dnes je 23.11.2020

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí

(fondy EU, komunitární programy, prostředky EHP a Norska, národní programy, krajské dotace)

9.    Vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)

 

Zdroje informací: http://penizeproprahu.cz/

 

 

INFIN - bezúročný úvěr k financování inovativních projektů v Praze

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu INFIN je zvýšit nabídku dostupného financování podnikatelských projektů realizovaných na území hlavního města Prahy, které využívají výsledků výzkumu, jsou uskutečňovány inovačními podnikateli s krátkou historií nebo jsou realizovány v oblasti energetické efektivity a obnovitelných zdrojů. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN. Ten malým a středním podnikatelům nabídne zvýhodněné úvěry na financování inovativních projektů na území hlavního města Prahy. V rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR je na něj vyčleněno 400 milionů Kč.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Celková alokace činí 400 mil. Kč.,
 • Podnikatelům s krátkou historií (maximálně tří let) ČMZRB nabídne bezúročný investiční úvěr ve výši 750 tis. – 3 mil. Kč, a to až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu. Úvěr bude mít až 6letou splatnost včetně odkladu splátek až na 2 roky,
 • Podnikatelé s delší historií (maximálně sedmi let) mohou získat bezúročný investiční úvěr v rozmezí 1 – 15 mil. Kč, a to až do výše 50 % způsobilých výdajů projektu, se splatností až na 10 let včetně odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Poskytnutí tohoto úvěru bude podmíněno spolufinancováním od spolupracující banky na minimálně 30 % způsobilých výdajů projektu

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky

Podpora je určena drobným, malým a středním podnikatelům se sídlem či provozovnou na území hlavního města Prahy, kteří podnikají v oblastech, jako je např. zpracovatelský průmysl, stavebnictví, vodohospodářství a zpracování odpadů, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování a pohostinství, vzdělávání a další služby.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 31. 12. 2022.

 

ČMZRB – Úspory energie

Zaměření dotačního titulu: Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

Míra podpory

Podmínky úvěru:

 • bez úroku a bez poplatků,
 • výše úvěru 850 tis. – 30 mil. Kč,
 • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
 • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
 • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.

Příjemci podpory

 • Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

 

Termín

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 30. 9. 2023.

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol III

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Výzva podporuje investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. Účelem výzvy je přispět k řešení nerovnoměrné úrovně vybavení mateřských, základních a středních škol v Praze, posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a podpory společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí žáků ve vztahu k potřebám trhu práce. Žádosti o podporu musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem musí být uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 2. 2021. Soulad projektu s přehledem investičních priorit Strategického rámce bude ověřován v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pracovníky FON MHMP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP/KAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP/KAP.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,6 - 15 mil. Kč.
 • Celková alokace: 150 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Mateřské, základní a střední školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy,
 • Základní a střední školy samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy (dále jen „speciální školy“).

Termín: Příjem žádostí bude zahájen dne 16. 10. 2020 a ukončen 15. 2. 2021.

 

Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti III

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. Výzva podporuje investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajistit rovný přístup ke vzdělávání. Žádosti o podporu navýšení kapacit mateřských škol (aktivita 4.1.2) musí být v souladu s Místním akčním plánem (MAP) či Krajským akčním plánem vzdělávání (KAP), respektive se Strategickým rámcem MAP či KAP. Strategický rámec MAP/KAP schválený Řídícím výborem musí být uveřejněn na webových stránkách zpracovatele MAP/KAP do 15. 3. 2021. Soulad projektu s přehledem investičních priorit Strategického rámce bude ověřován v rámci kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí pracovníky FON MHMP. Projekt musí být jednoznačně identifikován v přehledu investičních priorit Strategického rámce MAP v části název a popis projektu a zvolením odpovídající podporované kompetence v příslušném sloupci Strategického rámce MAP. Příjemce uvede ve studii proveditelnosti informaci o výchozí a cílové kapacitě zařízení či školy, dále informace o plánované době provozu a zajištění stravování v daném zařízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,5 - 20 mil. Kč.
 • Celková alokace: 100 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy,
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen dne 16. 11. 2020 a ukončen 15. 3. 2021

 

Rozvoj vzdělávání v Praze II

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. 

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,6 - 7 mil. Kč.
 • Celková alokace: 200 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Městské části hl. m. Prahy,
 • Organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,
 • Nestátní neziskové organizace,
 • Mateřské a základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy,
 • Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace.

Termín: Příjem žádostí bude zahájen dne 16. 10. 2020 a ukončen 18. 1. 2021.

 

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,5 - 50 mil. Kč.
 • Celková alokace: 260 mil. Kč

Příjemci podpory:

 • nestátní neziskové organizace,
 • veřejné instituce.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 17. 12. 2020.

 

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy. Specifickým cílem výzvy jsou energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Dotace na projekt je poskytována ve výši 1 - 280 mil. Kč.
 • Celková alokace: 280 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen 29. 1. 2021.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Zaměření dotačního titulu: Cílem této výzvy je podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Podporované aktivity jsou rozděleny do tří skupin aktivit: skupina aktivit A Podpora sociálních služeb, skupina aktivit B Podpora aktivizace komunitního života a skupina aktivit C Podpora sociálního bydlení (viz část 4.1. této výzvy). V této výzvě lze podat projekt zaměřený na jednu z uvedených skupin aktivit a rovněž je umožněno v jednom projektu skupiny aktivit kombinovat (viz část 4. této výzvy). Celková alokace výzvy je rozdělena na čtyři dílčí alokace mezi tyto tři skupiny aktivit a projekty kombinující skupiny aktivit (dále také jen kombinované projekty).

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 260 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 500 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory: 50 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • nestátní neziskové organizace,
 • veřejné instituce. veřejnými institucemi se rozumí hl. m. Praha a městské části hl. m. Prahy, včetně organizací jimi zřizovaných a založených.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 17. 12. 2020.

 

Energetické úspory v městské veřejné dopravě

Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • Celková alokace činí 280 mil. Kč.
 • Minimální výše podpory: 1 000 000,- Kč.
 • Maximální výše podpory: 280 mil. Kč.

Příjemci podpory:

 • Hlavní město Praha,
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 29. 1. 2021.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

 

Zdroje informací: https://opvvv.msmt.cz/

 

Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process) na národní úrovni.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • Alokace výzvy: 60 000 000 Kč
 • Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč,
 • Maximální výše výdajů: 60 000 000 Kč.

Příjemci podpory: Oprávněný žadatel musí být organizační složkou státu a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 7. 2020

 

 

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury – město Brno

 

Zdroje informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dotace/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-spjatych-s-pandemii-covid-19/

 

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19 (město Brno)

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je podpora podnikatelům v oblasti kultury. Dotační program se zaměřuje na jednorázovou neinvestiční finanční podporu nezřizovaným subjektům – právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím – působícím v oblasti kultury, na pokrytí a překlenutí nezaviněných finančních ztrát a výpadků způsobených opatřeními vlády a ministerstev v rámci šíření pandemie COVID-19 a jejich dopadů na uvedené subjekty.

Finanční alokace výzvy (podpora):

 • celkový předpokládaný objem finančních prostředků na dotační program činí 4 650 000 Kč,
 • dotace může být poskytnuta ve výši od 20 tis. Kč. do 50 tis.