dnes je 21.2.2019
Input:

Zvláštní režimy

22.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19 Zvláštní režimy

Tento text je věnován zvláštním režimům, které upravují některé speciální oblasti ekonomické činnosti jiným způsobem, než je tomu u běžně uskutečňovaných plnění. Jedná se zejména o nejčastěji se v praxi vyskytující režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi a o režim pro cestovní službu. V zákoně o DPH je dále upraven zvláštní režim nevztahující se na velký počet plátců - zvláštní režim pro investiční zlato. Od roku 2015 je zaveden zvláštní režim jednoho správního místa pro poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie. V zákoně o DPH je také vymezen zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu, pokud prokazatelně nejsou schopni vykazovat daň na výstupu na základě denní evidence tržeb.

Zvláštní režim jednoho správního místa pro poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie (označován rovněž jako Mini One Stop Shop či MOSS)

Právní úprava

§ 10i ZDPH, § 110a až § 110ze, § 108 odst. 1 písm. f)ZDPH

Tento zvláštní režim mohou využít osoby, které poskytují telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobám nepovinným k dani s místem plnění na území Evropské unie. Vzhledem k tomu, že u těchto služeb je místo plnění určeno místem příjemce, mají poskytovatelé služeb možnost buďto se registrovat ve všech členských státech, kam služby poskytli anebo využít zjednodušení – zvláštní režim jednoho správního místa, kdy své povinnosti plní pouze v jednom členském státě, jehož finanční správa provádí výběr, evidenci a následně odvod vybrané daně do jednotlivých členských států dle odběratelů. Zvláštní režim jednoho správního místa je tedy dobrovolnou volbou poskytovatele těchto služeb.

Režim Evropské unie se v tuzemsku použije na všechny vybrané služby poskytnuté osobou, která používá tento režim, s výjimkou vybraných služeb poskytnutých s místem plnění v členském státě, ve kterém má sídlo nebo provozovnu.

V České republice je pro zvláštní režim jednoho správního místa místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Veškerá komunikace probíhá elektronickou formou. Pro přiznání daně ve zvláštním režimu jednoho správního místa slouží speciální daňové přiznání, podává se elektronicky do 20 dnů po skončení zdaňovacího období, kterým je kalendářní čtvrtletí, a to i když není poskytnuto žádné plnění. Daň se přiznává i hradí v EUR.

Příklad

Plátce se sídlem v České republice, s provozovnou na Slovensku, který je rovněž registrován k dani z přidané hodnoty v Polsku, elektronicky poskytuje služby osobám nepovinným k dani s místem plnění v tuzemsku, na Slovensku, v Polsku, Německu a ve Francii. Plátce buďto zvolí cestu registrace ve všech zemích, kde je místo plnění u poskytnutých služeb anebo se zaregistruje ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v tuzemsku. Pokud zvolí možnost registrace ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa, do přiznání v rámci zvláštního režimu podaného na Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zahrne služby poskytnuté ze sídla v tuzemsku či provozovny na Slovensku s místem plnění v Německu, Francii a v Polsku. Služby poskytnuté z tuzemského sídla či provozovny na Slovensku s místem plnění v České republice přizná v rámci běžného přiznání k dani z přidané hodnoty podaného u jeho místně příslušného správce daně na řádku 1 přiznání a služby poskytnuté z tuzemského sídla či slovenské provozovny s místem plnění na Slovensku přizná v rámci běžného přiznání podaného na Slovensku. Veškeré služby poskytnuté s místem plnění mimo tuzemsko navíc uvede na řádku 26 běžného tuzemského přiznání.

Vzhledem k složitosti fungování režimu jednoho správního místa v tuzemsku se doporučuje tuto problematiku nastudovat v zákoně o DPH. Rovněž na internetových stránkách finanční správy a Evropské unie je k tomuto režimu zveřejněna spousta metodických materiálů včetně podrobných postupů, jak provést registraci a jak činit jednotlivá podání v tomto režimu.

