dnes je 12.8.2022

Input:

Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

16.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.1
Změny v zákoně o daních z příjmů ve zdanění fyzických osob

RNDr. Ivan Brychta

Následující text je věnován rekapitulaci změn v zákoně o daních z příjmů u fyzických osob pro rok 2019, ale zabývá se i návrhy novel od roku 2020.

1. Schválené změny pro rok 2019

Zákon č. 306/2018 Sb.

Jedinou změnu pro rok 2019 v oblasti daní z příjmů schválenou do konce roku 2018 přinesla pro fyzické osoby novela zákonem č. 306/2018 Sb. (dle sněmovního tisku č. 80), účinná od 1. 1. 2019.

Změna se týká zdanění příjmů ze závislé činnosti ze zahraničí a spočívá v doplnění § 6 odst. 12 ZDP, který specifikuje, že se základ daně ze závislé činnosti navýší na superhrubý o povinné pojistné také u zaměstnance, u kterého povinnost platit povinné pojistné zaměstnavatel nemá, přičemž takový zaměstnanec je vymezen v případech, kdy:

 • - se u něho odvod povinného pojistného neřídí právními předpisy ČR, nebo
 • - na kterého se zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu.

Novela doplňuje výjimku, že za takového zaměstnance se nebude považovat zaměstnanec, je-li prokázáno, že se na něho zcela nebo částečně vztahuje povinné zahraniční pojištění stejného druhu, které se řídí právními předpisy JČS EU nebo státu EHP (jiného než ČR) nebo Švýcarské konfederace.

V takovém případě se pak nebude jeho mzda ze zahraničí navyšovat o české sazby sociálního a zdravotního pojištění, ale navýší se o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění (a tyto zahraniční příspěvky se budou považovat pro účely daní z příjmů za povinné pojistné).

Další s tím související změna je již jen technického charakteru do ustanovení § 38j odst. 2 písm. f) ZDP, které specifikuje náležitosti mzdových listů, bylo doplněno, že je potřeba evidovat i povinné pojistné z úhrnu mezd zúčtovaných zaměstnanci.

Zákon č. 80/2019 Sb. (tzv. daňový balíček 2019)

Daňový balíček změn daňových zákonů, který měl platit již od 1. 1. 2019, byl nakonec schválen se čtvrtletním zpožděním. Novela na základě zákona č. 80/2019 Sb. (podle sněmovního tisku č. 206) má obecně účinnost od 1. 4. 2019, některé změny pro fyzické osoby však mají speciální samostatná pravidla (která budeme zmiňovat individuálně). I když se většina změn týká právnických osob, pro fyzické byly přijaty následující změny, z kterých jsou zejména ty první dvě velmi důležité:

Limit pro srážkovou daň

 • V § 6 odst. 4 písm. b) ZDP dochází ke změně výše úhrnu příjmů v daném měsíci, kdy se aplikuje srážková daně (v situaci, kdy zaměstnanec neučinil prohlášení). Místo dřívějších 2 500 Kč je limit nově navázán na částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (ta se od 1. 1. 2019 zvýšila z 2 500 Kč na 3 000 Kč). Uvedené tedy vede ke zvýšení limitu na 3 000 Kč, ale až počínaje srážkovou daní za květen 2019.

Příklad

Pan Alois pobírá odměnu jako jednatel s.r.o. ve výši 2 800 Kč (hrubého). Pro s.r.o. neučinil prohlášení podle § 38k odst. 4 ZDP o uplatňování osobních slev. Až do dubna 2019 (vč.) je mu z uvedené odměny odváděna zálohová daň. Od května 2019 bude z jeho odměny odváděna srážková daň.

Maximální výše procentních výdajů

 • Druhá změna je použitelná zpětně za celý rok 2019. Jde o zvýšení maximální výše procentních (paušálních) výdajů na úroveň, která platila před rokem 2018, tedy příslušná procenta se budou počítat z maximálně 2 000 000 Kč. Naštěstí se ale už nevrací omezující ustanovení (§ 35ca ZDP platný do 31. 12. 2017), které nedovolovalo při aplikaci procentních výdajů uplatnit slevu na manželku ani daňové zvýhodnění na děti.

