dnes je 24.1.2019
Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text je věnován rekapitulaci nejdůležitějších změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2018 u fyzických osob. V závěru se pak zabývá návrhy novel, které se objevily v průběhu letošního roku v Poslanecké sněmovně, ale jejich projednávání dosud není uzavřeno.

1. Daňový balíček a jeho aplikace od roku 2018

Zákon č. 170/2017 Sb. (daňový balíček)

Podstatné změny zákona o daních z příjmů dané zákonem č. 170/2017 Sb. (tzv. daňovým balíčkem) jsme již zmiňovali v přechozí časové verzi tohoto článku, a to zejména proto, že některé již bylo možné aplikovat zpětně i pro rok 2017. Nyní se ale soustředíme jen na ty, které jsou nově použitelné až od roku 2018.

Nepeněžní příjem z „trvajícího plnění po delší dobu”

V § 3 odst. 3 ZDP byla aplikace nepeněžního příjmu z opakujícího se plnění na dobu neurčitou nebo dobu života nebo delší než 5 let (které je oceňováno jako pětinásobek ročního plnění) rozšířena i na nepeněžní příjem z trvajícího plnění po takto dlouhou dobu.

Podle důvodové zprávy se má tímto postihnout např. úrok z peněžitých zápůjček na 20 let, neboť prý majetkový prospěch z důvodu jejich neúročení vznikne prý hned na začátku. To je hodně sporné tvrzení, obzvláště při současných nízkých úrokových mírách. Ještě více zarážející je ale to, že zmíněné ustanovení postihne jen osoby s příjmy podle § 7 nebo § 10 ZDP. Pro případ zaměstnanecké zápůjčky (u části jistiny nad 300 000 Kč) by zůstalo „měsíční” danění [viz doplněný § 6 odst. 9 písm. v) ZDP].

Daňové úlevy jen pro vlastní bytovou potřebu

Do několika dalších ustanovení řešících daňové úlevy fyzických osob ve spojitosti s bytovou potřebou je doplněno, že se musí jednat o vlastní bytovou potřebu. Novela tak učinila:

 • v § 4 odst. 1 písm. a) ZDP pro osvobození při prodeji rodinného domu nebo jednotky, kdy není splněna podmínka dvouletého bydliště před prodejem, a

 • v § 4 odst. 1 písm. v) ZDP u osvobození přijatého odstupného, a to v části týkající se použití odstupného pro uspokojení bytové potřeby rok před jejím přijetím, kde to ještě nebylo.

Vypořádání spoluvlastnictví

V § 4 odst. 1 písm. b) ZDP u osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí po 5 letech držby se toto osvobození rozšiřuje i na příjmy z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem jinak než podle spoluvlastnických podílů.

Osvobození prodeje podílu a cenných papírů

Stejně jako při osvobození prodejů nemovitých věcí se nově zohledňuje do pětiletého časového testu podle novelizovaného § 4 odst. 1 písm. s) ZDP i doba vlastnictví zůstavitelem v případě zděděných podílů (příp. nabytých odkazem) od přímého příbuzného a manžela. Obdobná úprava je doplněna také pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů po 3 letech držby, tedy do osvobození v § 4 odst. 1 písm. x) ZDP.

Změna § 4 odst. 1 písm. w) ZDP naopak zpřísňuje podmínky pro osvobozený prodej cenných papírů a podílů připadající na podílový list při jeho zrušení, je-li příjem v úhrnu do 100 000 Kč. Osvobození se již nebude týkat příjmů

 • z kapitálového majetku a

 • z příjmů z cenných papírů a podílů, které jsou nebo byly zahrnuty v obchodním majetku (zde je tří nebo pětiletá lhůta od ukončení samostatné činnosti).

Osvobození bezúplatných příjmů

Opět se změnilo ustanovení § 4a písm. j) ZDP upravující podmínky osvobození u zdravotně handicapované osoby, která obdržela dar na vzdělávání, změnu kvalifikace apod.:

 • v případě daru na vzdělávání bylo doplněno, že se nesmí jednat o souvislost se závislou činností [prý se takto obchází speciální podmínky osvobození zakotvené v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP], a

 • potvrzuje se, že nepoužité prostředky jsou příjmem podle § 10 ZDP v posledním zdaňovacím období, ve kterém mohly být podmínky pro osvobození splněny.

Závislá činnost (§ 6 ZDP)

Pro zdanění příjmů ze závislé činnosti je změn od roku 2018 více:

 • Ustanovení § 6 odst. 4 ZDP upravující zdanění vybraných příjmů srážkovou daní bylo dříve použitelné jen u dohod o provedení práce do 10 000 Kč/měsíc. Nově se obdobně postupuje také u příjmů malého rozsahu, tj. příjmů v úhrnné výši nepřesahující u jednoho zaměstnavatele (plátce) částku 2 500 Kč/měsíc. Jelikož se zřejmě bude ve většině případů jednat o příjmy podléhající pojistnému, srážková daň se spočte ze superhrubého základu. Rozhodnout se pro uplatnění příjmů v rámci přiznání bude i nadále možné.

Zdánlivě jasnou dikci novelizovaného ustanovení nám zkomplikovalo Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů, kterou GFŘ zveřejnilo 3. 11. 2017. Z této informace vyplývá, že správce daně chápe zákon jinak, a to tak, že do částky 2 500 Kč, která je limitem pro novou variantu zdanění srážkovou daní, nezapočítá příjmy z dohod o provedení práce (viz příklady č. 1 a č. 2 obsažené ve zmíněném sdělení).

 • V § 6 odst. 6 ZDP byla opravena chyba – dodanění zaměstnance při využívání vozidla pro služební i soukromé účely ze vstupní ceny u původního vlastníka se nově počítá i pro vozidlo pořízené na finanční leasing (toto mělo být v zákoně již od roku 2014, ale zapomnělo se na to).

 • Benefit spočívající v možnosti hradit (ze zisku, FKSP, sociálního fondu nebo jako nedaňový výdaj) nepeněžní plnění určité služby, mj. použití zdravotnických zařízení [v § 6 odst. 9 písm. d) ZDP] je rozšířen i na poskytnutí „majetkových plnění”, konkrétně nepeněžního příjmu v podobě:

  • - zboží nebo služby zdravotního, léčebného, hygienického a obdobného charakteru od zdravotnických zařízení, a
  • - pořízení zdravotnických prostředků na lékařský předpis (zde bude ale problém ustát nepeněžní charakter plnění, neboť lze očekávat, že recepis bude na zaměstnance).

Osvobozeno bude u zaměstnance podle stejného ustanovení i poskytnutí nepeněžního příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy (bližší vymezení je možné nalézt ve vysvětlivkách přílohy č. 3a zákona o DPH).

 • Pouze pro právní jistotu (tj. nemění se dřívější výklad) se do ustanovení § 6 odst. 9 písm. d) a e) ZDP, tj. pro benefity typu:

  • - možnost použití zdravotnických, vzdělávacích a dalších zařízení vč. příspěvku na dovolenou hrazené ze zisku, FKSP, sociálního fondu, jako nedaňové a
  • - možnost zvýhodnění jízdného u zaměstnanců zaměstnavatele provozujícího veřejnou dopravu i pro rodinné příslušníky

doplňuje, že v takovém případě jde vždy o příjem zaměstnance, i když by takový benefit obdrželi (v souladu se zákonem) místo zaměstnance jeho rodinní příslušníci.

 • Pro osvobození (zdanění) majetkového prospěchu zaměstnance při bezúročné zápůjčce podle § 6 odst. 9 písm. v) ZDP, kdy je osvobozena jistina do 300 000 Kč, se doplňuje, že:

  • - majetkový prospěch z bezúročných zápůjček s výší jistin nad 300 000 Kč vypočtený za jednotlivé kalendářní měsíce se oceňuje podle § 6 odst. 3 ZDP a
  • - zahrnuje do základu daně alespoň jednou za zdaňovací období, a to nejpozději při zúčtování mzdy za měsíc prosinec.
 • Prohlášení zaměstnance pro svého zaměstnavatele (podle § 38k odst. 4 a 5 ZDP) je od roku 2018 přípustné i v jiných formách než papírové podobě, např. v elektronické podobě. Učiněno musí být ale prokazatelně (avšak ne nutně s elektronickým podpisem). V tomto duchu také zveřejnilo MF nový vzor č. 26 tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti”, který je značně zjednodušen, a navíc není závazný. Změny v prohlášení musí zaměstnanci ohlašovat nejpozději poslední den kalendářního měsíce, v němž změna nastala, anebo nově poslední den kalendářního měsíce, v němž bylo o změně rozhodnuto.

