dnes je 27.9.2020

Input:

Změny v zákoně o DPH

17.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme v následujícím textu změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2020 či později, upozorníme na výklady správce daně a zmíníme i změny, které dosud schváleny nebyly a jejichž legislativní proces tedy stále trvá. V závěru se věnujeme i mimořádným opatřením, která byla schválena v souvislosti s důsledky epidemie COVID-19.

1. Změny daňovým balíčkem 2019

Zákon č. 80/2019 Sb. (sněmovní tisk č. 206)

Daňovým balíčkem 2019 označujeme novelizaci zákonem č. 80/2019 Sb. (dle sněmovního tisku č. 206), která přinesla především od 1. 4. 2019 do zákona o DPH poměrně hodně změn. Jelikož jsme se těmto změnám věnovali podrobně v předchozí verzi tohoto článku, zmíníme nyní (pouze pro pořádek) ta ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2020 nebo dokonce později.

Změny s účinností od 1. 1. 2020

 • Jde zejména o změnu pro finanční leasing, kdy do § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH (definice dlouhodobého majetku) bylo doplněno, že jím je i hmotný majetek přenechaný k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno a ke dni uzavření této smlouvy je zřejmé, že vlastnické právo k užívanému hmotnému majetku bude za obvyklých okolností převedeno na jeho uživatele.

Od 1. 1. 2020 se pak toto ustanovení promítlo i do § 13 odst. 3 písm. c) ZDPH, což znamená, že k uskutečnění zdanitelného plnění dojde již při předání předmětu leasingu uživateli.

Připomeňme, že před novelou byl tento postup jen v případě, kdy byla povinnost k odkupu. Nyní je to prakticky vždy.

 • Změna v § 47 odst. 3 ZDPH způsobuje přeřazení tepla a chladu z 15% DPH do 10% sazby DPH.

Změny s účinností od 1. 1. 2021

Některé změny budou platit (naštěstí) až od roku 2021:

 • Omezují se možnosti aplikace DPH u nájmu v případě nájmů vybraných prostor, i když bude plátcem nájemce i pronajímatel a nájemce bude v najatém prostoru uskutečňovat ekonomickou činnost. DPH již nepůjde uplatnit u:

  • - a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • - b) obytného prostoru,
  • - c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  • - d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
  • - e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, a
  • - f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.
 • Elektronické podání správci daně bude vyžadováno i od identifikované osoby.

2. Změny v souvislosti s rozšířením EET

Novela rozšiřující EET

Zákon č. 256/2019 Sb. (na základě sněmovního tisku 205) přináší od 1. 5. 2020 v souvislosti s rozšířením EET na další podnikatele (podrobněji viz článek Změny v ostatních daňových zákonech) také změny sazeb DPH, a to v podobě rozšíření plnění v 10% sazbě DPH.

V případě zboží je ve druhé snížené sazbě DPH:

 • - pitná voda a
 • - knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, včetně zvukového záznamu přednesu jejich obsahu, pokud:
  • - jsou obsaženy na hmotném nosiči a
  • - nejde o zboží, u kterého reklama představuje více než 50 % obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového obsahu nebo audiovizuálního obsahu.

V případě služeb jsou do druhé snížené sazby DPH přeřazeny:

 • - úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí,
 • - odvádění vod (stočné) a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi,
 • - stravovací služby (vyjma cigaret a alkoholu, ale točené pivo v 10% sazbě je),
 • - úklidové služby (čištění vnitřních prostor a mytí oken) pro domácnosti,
 • - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • - opravy obuvi, kožených výrobků, oděvů, textilních výrobků a jízdních kol a
 • - kadeřnické a holičské služby.

Do 10% sazby DPH se rovněž přesunuly elektronicky poskytované služby spočívající v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona.

Uvedené snížení sazeb DPH je realizováno od 1. 5. 2020 i přesto, že bylo zákonem č. 137/2020 Sb., resp. jeho novelou zákonem č. 263/2020 Sb. rozhodnuto o pozastavení evidence tržeb až do 31. 12. 2020.

