dnes je 4.3.2024

Input:

Daň silniční

8.8.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 21 minut

Daň silniční

Jaroslava Pfeilerová

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů

  • § 2 – Předmět daně

  • § 3 – Osvobození od daně

  • § 4 – Poplatníci daně

  • § 5 – Základ daně

  • § 6 – Sazby daně

  • § 8 a 9 – Vznik a zánik daňové povinnosti

  • § 10 a 11 – Splatnost, placení a zaokrouhlování daně

  • § 12 – Sleva na dani

  • § 15 – Daňové přiznání

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád

  • § 252 a 253 – Úrok z prodlení

  • § 153 – Nedoplatek

  • § 154 – Přeplatek

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

  • § 24 – Daňově účinné náklady

  • § 25 – Daňově neúčinné náklady

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

 • Zákon č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti vozidel

 • Vyhláška Ministerstva dopravy č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění

Popis operace:

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. V minulosti byla předmětem diskuze i možnost silniční daň vzhledem k jejím nízkým výnosům zcela zrušit. Evropská směrnice (Euroviněta) však stanoví pravidla, kterými se musí členské státy řídit při zavádění systémů zpoplatnění těžkých nákladních vozidel. Z toho důvodu bylo nutné silniční daň v ČR zachovat, ale od roku 2022 bude daň hrazena pouze z těžkých nákladních vozidel. Zákon o silniční daní se na základě novely č. 142/2022 Sb., zásadně změnil, novela je účinná od 1. 7. 2022, ale platí zpětně od 1. 1. 2022. Výjimka je stanovena v přechodných ustanoveních (čl. III bodu 25 – pokud jde o § 15 odst. 4 ZDS, a čl. IV bodu 4), které ukládá povinnost podávat daňové přiznání pouze elektronicky, neboť tato povinnost platí až od 1. ledna 2025).

Předmět silniční daně

Předmětem silniční daně jsou zdanitelná vozidla, kterými se rozumí silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. To znamená, že předmětem daně jsou pouze těžká nákladní vozidla (u kterých to vyžaduje směrnice Euroviněta). Jedná se o vozidla s maximální technicky přípustnou hmotností naloženého vozidla přesahující 3,5 tuny.

Zdanitelným vozidlem není silniční vozidlo:

 • S přidělenou zvláštní registrační značkou podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 • Kategorie N podkategorie – vozidlo zvláštního určení nebo terénní vozidlo zvláštního určení.

 • Kategorie O s kódem druhu karoserie DA.

Výše uvedená vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA (nákladní návěsy) nejsou předmětem daně – nejsou zdanitelným vozidlem (nedaní se samostatně), protože je nelze samostatně použít bez tahače návěsů (vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie BC). Výše daně za tahač zahrnuje celou jízdní soupravu (tahač a všechna přípojná vozidla, která mohou být součástí jízdní soupravy).

Pro účely silniční daně se při klasifikaci zdanitelných vozidel (jednotlivých kategorií, podkategorií a druhů karoserií) vychází z nařízení č. 2018/858, podle kterého jsou vozidla označena následujícím způsobem:

Kategorie N zahrnuje motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro přepravu zboží a dělí se na:

 • Kategorie N1: motorová vozidla a maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem).

 • Kategorie N2: motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

 • Kategorie N3: Motorová vozidla s maximální hmotností převyšující 12 tun.

Karoserie vozidel kategorie N:

Kód Název Vymezení 
BA  Nákladní automobil  Vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro přepravu zboží. Může rovněž táhnout přípojné vozidlo.  
BB  Skříňový automobil  Nákladní automobil s prostorem pro řidiče i náklad v jednom celku  
BC  Tahač návěsu  Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně nebo převážně pro tažení návěsů.  
BD  Silniční tahač  Tažné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno výlučně pro tažení jiných přípojných vozidel než návěsů.  
BE  Lehký nákladní automobil  Vozidlo s maximální hmotností nepřevyšující 3 500 kg, které nemá místa k sezení a nákladní prostor v jediném oddělení.  
BX  Podvozek s kabinou nebo kryt podvozku  Neúplné vozidlo pouze s kabinou (úplnou nebo částečnou), podvozkovým rámem, hnací jednotkou a nápravami, které je určeno ke kompletaci karoserií podle potřeb dopravce.  

Karoserie vozidel kategorie O zahrnuje přípojná vozidla a dělí se na:

 • Kategorie O1: Přípojná vozidla s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem).

 • Kategorie O2: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny (nejsou zdanitelným vozidlem).

 • Kategorii O3: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun (nejsou zdanitelným vozidlem).

 • Kategorii O4: přípojná vozidla s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Vozidla kategorie O mohou mít následující druhy karoserie:

Kód Název Vymezení 
DA  Návěs  Přípojné vozidlo, které je konstruováno a vyrobeno tak, aby bylo připojeno k tahači nebo ojnicovému přívěsu a aby na tažné vozidlo nebo ojnicový přívěs působilo výrazným svislým zatížením. Do jízdní soupravy se připojuje pomocí návěsového čepu a točnice.  
DB  Přípojné vozidlo tažné ojí (přívěs)  Přípojné vozidlo, které má nejméně dvě nápravy, z nichž alespoň jedna je řízená:
 • a které je opatřeno tažným zařízením, které je pohyblivé ve svislém směru (ve vztahu k přípojnému vozidlu) a

 • které přenáší na tažné vozidlo svislé statické zatížení menší než 100 daN.

