dnes je 25.5.2019
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dílčí programy

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Zdroje informací:   https://www.agentura-api.org/


Dílčí programy

 

Nemovitosti - výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání ve všech regionech kromě hl. m. Prahy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

 

Podporovanými aktivitami jsou rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 22. 5. 2019

 

Školicí střediska - výzva III.

Zaměření dotačního titulu: Tato Výzva k předkládání projektů do programu „Školicí střediska“ naplňuje cíl podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání. Ve školicích střediscích podpořených z této Výzvy se budou školit primárně (z nadpoloviční většiny) zaměstnanci, zaměstnavatelé a podnikající fyzické osoby z podporovaných oborů. Podporovanými aktivitami jsou: a) Výstavba nových školicích center, b) Rekonstrukce školicích center1 . c) Pořízení vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd. d) Pořízení vzdělávacích programů.

Příjemci podpory:  Malé, střední a velké podniky

Termín: Příjem plných žádostí již probíhá a bude ukončen 30. 5. 2019

ICT a sdílené služby – výzva IV., aktivita Budování a modernizace datových center

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu ICT a sdílené služby je zvýšení nabídky nových informačních systémů, ICT řešení a vysoce sofistikovaných ICT nástrojů umožňujících rovněž efektivní využití informačních bází (big data) a mobilního sdílení informací, cloudových řešení a služeb a nových softwarových produktů a služeb, moderních digitálních služeb, a to včetně související implementace. Dále pak rovněž lepší uplatnění produktů českých IT podniků na globálním trhu, rozvoj znalostí a dovedností IT odborníků.

Příjemci podpory: Malé, střední a velké podniky

Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2019

Technologie – výzva IX.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu Technologie je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a malých a středních podniků6 v hospodářsky problémových regionech, přispívajících rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti. Cílem IX. Výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.

Míra podpory:

  • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků,
  • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč.

Příjemci podpory: Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem a splňuje tak definici malého či středního podniku vymezenou v Příloze I. Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Termín: Příjem žádostí o podporu probíhá od 11. 3. 2019 (10:00:00 hod.) do 13. 6. 2019 (10:00:00 hod.).

 

Marketing – výzva IV.

Zaměření dotačního titulu: Program Marketing je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Dotace je tedy zaměřena na podporu marketingu a propagace vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných  mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí.

Míra podpory:

  • dotace 200 tis. – 4 mil. Kč,
  • míra podpory: 50 % ZV.

Příjemci podpory: Malý a střední podnikatel splňující podmínky stanovené v Příloze č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o EU prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2019 (8:00:00) do 31. 5. 2019 (23:59:59).

 

Úspory energie - Energeticky efektivní budovy - Výzva II.

Zaměření dotačního titulu: Cílem programu a Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Míra podpory

  • míra podpory: malý podnik 80 % ZV, střední podnik 70 % ZV, velký podnik 60 % ZV,
  • dotace na projekt je