Zvláštní režim pro cestovní službu

Právní úprava

§ 89 zákona o DPH

Zvláštní režim pro cestovní službu je povinen použít poskytovatel cestovní služby, který jedná se zákazníkem vlastním jménem, při poskytnutí cestovní služby zákazníkovi. Plátce poskytující cestovní službu tedy nemá jinou volbu než postupovat způsobem daným zákonem o DPH, pro který je charakteristické zejména to, že daň z přidané hodnoty je přiznávána pouze z přirážky, nikoli z celé úplaty.

Základní definice

Poskytnutí cestovní služby se považuje za poskytnutí jedné služby, přestože se k jejímu uskutečnění využije více služeb cestovního ruchu, popřípadě zboží. Za cestovní službu se považuje i poskytnutí jedné služby cestovního ruchu, a to ubytování nebo dopravy osob.

Povinnost či zákaz použití zvláštního režimu

Příklad

Tuzemský plátce, cestovní kancelář, nakoupí ubytovací službu v hotelu, službu přepravy osob, průvodcovskou službu a vlastním jménem prodává zájezd do Prahy. Cestovní kancelář je povinna použít zvláštní režim pro cestovní službu.

Příklad

uzemský plátce, cestovní agentura, prodává jménem a na účet výše uvedené cestovní kanceláře pobytové zájezdy do Prahy. Za poskytnuté služby zajištění této cestovní služby je jí vyplacena provize. Cestovní agentura není oprávněna použít zvláštní režim pro cestovní službu, odvede daň z přidané hodnoty ze získané částky provize.

Základ daně u cestovní služby

Sazba daně u cestovní služby

U cestovní služby se uplatní základní sazba daně.

Způsoby stanovení přirážky

Je-li přirážka záporné číslo, pak je základem daně nula.

Příklad

Tuzemský plátce, cestovní kancelář, kompletuje nakoupené služby cestovního ruchu – ubytování v Holandsku, stravování v Holandsku, přepravní služby a průvodcovské služby. Uspořádá takto poznávací zájezd do Holandska pro 40 osob. Úplata, kterou je plátce povinen uhradit za tyto nakoupené služby, činí celkem 450 000 Kč. Cena zájezdu pro jednu osobu činí 15 000 Kč. Zájezd je vyprodaný, cestovní kanceláři za poskytnutou cestovní službu náleží 600 000 Kč. Plátce se rozhodl stanovovat přirážku zvlášť dle jednotlivých zájezdů. Dnem uskutečnění zájezdu vzniká plátci povinnost přiznat daň z přirážky, která činí 150 000 Kč. Základ daně a daň spočítá tzv. shora – základ daně bude činit 123 960 Kč a daň 26 040 Kč. Přirážku uvede v přiznání na řádku 1 a zbytek hodnoty do prodejní ceny zájezdu, tedy 450 000 Kč plátce uvede na řádek 26 přiznání.

Místo plnění u cestovní služby

Příklad

Cestovní kancelář nabízí pobytové i poznávací zájezdy po České republice i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že majitel cestovní kanceláře pochází z Itálie, zřídil si v Itálii provozovnu, která rovněž poskytuje cestovní služby návštěvníkům, kteří do daného letoviska přijedou na dovolenou. Zdanění v tuzemsku bude podléhat pouze přirážka z cestovních služeb poskytnutých z tuzemského sídla cestovní kanceláře. Zdanění cestovních služeb poskytnutých italskou provozovnou se bude řídit tamními právními předpisy. Služby poskytnuté provozovnou bude plátce v celé hodnotě vykazovat na řádku 26 přiznání.