 
DC  Přípojné vozidlo s nápravami uprostřed  Přípojné vozidlo, u kterého jsou nápravy umístěny blízko těžiště vozidla (je-li náklad rovnoměrně rozložen), takže se na tažné vozidlo přenáší pouze malé statické svislé zatížení, které nepřekračuje 10% zatížení odpovídající maximální hmotnosti přípojného vozidla nebo zatížení 1 000 daN (podle toho, která hodnota je nižší).  
DE  Přípojné vozidlo s nevýkyvnou ojí  Přípojné vozidlo, u kterého je náprava nebo skupina náprav vybavena ojí, jež přenáší tažné vozidlo statické zatížení, které nepřekračuje 4 000 daN vzhledem k jeho konstrukci a které neodpovídá definici přípojného vozidla s nápravou uprostřed. Do jízdní soupravy se nepřipojuje pomocí návěsového čepu a točnice.  

Zákon v ust. § 2 odst. 6 ZDS pamatuje na případy, kdy zejména u starších vozidel nebude v technickém průkazu vozidla uvedena kategorie vozidla jako kombinace písmene a čísla (tedy kódy M1 až M3, N1 až N3 nebo O1 až O4) a stanoví, že bude uplatněna fikce, že v technickém průkazu vozidla je uvedena kategorie vozidla nebo kód druhu karoserie, které nejblíže odpovídají vymezení podle tohoto přímo použitelného předpisu. Před použitím fikce je však nutné prověřit, zda potřebné údaje nejsou uvedeny v jiném technickém doklady k vozidlu. Pokud budou potřebné údaje získány z jiného dokladu, budou v souladu s ust. § 14a odst. 2 ZDS využity tyto konkrétní údaje.

Příklad
Příklad:

Společnost Alfa s. r. o., vlastní dva nákladní automobily, z jejichž technických průkazů vyplývá:

 • První motorové vozidlo → kategorie N3 (druh karoserie BA). Jedná se o zdanitelné vozidlo, které je předmětem silniční daně.

 • Druhé vozidlo → kategorie N1 (druh karoserie BE). Nejedná se o zdanitelné vozidlo.

Příklad
Příklad:

Tuzemská dceřiná společnost využívá k podnikání nákladní vozidlo německé mateřské společnosti, registrované v Německu. Toto vozidlo není předmětem silniční daně, protože není registrováno v registru silničních vozidel v ČR.

Příklad
Příklad:

Podnikatel měl v majetku 3 návěsy, které dále pronajímal svým obchodním partnerům. Vzhledem k tomu, že se jedná vozidla kategorie O s kódem druhu karoserie DA, nejsou tato vozidla předmětem daně (zdanitelnými vozidly) a nebudou zahrnuta do daňového přiznání.

Osvobození od silniční daně

Skutečnost, že je některé vozidlo předmětem daně, ještě neznamená, že za něj bude silniční daň placena. V § 3 ZDS jsou uvedena vozidla, která sice jsou předmětem daně silniční, ale následně jsou od daně osvobozena. Od roku 2022 došlo ke změnám v oblasti osvobození od daně – a to ve vazbě na již zmíněné evropské předpisy. To znamená, že v ČR jsou od silniční daně osvobozena pouze ta vozidla, u kterých tuto možnost stanoví evropská směrnice.

Od daně silniční je osvobozeno zdanitelné vozidlo:

 1. vybavené zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy nebo modré a červené barvy zapsaným v technickém průkazu vozidla,
 2. určené jako státní hmotná rezerva, pokud není používáno k podnikání,
 3. kategorie O, pokud je poplatníkem (dílčí daně za něj) poplatník (dílčí daně) za zdanitelné vozidlo kategorie N s kódem druhu karoserie DB (tj. přívěsy – přípojná vozidla tažená ojí). To znamená, že přívěs (zdanitelné vozidlo) bude od daně osvobozeno pouze v případě, že jeho provozovatel bude současně provozovatelem tahače,
 4. poplatníka (dílčí daně za toto vozidlo), pokud je tímto poplatníkem – diplomatická mise nebo konzulární úřad, je-li zaručena vzájemnost, poskytovatel zdravotních služeb, báňská záchranná služba nebo horská záchranná služba, je-li v technickém průkazu vozidla označeno jako sanitní nebo záchranářské, Český červený kříž, a to v rozsahu osvobození podle zákona upravujícího Český červený kříž, nebo vlastník pozemní komunikace, správce pozemní komunikace nebo jimi pověřená osoba, je-li používáno výlučně k zabezpečení sjízdnosti nebo schůdnosti pozemní komunikace.

