dnes je 8.2.2023

Input:

Příklady odpisování hmotného a nehmotného majetku a jejich technického zhodnocení 2020/2021

21.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.22.1
Příklady odpisování hmotného a nehmotného majetku a jejich technického zhodnocení 2020/2021

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 22/2021

V článku si ozřejmíme na příkladech z praxe podnikatelů daňové odpisování hmotného a nehmotného majetku v roce 2021 (2022) v návaznosti na změny, ke kterým došlo u odpisování hmotného majetku a v souvislosti se zrušením daňové kategorie nehmotného majetku zákonem č. 609/2020 Sb. s účinností od 1.1.2021.

1. Zvýšení hranice hmotného majetku

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo s účinností od 1.1.2021 ke zvýšení hranice hmotného majetku pro účely daně z příjmů a to z dosavadních 40 000 Kč na 80 000 Kč. Ke stejnému zvýšení dochází i u hranice pro technické zhodnocení hmotného majetku na 80 000 Kč. Veškerý nově pořízený majetek nebo jeho technické zhodnocení do částky 80 000 Kč si tak uplatní neúčtující podnikatel jednorázově do svých daňových výdajů a účtující poplatníci budou u tohoto majetku a jeho technického zhodnocení postupovat podle vedeného účetnictví.

Z bodů 13 až 15 přechodných ustanovení k novele ZDP vyplývá:

  • na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 609/2020 Sb. se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona;

  • novou úpravu lze použít již od 1. ledna 2020 na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a technické zhodnocení dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020. Využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 609/2020 Sb., ve všech následujících zdaňovacích obdobích;

  • na hmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne 1.1.2021 se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 609/2020 Sb.

2. Uplatnění mimořádných odpisů

U hmotného majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině, který je pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, může poplatník na základě zákona č. 609/2020 Sb. využít uplatnění mimořádných odpisů na základě upraveného znění § 30a ZDP, a to následovně:

  • hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců;

  • hmotný majetek zařazený v 2. odpisové skupině může poplatník odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců bude moci poplatník uplatnit odpisy rovnoměrně až do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Dle § 30a odst. 3 ZDP se tyto odpisy stanoví s přesností na celé měsíce, přičemž poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Znamená to, že i když poplatník pořídí hmotný majetek prvního nebo posledního dne v měsíci a uvede jej v tomto měsíci do užívání, uplatní první měsíční odpis tohoto hmotného majetku až v následujícím měsíci.

Technické zhodnocení provedené na hmotném majetku, který je odpisován formou mimořádných odpisů, nezvyšuje podle znění § 30a odst. 5 ZDP vstupní cenu hmotného majetku. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33 ZDP (tedy jako samostatný hmotný majetek).

3. Zrušení daňové kategorie nehmotného majetku

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo s účinností od 1.1.2021 ke zrušení § 32a ZDP, nově je možné uplatnit výdaje související s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku tak, jak jsou uplatňovány v účetnictví ve smyslu znění § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2 ZDP. K výše uvedenému zrušení § 32a v ZDP obsahuje zákon č. 609/2020 Sb. tři body přechodných ustanovení:

  • Z  bodu 10 přechodných ustanovení vyplývá, že na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (přede dnem 1.1.2021) a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1.1.2021) se použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy původní dnes již zrušené ustanovení § 32a ZDP);

  • Dle bodu 11 přechodných ustanovení na nehmotný majetek pořízený od 1.1.2020 lze od 1.1.2020 použít zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ve všech následujících zdaňovacích obdobích;

  • Dle bodu 12 přechodných ustanovení na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (od 1.1.2021) se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona použije zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud půjde o nově pořízený dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2021 a jeho vstupní cena převýší hranici pro vymezení dlouhodobého nehmotného majetku v účetní směrnici účetní jednotky, bude účetní jednotka odpisovat tento dlouhodobý nehmotný majetek dle příslušných pravidel odpisování stanovených pro jednotlivé druhy dlouhodobého nehmotného majetku v účetní směrnici. Tyto účetní odpisy pak budou dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP daňově uznatelnými výdaji.

Technické zhodnocení provedené od 1.1.2021 na dlouhodobém nehmotném majetku zařazeném do užívání do konce roku 2020 bude i nadále dle bodu 10 přechodných ustanovení zákona č. 609/2020 Sb. daňově odpisováno dle § 32a odst. 6 ZDP, ve znění účinném do 31.12.2020. Technické zhodnocení provedené na dlouhodobém nehmotném majetku zařazeném do užívání po 1.1.2021 bude odpisováno dle bodu 12 přechodných ustanovení zákona č. 609/2020 Sb. postupem stanoveným v účetní směrnici účetní jednotky a tyto účetní odpisy technického zhodnocení budou daňově uznatelnými náklady dle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP.

4. Příklady z praxe k novým ustanovením ZDP

Příklad

Příklad 1.

