dnes je 24.11.2020

Input:

Automobil na leasing

19.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Automobil na leasing

Ing. Otakar Machala

Automobil pořizovaný formou finančního leasingu představuje (vedle vozidel zahrnutých v obchodním majetku a vozidel soukromých) další velkou skupinu vozidel používaných k podnikání. Nejedná se tedy ani o vozidlo, které je vloženo v obchodním majetku poplatníka, a u fyzických osob nejde ani o vozidlo soukromé, nepodnikatelské. V následujícím textu se tedy budeme zabývat daňovým režimem výhradně těchto vozidel.

Finanční leasing

Leasing a s tím spojená leasingová smlouva jako specifický smluvní vztah nejsou v českém soukromém právu definovány. Ani občanský zákoník a ani zákon o obchodních korporacích definici leasingu neobsahují. Leasingová smlouva tedy jako pojmenovaný smluvní typ není v současnosti v českém právním řádu výslovně upravena a leasingové smlouvy se proto uzavírají v praxi jako smlouvy innominátní (nepojmenované) podle § 1746 odst. 2 NOZ.

Z daňového hlediska je však podstatné vymezení finančního leasingu obsažené v § 21d ZDP. V tomto ustanovení je finanční leasing charakterizován jako přenechání hmotného majetku vlastníkem k užití uživateli za úplatu (blíže viz Finanční leasing u uživatele). Pro naše účely je důležité rovněž ustanovení § 21d odst. 3 ZDP, podle kterého se na finanční leasing nevztahují ustanovení ZDP o nájmu. Jak bude vysvětleno dále, toto ustanovení mělo, a částečně ještě má, některé závažné daňové dopady.

Obecně lze konstatovat, že daňovými náklady u vozidel pořizovaných formou finančního leasingu jsou:

 • leasingová úplata v časovém rozlišení,

 • spotřeba pohonných hmot v prokázané výši,

 • výdaje na běžnou údržbu,

 • výdaje na opravy a pojistné, jestliže tak stanoví leasingová smlouva.

Úplata z titulu finančního leasingu představuje daňový náklad na základě ustanovení § 24 odst. 2 písm. h) ZDP bodu 2 ve spojení s ustanovením § 24 odst. 4 ZDP.

U účtujících poplatníků vyplývá povinnost rovnoměrného časového rozlišení nájemného přímo z účetních předpisů.

Podmínky uznatelnosti nájemného (úplaty)

Úplata se podle § 21d odst. 1 a 2 ZDP v případě finančního leasingu uznává jako výdaj (náklad) za těchto podmínek:

 • Při vzniku smlouvy je ujednáno, že:

  • - po uplynutí sjednané doby převede vlastník vozidla vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele vozidla, nebo má uživatel na tento převod právo,
  • - po dobu trvání finančního leasingu budou na uživatele převedeny užívací práva k vozidlu, povinnosti spojené s péčí o ně a rizika s užíváním vozidla spojená.
 • Doba finančního leasingu automobilu trvá nejméně:

  • - minimální dobu odpisování uvedenou v § 30 odst. 1 ZDP (blíže viz Odpisy hmotného majetku sazby), platnou v okamžiku uzavření leasingové smlouvy sníženou o 6 měsíců.

V praxi to znamená, že smlouva o finančním leasingu automobilu musí být uzavřena na dobu minimálně 54 měsíců (čtyř a půl roku).

Doba finančního leasingu se podle § 21d odst. 1 písm. d) ZDP počítá ode dne, kdy byl automobil uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Pokud by byla doba trvání finančního leasingu kratší, musela by odkupní cena při převodu automobilu na uživatele splnit podmínky § 24 odst. 5 písm. a) ZDP, tj. musela by být alespoň ve výši daňové zůstatkové ceny vozidla ke dni odkupu.

 • Kupní cena automobilu ke dni převodu vlastnictví není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by vozidlo mělo při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by automobil byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny.

 • Poslední podmínkou uplatnění úplaty z titulu finančního leasingu v daňových nákladech uživatele je zahrnutí vozidla po ukončení finančního leasingu do jeho obchodního majetku – to je významné zejména pro poplatníky – fyzické osoby.

Počátek leasingu

Velice důležité je ustanovení § 21d odst. 1 písm. d) ZDP, které stanoví, odkdy se začíná počítat doba trvání leasingu. Pokud bychom nevzali toto ustanovení v úvahu, mohlo by to mít vážné daňové dopady.

Příklad
Pan Rychlý, autodopravce, si pořídil nákladní automobil formou finančního leasingu. Uzavřel smlouvu s leasingovou společností na dobu 54 měsíců, a to od 1. 2. 202X do 31. 7. 202X+4. Dne 1. 8. 202X+4 vznikne panu Rychlému právo na bezplatné převzetí předmětu leasingu. Pan Rychlý uhradil první splátku dne 15. 2. 202X, avšak vzhledem k technickým problémům s převodovkou byl automobil předán k řádnému užívání dle předávacího protokolu až 2. 4. 202X.

Protože nedošlo k prodloužení smlouvy a ta byla ukončena dne 31. 7. 202X+4, může správce daně vyloučit celou hodnotu splátek z daňových nákladů firmy pana Rychlého z důvodu nesplnění podmínky trvání leasingové smlouvy po dobu 54 měsíců.

Pozor!
Z tohoto důvodu doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost mimo jiné náležitostem a datu předávacího protokolu, který osvědčuje předání předmětu leasingu do užívání ve způsobilém stavu.

Názor správce daně týkající se převozní značky

Automobil je v provozuschopném stavu, i když má zatím převozní značku. V daňové praxi to znamená, že se počátek nájmu pro daňové účely neposouvá na okamžik, kdy bude automobilu přidělena trvalá registrační značka.

Srovnání koupě automobilu s finančním leasingem

Minimální doba trvání nájmu automobilů na 54 měsíců. Proto zjednodušeně řečeno platí, že finanční leasing započatý v první polovině roku je daňově výhodnější než pořízení formou koupě a naopak finanční leasing započatý ve druhé polovině roku je méně výhodný než koupě. Srovnání je zřejmé z následujícího příkladu.

Příklad
Podnikatel A se rozhoduje pořídit si v roce 202X vozidlo za vstupní cenu 540 000 Kč. Zvažuje daňově nejvýhodnější variantu pořízení a rozhoduje se mezi leasingem a koupí vozidla. Daňový poradce mu spočítal tyto daňové dopady jednotlivých variant v závislosti na uzavření smlouvy o finančním pronájmu (předpokládáme, že celková výše splátek finančního pronájmu se bude rovnat kupní ceně):

Rok  Smlouva o finančním pronájmu uzavřena  Varianta  
15. 1. 202X  15. 6. 202X  15. 12. 202X  koupě  
202X  110 000  60 000   59 400  
202X+1  120 000  120 000  120 000  120 150  
202X+2  120 000  120 000  120 000  120 150  
202X+3  120 000  120 000  120 000  120 150  
202X+4  70 000  120 000  120 000  120 150  
202X+5    60 000   
Celkem  540 000  540 000  540 000  540 000  

V prvním sloupci je uveden rok, ve kterém lze daňový výdaj uplatnit. Druhý, třetí a čtvrtý sloupec znázorňují výši úplaty, která se považuje za daňový výdaj v případě finančního leasingu zahájeného v lednu, červnu a prosinci 202X. Pátý sloupec potom vyjadřuje maximální výši rovnoměrných daňových odpisů.