Příklad

Předpokládejme, že pan Josef má v letech 2016 až 2019 shodné příjmy ze samostatné činnosti ve výši 2 500 000 Kč. K nim si uplatňuje výdaje procentem z příjmů, a to ve výši 40 % (je advokátem). Zároveň si chce uplatnit daňové zvýhodnění na své jediné dítě. Možnosti pana Josefa jsou následující:

 • V roce 2016 si mohl pan Josef uplatnit procentní výdaje ve výši 800 000 Kč (tj. 40 % z tehdy platného maximálního omezení 2 000 000 Kč), ale daňové zvýhodnění na dítě si nárokovat nemohl.

 • V roce 2017 si mohl pan Josef vybrat ze dvou možností:

  • - buď postupoval jako v roce 2016 (tj. procentní výdaje 800 000 Kč, ale neuplatnil si daňové zvýhodnění na dítě), anebo
  • - uplatnil procentní výdaje jen 400 000 Kč (počítáno jako 40 % z nižšího maximálního limitu 1 000 000 Kč) a nárokoval si i daňové zvýhodnění na dítě.
 • V roce 2018 si mohl pan Josef uplatnit procentní výdaje jen 400 000 Kč (počítáno jako 40 % z nižšího maximálního limitu 1 000 000 Kč) a mohl si nárokovat i daňové zvýhodnění na dítě.

 • V roce 2019 (v důsledku novely) si pan Josef uplatní procentní výdaje ve výši 800 000 Kč (tj. 40 % z nově vráceného maximálního omezení 2 000 000 Kč) a může si nárokovat i daňové zvýhodnění na dítě.

Příjmy z rodinné fundace a svěřenského fondu

 • U příjmů z kapitálového majetku dochází k úpravě v § 8 odst. 4 ZDP. Ustanovení hovoří o postupu při zdanění příjmů z kapitálového majetku, které plynou ze zdrojů v zahraničí základem daně jsou příjmy ze zahraničních zdrojů nesnížené o výdaje. Nově se takto bude postupovat i u příjmů ze zahraničí z plnění ze svěřenského fondu nebo rodinné fundace.

 • V § 22 odst. 1 písm. g) ZDP, který vymezuje, co je příjmem ze zdrojů na území České republiky, se doplňuje do příjmů ze zdrojů na území ČR i příjem z rodinné fundace, a to v návaznosti na dosavadní úpravu příjmů ze svěřenských fondů. Konkrétně se doplňuje:

  • - do bodu 3 k příjmům z podílu na zisku, že se jimi rozumí nejen plnění ze zisku svěřenského fondu, ale nově i příjem ze zisku z rodinné fundace (změna účinná od 1. 4. 2019), a
  • - do bodu 13 k příjmům ze svěřenského fondu nově přibyl i příjem z rodinné fundace (tato změna platí až od 1. 1. 2020).

Zákon č. 32/2019 Sb. (Úprava výše povinného pojistného)

A ještě proběhla jedna změna ZDP, i když nepřímá. Zákon č. 32/2019 Sb. (dle sněmovního tisku č. 109) mění s účinností od 1. 7. 2019 mimo jiné proplácení náhrady mzdy v případě dočasné pracovní neschopnosti, upravené v § 192 ZP. Nově bude muset zaměstnavatel poskytnout náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti v prvních třech dnech nemoci.

V této souvislosti byla do ZDP zapracována drobná změna do § 35 ZDP upravujícího stanovení slevy za zaměstnance se změněnou pracovní schopností (jde však jen o formální technickou změnu, bez vlivu na výši této slevy na dani).

