dnes je 27.5.2020

Input:

Dohadné účty aktivní a pasivní

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.8.2
Dohadné účty aktivní a pasivní

Ing. Zdenka Cardová

Hlediskem pro účtování a vykazování dohadných účtů je skutečnost, že jsou v okamžiku jejich účtování známy jejich

  • účel (věcný titul, k němuž se vztahují) a

  • období, kterých se týkají,

ale (na rozdíl od účtů časového rozlišení) není známa přesná částka.

Do konce účetního období 2002 se dohadné účty aktivní vykazovaly v rozvaze na straně aktiv spolu s aktivními účty časového rozlišení v oddíle: „Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv” a dohadné účty pasivní na straně pasiv spolu s pasivními účty časového rozlišení v oddíle: „Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv”.

Od účetního období 2003 se dohadné účty aktiv vykazují jako samostatné položky na samostatných řádcích v dlouhodobých pohledávkách (jestliže očekávaná splatnost je delší než jeden rok) nebo v krátkodobých pohledávkách (jestliže očekávaná splatnost je jeden rok a kratší). Obdobně dohadné účty pasiv jsou uvedeny na samostatných řádcích v dlouhodobých i krátkodobých závazcích.

Dohadné účty aktivní

Dohadné účty aktivní zahrnují částky pohledávek stanovené například podle smluv, které nejsou doloženy veškerými potřebnými doklady, a tedy není známa jejich přesná výše.

Například:

  • pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady,

  • výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do vyúčtování bank nebo spořitelních a úvěrních družstev za běžné účetní období, respektive toto vyúčtování bylo chybné,

  • odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků.

Výše uvedené případy se vyúčtují se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtových skupin 64 – Jiné provozní výnosy nebo 66 – Finanční výnosy.

Dohadná pohledávka za pojišťovnou se ruší v okamžiku, kdy firma obdrží vyúčtování od pojišťovny, a zaúčtuje se pohledávka ve skutečné výši. Rozdíl mezi odhadnutou a skutečnou výší se účtuje ve prospěch výnosů (případně nákladů) běžného roku.

Účetně je však možno postupovat i tak, že v okamžiku, kdy firma obdrží vyúčtování od pojišťovny, zaúčtuje skutečnou pohledávku ve prospěch výnosů a současně dohadnou pohledávku zruší.

Účetní souvztažnosti při odhadnutí výše náhrady od pojišťovny za pojistnou událost v běžném období, která je vyúčtována až v následujícím období:

Pojišťovna nepotvrdila do konce běžného účetního období konečnou výši náhrady pojistné události. Podle odhadu byla stanovena výše na 100.000 Kč. Pojišťovna v příštím období vyúčtovala a uhradila 98.000 Kč.

Účetní případ MD D
Odhadnutá výše náhrady od pojišťovny za pojistnou událost v běžném období*) 100.000 388 648
Následující účetní období:      
Zúčtování na základě vyúčtování pojišťovny 98.000 378 388
Zúčtování rozdílu (dohadná položka byla vyšší než skutečně přiznaná náhrada od pojišťovny) 2.000 648 388
Příjem náhrady na běžný účet 98.000 221 378

V interním předpise je vhodné stanovit nejen konkrétní tituly dohadných