Ustanovení § 3 odst. 2 ZDS upřesňuje okamžik, od kterého je možné uplatnit osvobození od silniční daně. Z tohoto hlediska (osvobození od daně) je rozhodné, zda podmínky pro příslušné osvobození byly splněny ve všech dnech daného kalendářního měsíce (podmínky pro osvobození musí být splněny po celý kalendářní měsíc).

Příklad
Příklad:

Obchodní společnost je provozovatelem nákladního automobilu (nikoli tahače) se dvěma nápravami, největší povolená hmotnost 12 tun a přívěsu jehož největší povolená hmotnost činí 10,5 tun. Jedná se o zdanitelná vozidla, která je nutné posoudit samostatně. Vzhledem k největší povolené hmotnosti:

 • nákladního automobilu bude provozovatel platit daň ve výši 800 Kč,

 • přívěsu – nebude hrazena daň (nulová sazba daně).

Příklad
Příklad:

Společnost je provozovatelem nákladního automobilu (nikoli tahače) se dvěma nápravami, největší povolená hmotnost 12 tun a přívěsu, jehož největší povolená hmotnost činí 12,5 tun. Jedná se o zdanitelná vozidla, která je nutné posoudit samostatně. Vzhledem k největší povolené hmotnosti:

 • nákladního automobilu bude provozovatel platit daň ve výši 800 Kč,

 • přívěsu bude provozovatel platit daň 3 600 Kč.

Příklad
Příklad:

Společnost je provozovatelem tahače (kategorie vozidla N, kód druhu karoserie BD) se třemi nápravami, největší povolená hmotnost 40 tun a přívěsu, jehož největší povolená hmotnost činí 12,5 tun. Jedná se o zdanitelná vozidla, která je nutné posoudit samostatně. Vzhledem k největší povolené hmotnosti činí výše daně u:

 • tahače 24 200 Kč,

 • přívěsu 3 600 Kč.

V tomto případě však lze uplatnit u přívěsu osvobození od daně podle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZDS.

Poplatníci silniční daně

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která je:

 • provozovatelem zdanitelného vozidla zapsána v technickém průkazu vozidla,

 • uživatelem zdanitelného vozidla, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, byla zrušena nebo zanikla,

 • osoba, která používá zdanitelné vozidlo určené jako státní hmotná rezerva,

 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí.

Od roku 2022 není podstatné, zda provozovatelem vozidla je podnikající nebo nepodnikající osoba. Určité výhody, které ve vazbě na výši silniční daně měly do konce roku 2021 nepodnikající osoby, byly novelou č. 142/2022 Sb., zrušeny.

Poplatník silniční daně se od roku 2022 nemusí k této dani registrovat u správce daně.

Poplatníkem (tedy osobou s povinností podat daňové přiznání) je provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu, a to bez ohledu na to, kdo příslušné vozidlo využívá.

Od roku 2022 není poplatníkem silniční daně zaměstnavatel v případech, kdy zaměstnanec využije při pracovní cestě jiné než služební vozidlo. Povinnost platit silniční daň za tato vozidla pravděpodobně nebudou mít ani jejich provozovatelé zapsaní v technickém průkazu, protože od roku 2022 jsou předmětem daně pouze nákladní vozidla s vyšší tonáží a je málo pravděpodobné, že by tato velká nákladní vozidla byla využívána k pracovním cestám zaměstnanců.

I po zásadní novele zákona platí, že pokud provozovatel uloží SPZ do depozita, nepodléhá toto vozidlo silniční dani (za všechny celé měsíce, kdy byla SPZ deponována).

Pokud dojde v průběhu měsíce ke změně v osobě provozovatele vozidla, zaniká daňová povinnost původnímu provozovateli vozidla až následující měsíc.

Zdaňovacím obdobím daně silniční je kalendářní rok.

Příklad
Příklad:

Společnost Alfa, s. r. o., uzavřela s leasingovou společností smlouvu o finančním pronájmu velkého nákladního automobilu, v jehož technickém průkazu je uvedeno:

 • majitel vozidla – leasingová společnost,

 • provozovatel vozidla – společnost Alfa, s. r. o.

V souladu se zákonem o silniční dani je poplatníkem daně provozovatel vozidla, tj. společnost Alfa, s. r. o.

Příklad
Příklad:

Občan pronajal obchodní společnosti velký nákladní automobil (nad 12 tun). Poplatníkem silniční daně není obchodní společnost, která vozidlo využívala, ale občan, který je provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu.

Příklad
Příklad:

Obchodní společnost A prodala dne 5. 4. 2022 dvě velká nákladní auta (nad 12 tun) společnosti B. Za měsíc duben 2022 budou silniční daň platit obě obchodní společnosti (změna oproti roku 2021, kdy původní provozovatel vozidla neplatil silniční daň, pokud ji za tento měsíc hradil nový provozovatel).

Výše daně za zdanitelné vozidlo

Od roku 2022 je základ daně a roční sazba daně vyjádřen společně v podobě výše daně pro jednotlivá zdanitelná vozidla. Výše daně pro zdanitelná vozidla podle jednotlivých kategorií je obsažena v příloze k zákonu a na výši daně u jednotlivých má vliv počet náprav a největší povolená hmotnost. V porovnání s rokem 2021 byla od

Nahrávám...
Nahrávám...