Datum povinnosti přiznat daň

Příklad

Cestovní kancelář pořádá zájezd do Polska. V průběhu května a června obdrží od jednotlivých účastníků zálohy na zájezd. Zájezd se uskuteční od 25. července do 6. srpna. V červenci cestovní kancelář obdrží od jednotlivých účastníků doplatek do ceny zájezdu. Vzhledem k tomu, že povinnost přiznat daň z přirážky je až ke dni uskutečnění cestovní služby, úplaty obdržené přede dnem uskutečnění služby (zálohy) nebude cestovní kancelář ke dni přijetí zdaňovat ani je nebude uvádět v přiznání. Pokud se cestovní kancelář rozhodne přiznávat daň dle jednotlivých zájezdů, v přiznání bude zájezd vykázán ve zdaňovacím období srpen.

Kdy je cestovní služba osvobozena

Nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země (se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava) se považuje za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi.

Příklad

Cestovní kancelář pořádá pobytové zájezdy v Chorvatsku. Nakoupí služby cestovního ruchu – ubytování a stravování v Chorvatsku – a dále službu přepravy osob. Někteří klienti volí leteckou, jiní autobusovou přepravu. Pokud klienti volí leteckou přepravu, bude celá přirážka cestovní služby osvobozena od daně, neboť veškeré služby cestovního ruchu budou poskytnuty v Chorvatsku. V případě, že klienti zvolí autobusovou přepravu, plátce (cestovní kancelář) bude muset přirážku rozdělit. Část přirážky, která se bude týkat stravování, ubytování a poměrné části přepravy na území třetích zemí (dle ujetých km), bude osvobozena od daně a část přirážky odpovídající km ujetým na území Evropské unie bude podléhat dani v tuzemsku.

Kdy je osvobozena služba zajištění cestovní služby

Nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země (se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava) se považuje za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi.

Postupuje se obdobně jako v předchozím příkladě, předmětem osvobození či zdanění však není přirážka poskytovatele cestovní služby, ale provize osoby zajišťující cestovní služby jménem a na účet poskytovatele cestovní služby.

Vystavování daňových dokladů

Poskytovatel cestovní služby nesmí samostatně uvést na daňovém dokladu daň týkající se přirážky.

Na daňovém dokladu musí být uveden údaj „zvláštní režim – cestovní služba”.

Omezení nároku na odpočet daně

Poskytovatel cestovní služby nemá nárok na odpočet daně ani na vrácení daně v jiném členském státě u zboží a služeb cestovního ruchu nakoupených od plátců nebo osob registrovaných k dani v jiném členském státě, které poskytuje zákazníkovi jako součást cestovní služby. Toto omezení má opodstatnění, neboť poskytovatel cestovní služby daní pouze přirážku.

Příklad

Cestovní kancelář pořádá zájezd na muzikál do Prahy. Nakoupí vstupenky, ubytovací služby, stravovací služby a službu přepravy osob. U všech nakoupených služeb nemá nárok na odpočet daně. Nárok na odpočet daně však není omezen u režijních výdajů, jako je nájem kanceláře, energie, kancelářský materiál, vytištění katalogů apod.

Plátce, kterému byla poskytnuta cestovní služba, nemá nárok na odpočet daně z přirážky, kterou je povinen zaplatit v ceně za poskytnutou službu.

Příklad

Plátce A, výrobce zemědělské techniky, potřebuje zajistit ubytování a přepravu svých pěti zaměstnanců, kteří budou po dobu jednoho týdne zajišťovat proškolení zaměstnanců německého zákazníka. Přepravu a ubytování mu zajistí tuzemský plátce B. Vzhledem k tomu, že předmětem smluvního ujednání je cestovní služba, neboť plátce B přepravu i ubytování nakoupil jako služby cestovního ruchu, bude plátcem B při fakturaci ubytování a přepravy použit zvláštní režim pro cestovní službu. Plátce B zdaní pouze přirážku, přičemž daň z přirážky neuvede na vystaveném dokladu. Plátci A nevzniká nárok na odpočet daně odvedené plátcem B z přirážky u poskytnuté cestovní služby.