3. Další služby v 10% snížené sazbě DPH

V souvislosti s dopady epidemie koronaviru přijali zákonodárci několik dalších změn v daňových zákonech, a to zákonem č. 299/2020 Sb. (na základě sněmovního tisku č. 874), který je účinný od 1. 7. 2020 a který přeřazuje do druhé snížené sazby DPH (10 %) skrze rozšíření přílohy č. 2a ZDPH následující služby (v závorce uvádíme příslušný kód klasifikace produkce CZ-CPA):

 • - osobní dopravu lyžařskými vleky (49),
 • - ubytovací služby (55),
 • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na představení, do divadel, do cirkusů, do zábavních parků, na koncerty, do muzeí, do zoologických zahrad, do kin, na výstavy a na podobné kulturní události nebo do podobných kulturních zařízení; poskytnutí oprávnění ke vstupu do botanických zahrad, přírodních rezervací a národních parků (59.14, 90, 91 a 93),
 • - poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem; služby související s provozem rekreačních parků a pláží (93.11, 93.12 ,93.13 a 93.29.11), a
 • - služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní (94.04).

4. Související výklady správce daně

Také v oblasti DPH publikovalo GFŘ na webových stránkách Finanční správy několik informací.

Dne 16. 12. 2019 byla zveřejněna Informace k uplatňování sazeb u tepla a chladu od 1. 1. 2020. Sdělení zdůrazňuje, že pro aplikaci sazby je důležité datum zjištění spotřeby, ale také i případné zaplacené zálohy. Zúčtování záloh k uskutečnění plnění je doplněno příklady.

Rovněž dne 16. 12. 2019 byla vydána obsáhlá Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek. Doporučujeme její prostudování všem, kteří řeší nedobytné pohledávky vzniklé za účinnosti novely č. 80/2019 Sb. (tedy od 1. 4. 2019), na které je možné postup uplatnit.

Dne 25. 2. 2020 byla publikována Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží.

Dne 11. 3. 2020 byla zveřejněna Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020. V informaci nalezneme také logické vysvětlení, jak je to s 10% sazbou DPH u čepovaného piva od 1. 5. 2020.

Dne 30. 6. 2020 pak byla zveřejněna také další Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020.

Závěrem upozorňujeme ještě na Informaci k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT) z 31. 1. 2020. Je to informace o tom, že Velká Británie sice oficiálně z EU vystoupila, ale v důsledku toho, že nebyly ještě dotaženy do konce smlouvy o následných vztazích s EU (a možná ani nebudou), tak se minimálně do 31. 12. 2020 (aktuálně vyjednané přechodné období) budeme na Velkou Británii v podstatě dívat tak, jako by ještě byla členem EU. Ve vztahu k DPH se tedy zatím nic nemění.

5. Připravované změny

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU

Od srpna loňského roku Sněmovna projednává sněmovní tisk 572 (který konečně dne 5. 6. 2020 prošel 3. čtením a ke dni zveřejnění tohoto textu čeká na projednání Senátem), který přináší vládní návrh zákona, kterým se mají změnit některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění.

Návrh obsahuje také změny v zákoně o DPH, a to v počtu 51 změnových bodů a 4 bodů přechodných ustanovení, což je oproti minulým létům hodně málo. Změny by měly začít platit od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení novely.

Z návrhu změn vybíráme následující:

 • - Má být zapracováno (v § 7 ZDPH) nové jednotné opatření EU pro případy plnění v řetězci s jedinou přepravou zboží v rámci Evropské unie. Přeprava bude přiřazena pouze jedinému z těchto plnění v řetězci (tím se jednoznačně určí dodání zboží do jiného členského státu osvobozené od daně). Ostatní dodání v řetězci by měla být posuzována jako dodání zboží bez přepravy.
 • - Pojem přemístění obchodního majetku má být nahrazen novým pojmem „přemístění zboží”. Význam bude obdobný, jen související ustanovení po přijetí novely nalezneme nově v § 4 odst. 5 a 6 ZDPH (definici a výjimky) místo současné úpravy v § 13 odst. 5 až 7 ZDPH.
 • - Nově má být doplněn § 18 ZPDH, který bude řešit uplatňování daně z přidané hodnoty v rámci režimu skladu (call-off stock)