Do daní z příjmů se ale promítne zejména navazující úprava sazeb pojistného na nemocenské pojištění, když zákonodárci jako jakousi „kompenzaci” zaměstnavatelům za to, že budou proplácet i první tři dni nemoci, snížili o 0,2 % sazbu nemocenského pojištění. V důsledku toho tak nebude povinné tuzemské pojistné 34 %, ale jen 33,8 %, což se projeví (nepříliš významně) u zdanění příjmů ze závislé činnosti od 1. 7. 2019.

A překvapivě shodnou změnu provedli zákonodárci u sazby nemocenského pojištění OSVČ. I když je nemocenské pojištění podnikajících fyzických osob dobrovolné, přesto potěší snížení sazby z 2,3 % na 2,1 %, opět od 1. 7. 2019.

2. Změny v důsledku růstu průměrné a minimální mzdy

Změny v důsledku zvýšení průměrné mzdy

V důsledku zvýšení průměrné mzdy (viz nařízení vlády č. 213/2018 Sb.) se v roce 2019 opět zvýšila hranice pro aplikaci solidární daně, a to takto:

Platí pro rok   Roční limit   Měsíční limit  
2018   1 438 992 Kč   119 916 Kč  
2019   1 569 552 Kč   130 796 Kč  

Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy

Nařízením vlády č. 273/2018 Sb. byla s účinností od 1. 1. 2019 zvýšena minimální mzda z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc (vzrůstají i hodinové sazby, to ale nemá na daň z příjmů vliv). Změna se od roku 2019 promítne do následujících ustanovení zákona o daních z příjmů:

 • - zvyšuje se strop pro slevu za umístění dítěte do předškolního zařízení (§ 35bb ZDP) z 12 200 Kč na 13 350 Kč, protože oním stropem je právě minimální mzda,
 • - limit pro osvobození příjmů z pravidelně vyplácených důchodů [podle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP], který je stanoven podle 36násobku minimální mzdy, vzrostl z částky 439 200 Kč na 480 600 Kč,
 • - vyplácení daňového zvýhodnění na děti poskytovaného formou daňového bonusu je podmíněno:
  • - obecnou podmínkou pro výplatu (dle § 35c odst. 4 ZDP), kdy výše příjmu (podle §§ 6 a 7 ZDP) je alespoň ve výši 6násobku minimální mzdy k 1. 1., což znamená zvýšení hranice z 73 200 Kč na 80 100 Kč, a
  • - zvýšila se i hranice umožňující výplatu měsíčního bonusu u zaměstnance z 6 100 Kč na 6 675 Kč (§ 35d odst. 4 ZDP požaduje příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy k 1. 1.).

3. Související výklady správce daně

V souvislosti s novelami publikoval správce daně na webových stránkách Finanční správy několik zajímavých informací, a to konkrétně:

 • Pokyn GFŘ D-40, kterým se stanovují jednotné kurzy za zdaňovací období 2018 podle § 38 ZDP (pokyn D-40 nahradil původně vydaný pokyn D-39).

 • Pokyn GFŘ D-32 - Sdělení k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami a ke způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.

 • Na stránkách Finanční správy lze též najít nové tiskopisy pro rok 2019 (prohlášení poplatníka).

4. Závěry koordinačních výborů

Komora daňových poradců České republiky (KDP ČR) a GFŘ se již dlouhá léta pravidelně několikrát do roka setkávají na tzv. koordinačních výborech a řeší nejasnosti nebo komplikovaná znění daňových zákonů. Jednání probíhají tak, že daňoví poradci popíšou problém a navrhnou řešení a GFŘ pak k tomu vyjádří svůj názor. Vše je zaznamenáno v zápisech, které jsou i pro nečleny KDP ČR bez omezení k dispozici na webových stránkách finanční správy (https://www.financnisprava.cz/cs/dane/prispevky-kv-kdp). V následujícím uvádíme několik zajímavých projednávaných témat z jednání v roce 2019 (pro lepší dohledání celého textu uvádíme číselná označení, pod nimiž jsou příspěvky evidovány).

Soukromé životní pojištění

Příspěvek 543/15.05.19 Daňové důsledky ukončení smlouvy o soukromém

Nahrávám...
Nahrávám...