Zemědělský podnikatel provede na traktoru zařazeném v obchodním majetku v roce 2017 o vstupní ceně 600 000 Kč technické zhodnocení v roce 2019 ve výši 50 000 Kč a v roce 2021 ve výši 85 000 Kč.

Odpisování rovnoměrným způsobem dle § 31 odst. 1 písm. b) ZDP

Období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2017   600 000 x 31 : 100   186 000  
2018   600 000 x 17,25 : 100   103 500  
2019   (600 000 + 50 000) x 20 : 100   130 000  
2020   650 000 x 20 : 100   130 000  
2021   (650 000 + 85 000) x 20 : 100   147 000  
2022   do výše zvýšené vstupní ceny   38 500  

Odpisování zrychleným způsobem dle § 32 odst. 2 písm. a) bod 1 ZDP

Období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2017   600 000 : 5 + 20 % z 600 000   240 000  
2018   2 x 360 000 : (6 - 1)   144 000  
2019   2 x (216 000 + 50 000) : 5   106 400  
2020   2 x 159 600 : (5 – 1)   79 800  
2021   2 x (79 800 + 85 000) : 5   65 920  
2022   2 x 98 880 : (5 – 1)   49 440  
2023   2 x 49 440 : (5 – 2)   32 960  
2024   2 x 16 480 : (5 – 3)   16 480  

Opakované technické zhodnocení při odpisování zrychleným způsobem prodlouží dobu odpisování déle než při odpisování rovnoměrným způsobem.

Příklad

Příklad 2.

Podnikatel zakoupí v roce 2021 osobní automobil za vstupní cenu 550 000 Kč a vloží jej do obchodního majetku. Ve variantě A je automobil uveden do užívání v  dubnu 2021, ve variantě B je automobil uveden do užívání v listopadu 2021. Automobil je používán výhradně k podnikatelským účelům.

Uplatnění rovnoměrných odpisů dle § 31 ZDP – pro obě varianty

Zdaňovací období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2021   550 000 Kč x 11 : 100   60 500  
2022 až 2025   550 000 Kč x 22,25 : 100   122 537  

Uplatnění zrychlených odpisů dle § 32 ZDP - pro obě varianty

Zdaňovací období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2021   550 000 Kč : 5   110 000  
2022   2 x 440 000 Kč : (6 – 1)   176 000  
2023   2 x 264 000 Kč : (6 – 2)   132 000  
2024   2 x 132 000 Kč : (6 – 3)   88 000  
2025   2 x 44 000 Kč : (6 – 4)   44 000  

Uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP – varianta A

Za prvních 12 měsíců lze uplatnit 60 % vstupní ceny, tedy částku 330 000 Kč, tj. 27 500 Kč měsíčně. Za dalších 12 měsíců lze uplatnit 40 % vstupní ceny, tedy částku 220 000 Kč, tj. 18 333,33 Kč měsíčně.

Zdaňovací období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2021   27 500 x 8 měsíců   220 000  
2022   27 500 x 4 měsíce + 18 333,33 x 8 měsíců   256 667  
2023   18 333,33 x 4 měsíce   73 333 (do výše vstupní ceny)  

Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná květnem 2021 a trvá 24 měsíců.

Uplatnění mimořádných odpisů dle § 30a ZDP – varianta B

Zdaňovací období   Výpočet daňových odpisů   Vypočtená částka v Kč  
2021   27 500 x 1 měsíc   27 500  
2022   27 500 x 11 měsíců + 18 333,33 x 1 měsíc   320 834  
2023   18 333,33 x 11 měsíců   201 666 (do výše vstupní ceny)  

Zahájení uplatnění měsíčních mimořádných odpisů počíná prosincem 2021 a trvá 24 měsíců.

Příklad

Příklad 3.

Podnikatel zakoupil v září 2020 nákladní automobil a rozhodl se u vozidla uplatňovat mimořádné odpisy ve smyslu § 30a ZDP ve znění zákona č. 609/2020 Sb. V roce 2021 provede na vozidle technické zhodnocení, a to v červnu v částce 83 000 Kč a v prosinci další technické zhodnocení v částce 82 000 Kč.

Poplatník bude postupovat ve smyslu § 30a odst. 5 ZDP. Technické zhodnocení provedené v roce 2021, uskutečněné na vozidle s uplatňovanými mimořádnými odpisy, nezvyšuje vstupní cenu vozidla, ale bude odpisováno jako jiný majetek dle § 26 odst. 3 písm. a) ZDP. Vznik hmotného majetku ve formě jiného majetku vzniká již v dubnu 2021, protože výdaje na technické zhodnocení převýšily částku 80 000 Kč. Druhé technické zhodnocení v částce 82 000 Kč provedené v prosinci 2021, je technickým zhodnocením provedeným v prvním roce odpisování a ve smyslu § 29 odst. 1 ZDP zvyšuje vstupní cenu majetku. Pokud se podnikatel rozhodne, že bude technické zhodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...