dnes je 23.9.2020

Input:

Drobné stavby

15.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobné stavby

Ing. Michal Šindelář

Právní úprava
Právní úprava:

  • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

    • § 26 odst. 2 písm. c) – Hmotným majetkem se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí stavby, s výjimkou drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Popis operace:

ZDP stanovuje, že určité drobné stavby nejsou hmotným majetkem. Účetní předpisy tento problém neřeší. Podle nich je stavbou kterákoliv stavba.

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů drobné stavby nedefinuje.

Výjimky, kdy stavba není hmotným majetkem podle ZDP, jsou uvedeny v § 26 odst. 2 písm. c) ZDP. Hmotným majetkem tak nejsou stavby:

  1. provozních důlních děl,
  2. drobných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, sloužících k zajišťování provozu lesních školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výšku 5 m (např. kolny, krmelce, posedy apod.),
  3. oplocení sloužící k zajišťování lesní výroby a myslivosti, které je drobnou stavbou.

Tyto stavby tedy nebudou odepisovány daňovými odpisy podle ZDP, do daňových nákladů však může být uplatněn jejich účetní odpis jako odpis drobného dlouhodobého majetku z hlediska účetní metodiky.

Z uvedeného vyplývá, že při pořízení drobných staveb uvedených v předchozím odstavci nevzniká dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu ZDP. Z hlediska účetního však může účetní jednotka ve svých směrnicích stanovit, že je daný předmět dlouhodobým hmotným majetkem.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL