dnes je 20.6.2021

Input:

Změny v zákoně o DPH

6.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Na rozdíl od minulých let se zákon o DPH pro letošní rok příliš nezměnil. Jde buď o změny z dřívějších daňových balíčků, které začaly platit později, anebo o drobné změny v souvislosti se změnami jiných zákonů. Nejprve připomeneme změny zákona o DPH, které jsou účinné od 1. 1. 2021 či později, poté upozorníme na některé výklady správce daně.

1. Změny v ZDPH

Zákon č. 80/2019 Sb.

Daňovým balíčkem 2019 označujeme novelizaci zákonem č. 80/2019 Sb. (dle sněmovního tisku č. 206), která přinesla především od 1. 4. 2019 do zákona o DPH poměrně hodně změn. Jelikož jsme se těmto změnám věnovali podrobně v předchozí verzi tohoto článku, zmíníme nyní pouze ta ustanovení, která nabývají účinnosti od 1. 1. 2021:

 • Omezila se možnost aplikace DPH u nájmu v případě nájmů vybraných prostor, i když bude plátcem nájemce i pronajímatel a nájemce bude v najatém prostoru uskutečňovat ekonomickou činnost. DPH již nelze uplatnit u:

  • - a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,
  • - b) obytného prostoru,
  • - c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,
  • - d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,
  • - e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán, a
  • - f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.
 • Elektronické podání správci daně je vyžadováno i od identifikované osoby.

Zákon č. 283/2020 Sb.

Ustanovení § 101a ZDPH, které o elektronické formě podání hovoří, bylo ještě novelizováno zákonem č. 283/2020 Sb. (novela daňového řádu, projednávaná jako sněmovní tisk 841, kterou podrobněji rozebíráme v textu Změny v ostatních daňových zákonech). Změna je ale pouze formálního charakteru - v souvislosti s novými možnostmi podávání daňových tvrzení elektronicky byla vypuštěna pasáž o způsobu elektronického podpisování, protože úpravu řeší DŘ.

 • Další změnou v této souvislosti je zrušení ustanovení § 105 ZDPH, které hovořilo o vracení nadměrného odpočtu do 30 dnů (jde o lhůtu obecně plynoucí z DŘ). Ustanovení bylo nahrazeno (formální změna) textem upravujícím postup při vzniku přeplatku na dani u skupiny.

 • Navíc bylo do nového § 105a ZDPH přidáno ustanovení o nároku plátce na zálohu na nadměrný odpočet (v návaznosti novelizovaný § 174a a § 174b DŘ), neočekávejme ale od této možnosti převratné zkrácení lhůt pro vracení nadměrných odpočtů.

Balíček změn v souvislosti s implementací předpisů EU

Dne 1. 9. 2020 konečně nabyla účinnosti novela zákona o DPH daná zákonem č. 343/2020 Sb. (na základě sněmovního tisku 572), která s devítiměsíčním zpožděním do ZDPH implementuje změny předpisů EU v oblasti DPH. O změnách účinných již v roce 2020 jsme již informovali, proto připomeneme jen změnu, která bude platit od 1. 1. 2022:

 • - Týká se provozovatelů cestovních kanceláří, kteří používají zvláštní režim podle § 89 ZDPH. Současné znění totiž umožňuje určit přirážku ve zvláštním režimu dvojím způsobem, buď individuálně podle každého případu zvlášť, anebo souhrnně za veškeré služby poskytované během zdaňovacího období. Vycházet ze souhrnu od roku 2022 již nepůjde. Tato změna vyplývá z judikatury EU. Stejně jako další změna, podle které bude nutné řešit odvod DPH i z přijaté úplaty (zálohy) před poskytnutím zdanitelného plnění, bude-li v okamžiku přijetí známa povinnost dostatečně určitě. To je sice obdobné jako u běžných záloh, ale výpočet může být složitější. Novela proto zakotvila dva možné postupy výpočtu koeficientu, který bude sloužit k určení výše DPH ze zálohy: buď se zohlední jen doposud uhrazené částky, které již cestovní kancelář uhradila subdodavatelům, nebo i ty, jejichž úhradu předpokládá. Při obdržení více úplat ale nepůjde u jedné cestovní služby oba způsoby míchat. Další změnou je vypuštění zásady, podle níž se za službu cestovního ruchu poskytnutou ve třetí zemi považuje nakoupená letecká přeprava osob s místem určení do třetí země se zpáteční přepravou, bez zpáteční přepravy nebo zpáteční přeprava. Je v rozporu s čl. 309 směrnice EU o DPH, podle něhož v případě letecké přepravy uskutečněné jak v EU, tak mimo EU lze osvobodit jen část služeb mimo EU (poměr si cestovní kancelář může volit sama, ale musí být ekonomicky zdůvodnitelný).

Také k těmto změnám, které do ZDPH přináší tato novela, vydalo GFŘ vysvětlující informaci. Jde o Informaci k novele zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. 1. 2020, která byla publikována již 22. 1. 2020, neboť se očekávalo, že novela bude přijata dříve.

Zákon č. 527/2020 Sb.

Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další související zákony, přinesl s účinností od 1. 1. 2021 do ZDPH dvě méně významné změny:

 • - v § 36 odst. 6 písm. d) ZDPH (stanovení základu daně) a
 • - v § 109 odst. 2 písm. d) ZDPH (u ručení příjemce zdanitelného plnění)

se místo pojmu „virtuální měna” používá nově „virtuální aktivum”.

Daňový

Nahrávám...
Nahrávám...