dnes je 2.7.2020

Input:

Změny v zákoně o DPH

10.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

V oblasti DPH budeme v následujícím textu probírat nejen očekávané či již schválené změny pro rok 2017, ale také se zaměříme na několik významných změn, které vstoupily v účinnost již v průběhu roku 2016.

1. Změny realizované v průběhu roku 2016

1.1 Rozšíření tuzemské RPDP

Tuzemský režim přenesení daňové povinnosti (RPDP) na příjemce, který může stanovit na základě zmocnění (dle § 92f ZDPH), byl v roce 2016 rozšířen hned dvakrát.

S účinností od 1. 2. 2016 (nařízením vlády č. 11/2016 Sb., které novelizovalo nařízení vlády č. 361/2014 Sb.) došlo k rozšíření o následující plnění:

 • převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie (s kódem plnění 18),

 • dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (s kódem plnění 19) a

 • dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (s kódem plnění 20).

Vysvětlení situací, kdy se nové případy RPDP aplikují, přináší Informace GFŘ k aplikaci RPDP povinnosti u dodání elektřiny, plynu a dodání certifikátů elektřiny, zveřejněná 27. 1. 2016 (její příloha obsahuje udělené licence pro obchod s elektřinou a plynem pro aplikaci RPDP).

S účinností od 1. 10. 2016 (nařízením vlády č. 296/2016 Sb., které novelizovalo nařízení vlády č. 361/2014 Sb.) podléhá RPDP také:

 • poskytnutí služby elektronických komunikací podle zákona č. 127/2005 Sb., upravujícího elektronické komunikace prostřednictvím přístupu k sítím elektronických komunikací, propojení sítí elektronických komunikací nebo na základě nákupu a prodeje těchto služeb (s kódem plnění 21).

I k tomuto rozšíření vydal správce daně bližší vysvětlení, a to v Informaci GFŘ k aplikaci RPDP povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací zveřejněné 29. 9. 2016 na webových stránkách finanční správy.

K této nové povinnosti lze zjednodušeně konstatovat, že se dotýká pouze podnikatelů v elektronických komunikacích, a neměla by se tak dotknout ostatních podnikatelů jako např. při hostování internetových stránek nebo poskytnutí programového vybavení a jeho aktualizace.

1.2 Změny ve vazbě na zákon o evidenci tržeb

Zákonem č. 113/2016 Sb. (dle sněmovního tisku č. 514), který byl přijat v souvislosti se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (viz sněmovní tisk č. 513), se do ZDPH dostaly následující dvě významné změny:

 • Nově formulovaný § 101a ZDPH upravuje od 1. 5. 2016 podmínky pro elektronická podání. Cílem změn je jednak do jediného ustanovení sjednotit pravidla pro podání jak přiznání či registraci, tak pro souhrnné hlášení nebo kontrolní hlášení, ale také zajistit, že elektronické podání (v případech, kdy je povinné) bude možné činit pouze ve tvaru a struktuře předepsané správcem daně, a pokud náhodou by se to nepovedlo, tak bude dané podání považováno za neúčinné (a správce daně tak na takové podání ani nebude muset reagovat)!

Problematice neúčinnost elektronické formy podání se věnuje i samostatná Informace GFŘ k neúčinnosti elektronické formy podání podle § 101a odst. 4 zveřejněná 24. 5. 2016, ta však pouze konstatuje, odkdy bude správce daně nové znění aplikovat a že se bude muset podání zopakovat, neuvádí však již, zda nás o neúčinnosti podání správce daně nějak vyrozumí.

 • Druhá změna, která začne platit od 1. 12. 2016, spočívá v přeřazení stravovacích služeb zařazených pod kódem CZ-CPA 56 ze základní sazby do první snížené sazby. Uvedené se ale nebude týkat podání alkoholických nápojů (uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24).

1.3 Novela zákonem č. 243/2016 Sb.

S účinností od 29. 7. 2016 přináší do zákona o DPH několik změn novela daná zákonem č. 243/2016 Sb., kterým se se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona (dle sněmovního tisku č. 717). Jak již plyne z názvu novely, jedná se o změny související s novým celním zákonem (zákon č. 242/2016 Sb., dle sněmovního tisku č. 716), který nabyl účinnosti od stejného data.

Do zákona o DPH se promítly terminologické změny vyplývající z nového celního zákona, jako např. zrušení pojmu „svobodný sklad” (budou existovat jen celní pásma), anebo sloučení dřívějších dvou aktivních zušlechťovacích styků do jediného (tím bude aktivní zušlechťovací styk v podmíněném systému).

Z věcných změn pak blíže upozorňujeme na následující:

 • Zrušení osvobození od DPH při

  • - propuštění zboží do svobodného pásma,
  • - dodání zboží ve svobodném pásmu a
  • - poskytnutí služeb vztahujících se k tomuto zboží;

takovéto plnění bude nově zdanitelným plněním s nárokem na odpočet daně.

 • V návaznosti na předchozí změnu je doplněna do § 108 odst. 1 písm. d) ZDPH povinnost přiznat DPH při dodání zboží s místem plnění v tuzemsku osobou neusazenou v tuzemsku plátci, přičemž tato povinnost se přenáší na příjemce zboží, je-li plátcem.

 • Nově je upraven daňový doklad při vývozu (§ 33a ZDPH) nikoliv jako rozhodnutí celního úřadu o vývozu, ale jako doklad s náležitostmi běžného daňového dokladu [§ 28 odst. 1 písm. a) ZDPH]. Povinnost prokázat vývoz (§ 66 ZDPH) ale zůstává ve vazbě na potvrzení celního úřadu.