 • A ještě zmiňme doplnění způsobu prokazování nároku na odpočet v případě úvěru poskytnutého na bytové účely v § 38l ZDP, kdy ke stavebnímu povolení a ohlášení stavby přibyla jako alternativa společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje (tato technická změna plyne z novely stavebního zákona dané zákonem č. 225/2017 Sb. a platné od 1. 1. 2018, která mechanismus společného povolení přináší).

Samostatná činnost (§ 7 ZDP)

První změnu možná již někteří podnikatele využili podle přechodných ustanovení i v roce 2017. Jde o snížení procentních (paušálních) výdajů na polovinu výměnou za možnost využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na vyživované děti i při použití procentních výdajů (od roku 2018 totiž došlo ke zrušení § 35ca ZDP, který tomu v některých případech bránil).

Toto snížení tak znamená, že procentní výdaje mohou být podle jednotlivých druhů příjmů uplatněny maximálně ve výši:

Výše procentních výdajů   Dřívější maximální výdaj   Maximální výdaj od roku 2018  
80 %   1 600 000 Kč   800 000 Kč  
60 %   1 200 000 Kč   600 000 Kč  
40 %   800 000 Kč   400 000 Kč  
30 %   600 000 Kč   300 000 Kč  

Z tabulky plyne, že na změnu více doplatí podnikatelé s vyššími příjmy.

Příklad

Nechť má zemědělský podnikatel příjem ze svého podnikání v roce 2017 i v roce 2018 shodný, a to ve výši 1 300 000 Kč. Zatímco v roce 2017 mohl mít procentní výdaj 1 040 000 Kč, v roce 2018 již jen 800 000 Kč. To mimo jiné znamená i vyšší základ daně, v daném případě vychází základ daně v roce 2018 o 240 000 Kč vyšší. To může mít dopad nejen na výši daňové povinnosti, ale i na odvody sociálního a zdravotního pojištění (kdy vyměřovacím základem je polovina dílčího základu daně podle § 7 ZDP).

Druhá změna pro podnikatele příliš povedená není. Zákonodárce se snažil vyřešit problém, jak má postupovat poplatník, který vede účetnictví a v přiznání uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Ačkoliv totiž z § 23 odst. 2 ZDP a § 21h ZDP vyplývá, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví, tvrdí se v pokynu GFŘ D-22, že takový podnikatel musí vycházet z příjmů, nikoliv ze svých výnosů. Novela (s cílem tento názor správce daně podpořit) doplnila do § 7 odst. 8 ZDP text, podle něhož se „pro účely odstavce 7 příjmy rozumí příjmy, které by poplatník měl, pokud by nebyl účetní jednotkou”. Problém je ale v tom, že odstavec 7, kterého se novinka týká, hovoří jen o výdajové stránce, nikoliv o příjmové stránce.

Poslední změna se týká podnikatelů, kteří si nechají stanovit daň paušální částkou podle § 7a ZDP. Nová úprava v § 38a ZDP jim zajišťuje, že nebudou hradit zálohy na daň.

Příjmy z nájmu (§ 9 ZDP)

U příjmů z nájmu (§ 9 ZDP) se shodně s úpravou zmíněnou v předchozím u samostatné činnosti snižuje maximální výše procentních výdajů z 600 000 Kč na 300 000 Kč.

Příjmy z kapitálového majetku (§ 8 ZDP)

V § 8 odst. 1 písm. a) ZDP dochází k rozšíření příjmů z kapitálového majetku o příjmy z podílového fondu, je-li v něm podíl představován cenným papírem.

