dnes je 24.5.2022

Input:

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozsah sestavené účetní závěrky a povinnost ověřit účetní závěrku auditorem

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Podnikatelé, kteří vedou podvojné účetnictví, sestavují účetní závěrku v rozsahu daném kategorií, do které patří. Správné určení kategorie účetní jednotky je klíčové pro určení minimálního rozsahu, v jakém bude účetní závěrka sestavena. Kategorie jsou čtyři a účetní jednotka sama vyhodnotí, do které z nich patří.

Zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je odvislé od překročení (či nepřekročení) příslušného počtu sledovaných ukazatelů (aktiv celkem – jedná se o aktiva netto, ročního úhrnu čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců). Testování probíhá níže uvedeným způsobem:

Kategorie účetní jednotky Aktiva celkem Roční úhrn
čistého obratu
Průměrný počet
zaměstnanců
Mikro účetní jednotka
  • nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

9.000.000 Kč 18.000.000 Kč 10
Malá účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

100.000.000 Kč 200.000.000 Kč 50
Střední účetní jednotka
  • účetní jednotka, která není mikro či malá a nepřekročí 2 z hraničních hodnot (tj. překročí max. 1 z uvedených hraničních hodnot)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Velká účetní jednotka
  • překročí alespoň 2 z hraničních hodnot

  • vždy subjekt veřejného zájmu (§ 1a ZoÚ)

  • vždy vybraná účetní jednotka (§ 1 odst. 3 ZoÚ)

500.000.000 Kč 1.000.000.000 Kč 250
Obsahové vymezení testovacího kritéria Úhrn aktiv zjištěný z rozvahy (aktiva netto) Výše výnosů snížená o prodejní slevy, dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená 12. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců podle metodiky ČSÚ.

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

Zákon o účetnictví („ZoÚ”) totiž pamatuje i na případnou změnu kategorie účetní jednotky. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) dvě z výše uvedených hraničních hodnot, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii účetní jednotky. Tato změna mohla nastat poprvé v roce 2018. Od roku 2019 bude účetní jednotka, která vznikla v roce 2017 a dříve, znovu testovat případnou změnu kategorie dle dosažených hodnot testovacích kritérií v předchozích dvou letech.

V roce 2016 (kdy se kategorie v zákoně o účetnictví poprvé objevily), se účetní jednotka zařadila do kategorie testováním výše uvedených ukazatelů, které dosáhla v účetní závěrce za rok 2015. V roce 2017 zůstala ve stejné kategorii jako v roce 2016, neboť ke změně kategorie může dojít nejdříve po dvou letech. Účetní jednotky vzniklé v roce 2015 a dříve tak byly pro rok 2017 zařazeny do stejných kategorií jako v roce 2016. V roce 2018 tak účetní jednotka poprvé testovala, zda u ní nedošlo ke změně kategorie. Od roku 2019 testujeme každý rok, s výjimkou nově vzniklé účetní jednotky.

Po vyhodnocení příslušnosti ke skupině účetních jednotek provede účetní jednotka test pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem, a to podle § 20 ZoÚ:

Kategorie účetní jednotky - podnikatele Vyhodnocení povinnosti ověřit účetní závěrku auditorem
Mikro Nemá povinnost testovat kritéria pro povinný audit účetní závěrky, a tudíž se jí povinný audit účetní závěrky netýká.
Povinnost auditu účetní závěrky by mohla nastat v případě, že zvláštní zákon tuto povinnost účetní jednotce stanoví (například nadace, která překročila stanovenou hranici nadačního jmění a podobně).
Nahrávám...
Nahrávám...