 • Konečně došlo k úpravě § 44 ZDPH ohledně toho, u jakých pohledávek lze provést opravu v souvislosti s dlužníkem v insolvenčním řízení. Nová úprava hovoří jasně o pohledávce, která vznikla v období končícím 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku (čili je starší než 6 měsíců). Soudy totiž v některých případech vzhledem k nejasnému znění zaujaly i opačný názor. Ještě poznamenejme, že vzhledem k tomu, že údaje o takových případech se hlásí v kontrolním hlášení, není již nutné k přiznání dodávat výpis z přehledu oprav.

 • Do § 92a ZDPH bylo doplněno, že tuzemský RPDP nelze použít nejen v situaci, kdy plátce, který poskytl plnění, nesplnil svou registrační povinnost, ale také v situaci, kdy tuto registrační povinnost nesplní příjemce zdanitelného plnění. RPDP nelze použít do dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým dojde k registrování coby plátce.

 • Dále byla provedena změna místní příslušnosti pro osobu povinnou k dani, která nemá v tuzemsku sídlo ani provozovnu, z Finančního úřadu pro hlavní město Prahu na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj (důvodem je odstranění přetíženosti pražského finančního úřadu). Tato jediná změna je účinná už od 1. 9. 2016.

  • Upravuje se lhůta pro vrácení vratitelného přeplatku v případě zvláštního režimu jednoho správního místa, nově počíná běžet ode dne, kdy správce daně obdrží informace potřebné pro přiřazení jednotlivých plateb příslušným daňovým přiznáním. Důvodem je značně dlouhá doba pro získání této informace od správce daně v JČS, kdy standardních 30 dní od podání žádosti daňovým subjektem nestačí.

Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení

I když se výše sankcí při porušení povinností souvisejících s kontrolním hlášením, které upravuje § 101h ZDPH, nezměnila, přesto jistě uvítáte nová ustanovení (§ 101j a § 101k ZDPH), podle nichž se dá zmírnit dopad pokut za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení (ať již řádného nebo po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů):

 • pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení se neuplatní, nedošlo-li u plátce v daném kalendářním roce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení, a

 • u pokuty za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení po výzvě správce daně (ať již k podání řádného kontrolního hlášení, nebo po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů) je možnost požádat o její prominutí (žádost, která má odkladný účinek, je nutné podat nejpozději do 3 měsíců od právní moci platebního výměru na pokutu, přičemž správce daně může pokutu prominout zcela či zčásti).

Podle přechodných ustanovení lze do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely žádat o prominutí i u dřívějších pokut. K této problematice byl vydán samostatný Pokyn GFŘ D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení.

Další příjemnou zprávou je, že novela upravila lhůtu v § 101g ZDPH pro případnou reakci na výzvu správce daně v souvislosti s kontrolním hlášením – nově má plátce na odpověď 5 pracovních dní (nikoliv jen 5 kalendářních dní, jak tomu bylo do novely).

Změny ve formuláři daňového přiznání

Změny dané novým celním zákonem vyvolaly i změnu ve formuláři DPH a v kontrolním hlášení. Vzhledem k elektronickému podávání přiznání jste ji možná ani nezaznamenali, přesto upozorňujeme, že se týkala textace na řádcích 7, 8, a 62 přiznání a popisu oddílu A.2 v kontrolním hlášení. Viz též informace správce daně z 29. 7. 2016, která je k dispozici na webových stránkách finanční správy.

1.4 Novela zákonem č. 298/2016 Sb.

Tři spíše technické změny s účinností od 19. 9. 2016 přináší zákon č. 298/2016 Sb. (dle sněmovního tisku č. 764), kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Místo uznávané elektronické značky se v § 34 ZDPH objevuje pojem uznávaná elektronická pečeť. V případě vybraných podání činěných elektronicky (§ 101a ZDPH) je místo podepsání uznávaným elektronickým podpisem či odeslání prostřednictvím datové schránky obecná formulace požadující podpis způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

1.5 Novela zákonem č. 377/2015 Sb.

Čistě technickou změnu je změna, kterou s účinností od 1. 1. 2017 přináší zákon č. 377/2015 Sb. (dle sněmovního tisku č. 494), který v souvislosti se zrušením II. pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, odstraňuje z § 54a ZDPH (osvobozené penzijní činnosti) zmínku o důchodovém spoření.

1.6 Změna zákonem č. 188/2016 Sb.

V souvislosti s přijetím nového zákona o dani z hazardních her (zákon č. 187/2016 Sb., viz sněmovní tisk č. 579) se jako součást zákona č. 188/2016 Sb. (viz sněmovní tisk č. 580) dostalo do ZDPH pár nevýznamných změn, které budou platit od 1. 1. 2017. Od tohoto data se v ZDPH bude jako osvobozené plnění (bez nároku na odpočet) uvádět (místo provozování loterií a jiných podobných her) provozování hazardních her.

2. Připravované novely ZDPH

Přes poměrně velké množství změn provedených v ZDPH v roce 2016 se již chystají změny další, přičemž zejména ten první balíček změn, který zmiňujeme v následujícím, má poměrně velkou šanci na schválení.

2.1 Sněmovní tisk č. 873

V rámci balíčku daňových změn pro rok 2017 je jako sněmovní tisk č. 873 projednávána i poměrně rozsáhlá změna v zákoně o DPH. Návrh, který (ke dni zveřejnění tohoto textu) čeká na projednání ve 2. čtení, čítá celkem 124 bodů změn a 7 bodů přechodných ustanovení, které by měly být účinné již od 1. 1. 2017. Uveďme alespoň ty nejvýznamnější změny:

Novela má přinést následující změny v pojmosloví:

 • mezi nový dopravní prostředek by měla patřit všechna motorová pozemní vozidla (nikoliv jen ta, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích),

 • zpřesnění vymezení obchodního majetku v tom smyslu, že osoba povinná je oprávněna