Změny v souvislosti s příjmem z rodinné fundace

Novela ZDP přináší novou úpravu zdanění příjmů z rodinné fundace, která je vymezena podle novelizovaného § 17a odst. 2 písm. f) ZDP pro účely zdanění jako nadace nebo nově nadační fond,

 • které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo

 • jejichž činnost směřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.

Připomeňme, že takové nadace nejsou od roku 2014 veřejně prospěšnými poplatníky a nevztahují se na ně tak výhody daňově neziskových subjektů.

Podle nových pravidel se na příjmy rodinné fundace, které poplynou fyzické osobě, nahlíží obdobně jako na příjmy ze svěřenského fondu. V tomto duchu byla doplněna ustanovení:

 • § 8 odst. 1 písm. i) ZDP, který nově vedle plnění ze zisku ze svěřenského fondu zahrnuje mezi příjmy z kapitálového majetku i plnění ze zisku z rodinné fundace (obojí se zdaní srážkovou daní), a

 • § 10 odst. 3 písm. c) ZDP, který pro plnění z ostatního majetku ze svěřenského fondu a nově i z rodinné fundace obsahuje osvobození takto nabytých bezúplatných příjmů jak pro „blízké osoby”, tak pro osobu, která tam majetek vložila.

Ostatní příjmy (§ 10 ZDP)

Mezi ostatními příjmy nalezneme od roku 2018 ještě další dvě změny:

 • formální změnou je doplnění do § 10 odst. 1 písm. b) ZDP, že se jedná o příjmy z úplatného převodu nemovité věci, cenného papíru a jiné věci, neboť bezúplatný příjem upravuje § 10 odst. 1 písm. n) ZDP, a

 • u příjmů z úplatného převodu kmenového listu, který není v obchodním majetku poplatníka, bude výdajem nabývací cena tohoto kmenového listu (určená podle § 24 odst. 7 ZDP).

Daňové zvýhodnění na dítě

Také od roku 2018 dochází ke zvýšení sazeb daňového zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Tentokrát však zákonodárci zvýšili daňové zvýhodnění pro první dítě, a to z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně. Tuto změnu však nepřinesl zmíněný daňový balíček, ale další novela daná zákonem č. 200/2017 Sb.

Osoby s dětmi ale již nepotěší další novinky roku 2018:

 • V § 35c odst. 1 ZDP je doplněno, že v případě více dětí ve společně hospodařící domácnosti se již neposuzují všechny vyživované děti dohromady, ale posuzují se samostatně vyživované děti každého z poplatníků. To např. u druha a družky, kteří mají jedno společné dítě a každý po jednom z prvního manželství způsobí, že ačkoliv jsou v domácnosti tři děti, zvýhodnění lze čerpat jen v základní výši na jedno z dětí a ve výši na druhé dítě u zbylých dvou.

 • Podle upraveného § 35c odst. 4 ZDP sice stále platí, že pro dosažení nároku na daňový bonus musí příjmy poplatníka dosáhnout alespoň šestinásobku minimální mzdy, nově se ale vychází pouze z příjmů ze závislé činnosti a ze samostatné činnosti (příjmy z kapitálového majetku či z nájmu už se nezohlední).

Daňové přiznání podávané osobou spravující pozůstalost

Do ustanovení § 38ga ZDP, které upravuje daňové tvrzení podávané osobou spravující pozůstalost za zemřelou fyzickou osobu (za období od smrti do vyřešení dědictví), je doplněno, že v takových tvrzeních bude nově možné uplatnit i slevy na zaměstnance (podle § 35 ZDP), odčitatelné položky na vědu a výzkum a na odborné vzdělávání (§§ 34 až 34h ZDP).

Změny u finančního leasingu

Asi tou nejrozsáhlejší změnou v novele je změna v definici finančního leasingu (FL) v § 21d ZDP a v paragrafech zmiňujících se o finančním leasingu. Jde ale o změnu víceméně formální, když:

 • místo přenechání věci, s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem,

 • se nově finančním leasingem rozumí přenechání majetku, ale pouze hmotného majetku vymezeného v § 26 ZDP, neboť nový § 21d odst. 6 ZDP vylučuje z finančního leasingu přenechání hmotného majetku vyloučeného z odpisování a přenechání majetku

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz