranné právní jednání zaměstnavatele nebo zaměstnance směřující ke skončení dohody o sdíleném pracovním místě. Závazek z dohody skončí po uplynutí výpovědní doby, nezávisle na tom, zda s rozvázáním druhá smluvní strana souhlasí či nikoliv.

Pro výpověď se vyžaduje písemná forma, a pokud písemná forma nebude dodržena, je výpověď neplatná. Ústní výpověď nezpůsobí zamýšlené právní účinky spočívající ve skončení závazku ze sdíleného pracovního místa.

Pokud je rozvázána ze strany zaměstnavatele dohoda jen s jedním zaměstnancem, ostatní dohody se zbývajícími zaměstnanci

Nahrávám...
Nahrávám...