dnes je 3.8.2020

Input:

Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění

4.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2.1 Uplatňování nároku na dávky nemocenského pojištění

Ing. Marta Ženíšková

Nárok na dávku nemocenského pojištění, s výjimkou nemocenského náležejícího z důvodu nemoci nebo úrazu, uplatňuje zaměstnanec vždy u svého zaměstnavatele, včetně nároku na nemocenské z důvodu karantény. To platí i v případě, že nárok na dávku uplatňuje bývalý zaměstnanec. Zaměstnavatel pošle zároveň se žádostí o dávku předepsaný tiskopis „Příloha k žádosti o…”. Tyto doklady je zaměstnavatel povinen zaslat OSSZ. OSSZ je povinna do jednoho měsíce od obdržení žádosti o dávku tuto dávku vyplatit, jsou-li splněny podmínky pro její výplatu.

Nemocenské

Od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti systém elektronických neschopenek (dále jen „eNeschopenka”). eNeschopenka se nepoužívá při karanténě. eNeschopenka má jen 3 díly.

Ošetřující lékař, bude-li uznávat pracovní neschopnost, odešle elektronicky rodné číslo zaměstnance na ČSSZ a obdrží obratem I. díl neschopenky (uznání dočasné pracovní neschopnosti) s jejím číslem a předvyplněnými identifikačními údaji o zaměstnanci a jeho zaměstnavatelích, které má ČSSZ v registru zaměstnavatelů a pojištěnců. Nemá-li rodné číslo, uvede číslo pojištěnce přidělené od OSSZ a nemá-li ani toto číslo, musí být uvedeno aspoň datum narození. Obdržené údaje může lékař před odesláním opravit nebo doplnit. Vyplněný první díl odešle elektronicky ČSSZ a ihned obdrží II. díl neschopenky „Průkaz práce neschopného pojištěnce” který vytiskne a předá zaměstnanci. Na III. dílu „Ukončení dočasné pracovní neschopnosti” vyznačí datum ukončení pracovní neschopnosti. Ošetřující lékař bude elektronicky sdělovat ČSSZ dále trvání pracovní neschopnosti, změnu adresy pobytu zaměstnance v době trvání pracovní neschopnosti a trvání vycházek. Ošetřující lékař musí potvrdit trvání pracovní neschopnosti aspoň jednou za měsíc, ale vždy ke 14. dnu trvání pracovní neschopnosti.

Zaměstnanec neprodleně oznámí zaměstnavateli způsobem, který by si měl zaměstnavatel určit, od kdy byl uznán práce neschopným, číslo neschopenky, kde se bude zdržovat, zda má povoleny vycházky (od kdy do kdy) a změny, které nastanou v prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti. Zaměstnanec bude oznamovat zaměstnavateli i trvání a ukončení pracovní neschopnosti a změny v prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti v adrese, na níž se bude zdržovat, a ve vycházkách. Zaměstnanec o nemocenské nežádá, uznání pracovní neschopnosti se považuje za žádost o nemocenské. Zaměstnanec je povinen sdělit OSSZ, jak si přeje vyplácet nemocenské v případě, kdy mu mzdu vyplácí zaměstnavatel v hotovosti; pokud toto nesdělí, nebude mu nemocenské vyplaceno.

ČSSZ zpřístupní údaje od ošetřujícího lékaře na jednotlivých dílech eNeschopenky a o oznamovaných změnách pro zaměstnavatele, pojištěnce a ošetřující lékaře na ePortálu po jejich kontrole s údaji ve své evidenci. Komunikace mezi těmito subjekty a ČSSZ bude probíhat pouze elektronicky. S dotazy a s písemnými podáními je třeba se obracet na OSSZ. Přístup na ePortál je zabezpečen, je umožněn jen na základě přístupových kódů.

Zaměstnavatel je oprávněn získávat z ePortálu údaje o pracovní neschopnosti svých zaměstnanců, musí si proto vybrat způsob předávání údajů, který ČSSZ nabízí. Může si vybrat více způsobů najednou. Rychlá informace znamená méně poskytnutých údajů. Základní způsoby předávání informací z ePortálu:

  1. E-mailem. Přeposílá se informace okamžitě po přijetí sdělení od ošetřujícího lékaře před kontrolou údajů. Toto je cesta nezabezpečená, proto informace je anonymní, např. bude v této formě: Váš zaměstnanec byl dne 5. 2. 2020 uznán dočasně práce neschopným. Obdobně bude sděleno, že mu byla dne 19. 2. 2020 ukončena dočasná pracovní neschopnost.
  2. Do datové schránky zaměstnavatele. Zaměstnavatel obdrží „rychlou“ informaci ještě před kontrolou údajů zaslaných ošetřujícím lékařem. Tato informace bude obsahovat identifikační údaje o zaměstnanci, nebude například obsahovat vycházky, zda se jednalo o úraz, podezření na vliv alkoholu. Po kontrole neschopenky na ePortále obdrží vždy vyplněný příslušný díl eNeschopenky a změny v prvních 14 dnech trvání pracovní neschopnosti, např. v povolených