dnes je 23.4.2024

Input:

§ 123 Registry zaměstnavatelů

20.6.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.4.5.123
§ 123 Registry zaměstnavatelů

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 123

Registry zaměstnavatelů

 1. (1) Registry zaměstnavatelů slouží orgánům nemocenského pojištění k provádění pojištění, k plnění úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv a ke kontrole plnění povinností zaměstnavatelů ve věcech pojištění a dále k plnění povinností zaměstnavatelů ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a ve věcech důchodového pojištění.
 2. (2) Správcem registru zaměstnavatelů jsou
  1. Česká správa sociálního zabezpečení, jde-li o zaměstnavatele zaměstnaných osob,

  2. v oborech své působnosti služební orgány, jde-li o zaměstnavatele příslušníků a odsouzených osob.

 3. (3) V registru zaměstnavatelů spravovaném Českou správou sociálního zabezpečení se o zaměstnavatelích vedou tyto údaje:
  1. obchodní firma, název nebo jméno a příjmení zaměstnavatele včetně adresy jeho sídla nebo místa trvalého pobytu, popřípadě místa podnikání,

  2. den vzniku a zániku zaměstnavatele,

  3. identifikační číslo osoby zaměstnavatele, popřípadě individuální číslo zaměstnavatele,

  4. variabilní symbol plátce pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  5. o výběru pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

  6. názvy peněžních ústavů, u nichž má vedeny účty,

  7. o zrušení zaměstnavatele.

 4. (4) U zaměstnavatele, který má
  1. více mzdových účtáren, registr zaměstnavatelů dále obsahuje

   1. variabilní symboly a adresy mzdových účtáren,

   2. jména a příjmení osob, které jsou jménem zaměstnavatele oprávněny jednat za tyto jednotlivé mzdové účtárny,

   3. okruh zaměstnanců organizační složky, popřípadě jinak vymezený okruh zaměstnanců, pro které každá mzdová účtárna vede evidenci mezd nebo platů,

  2. jen

Nahrávám...
Nahrávám...