Kombinace poskytnutí cestovní služby a vlastní služby

Pokud poskytovatel cestovní služby poskytuje vlastní službu nebo zboží vytvořené vlastní činností, které nesmí zahrnout do cestovní služby, je povinen uplatňovat daň u těchto zdanitelných plnění. Použije příslušnou sazbu daně a daň se vypočítá z ceny určené podle právních předpisů upravujících oceňování majetku, která se považuje za peněžní částku včetně daně. Plátce je povinen vést samostatně evidenci plnění podle jednotlivých způsobů uplatňování daně.

Příklad

Plátce má v obchodním majetku 10 chatek u přehrady na jižní Moravě. Pobyt v chatkách nabízí ve svém katalogu včetně stravovacích služeb, které nakupuje od majitele blízké restaurace, v ceně pobytu je rovněž přepravní služba z nástupních míst v Čechách. Tato přepravní služba je rovněž zakoupena od jiného plátce. Chatky jsou vždy pronajímány v týdenních turnusech. Cena zájezdu je 7 000 Kč. Cena nakoupené autobusové přepravy činí 10 000 Kč. Cena nakoupených stravovací služeb na týden na jednu osobu činí 3 000 Kč. Hodnotu vlastního ubytování na 1 osobu plátce ocenil na 2 500 Kč na týden. Na daný týdenní pobyt přijelo 40 osob. Plátce k datu ukončení pobytu vykáže poskytnuté služby v daňovém přiznání. Celková úplata, která mu náleží za poskytnuté služby, činí 280 000 Kč. Cena vlastní služby (ubytování) činí 100 000 Kč. Celá částka 100 000 Kč podléhá dani, jelikož se nejedná o cestovní službu, ale službu vlastní. Daň plátce vypočte tzv. shora – základ daně je 86 960 a daň 13 040 Kč (řádek 2 přiznání – snížená sazba daně). Od celkové úplaty, která mu náleží za celkové poskytnuté služby (280 000 Kč), odečte hodnotu vlastních služeb (100 000 Kč), hodnotu nakoupeného stravování (120 000 Kč = 3 000 Kč x 40 osob) a hodnotu nakoupené přepravy (10 000 Kč). Rozdíl bude přirážka, která podléhá dani: 50 000 Kč (280 000 – 100 000 – 120 000 – 10 000). Daň z přirážky plátce propočte tzv. shora – základ daně 41 320 Kč, daň 8 680 Kč (řádek 1 přiznání – základní sazba daně). Plátce je oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně u přijatých plnění vztahujících se k vlastním ubytovacím službám, jako jsou energie, údržba, opravy, praní povlečení, vybavení chatek apod., a rovněž u režijních výdajů. Nárok na odpočet daně však nelze uplatnit u nakoupeného stravování a přepravy osob.

Opravy základu daně a výše daně u cestovních služeb

Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění a plátce je povinen provést opravu ke dni změny ceny nakoupené služby nebo zboží nebo celkové částky za poskytnutou cestovní službu. Pro výpočet se použije sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění.

Příklad

Plátce, cestovní kancelář, přiznala daň z přirážky u pořádaného zájezdu do Vysokých Tater. Vzhledem k tomu, že v hotelu, kde plátce zajistil ubytování, byla z důvodu havárie po dobu jednoho dne zastavena dodávka plynu, a proto nefungovalo vytápění, pět klientů požádalo o snížení ceny zájezdu o 500 Kč. Cestovní kancelář vstoupila v jednání s majitelem hotelu, u něj se však nepodařilo slevu sjednat, neboť součástí smluvních ujednání bylo, že se nijak v ceně neprojeví nezaviněný zásah vyšší moci. Přesto se cestovní kancelář v zájmu udržení svého dobrého jména rozhodla těmto pěti klientům cenu zájezdu o 500 Kč slevit. Přirážka u daného zájezdu činila 50 000 Kč. Ke dni uznání slevy proto plátce může uvést v daňovém přiznání na řádku 1: základ daně - 2 066 Kč, daň - 434 Kč.

Výjimka u cestovní služby, kdy nemusí být použit režim přirážky

Pokud plátce poskytuje cestovní službu jiné osobě povinné k dani, která není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomických

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz