Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění a komunikace s plátci pojistného

19.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.22.03
Zdravotní pojištění a komunikace s plátci pojistného

Ing. Antonín Daněk

V České republice funguje informační systém datových schránek od 1. července 2009, a jelikož jsou zdravotní pojišťovny orgány veřejné moci, týká se tato forma komunikace mj. i jejich úřední činnosti.

DATOVÉ SCHRÁNKY A JEJICH VÝHODY

Datové schránky zcela zásadním způsobem změnily v uplynulých letech způsob doručování a odesílání, neboli přijímání a podávání úředních dokumentů. Cestou datových schránek tak lze zasílat dokumenty v elektronické podobě i zdravotním pojišťovnám a také je v této podobě od nich i přijímat. Fakticky se tím nahrazuje klasický způsob doručování písemností v listinné podobě. Podle zákona jsou orgánům veřejné moci a určitým skupinám právnických a podnikajících fyzických osob zřízeny datové schránky automaticky ze zákona, ostatním pak na základě jejich žádosti, jak je dále rozebráno.

Mezi nesporné výhody datových schránek patří především:

  • bezplatné zřízení a používání (ušetření nákladů na poštovné),

  • rychlost, tedy prakticky okamžité doručení příslušného sdělení adresátovi,

  • průkaznost – odeslanou zprávu lze uložit a následně kdykoli prokázat, jaký text byl odeslán,

  • komunikace ze strany plátce či pojištěnce přes internet odkudkoli a kdykoli bez ohledu na úřední hodiny příslušné zdravotní pojišťovny.

INFORMAČNÍ SYSTÉM DATOVÝCH SCHRÁNEK

Datová schránka je jako elektronické úložiště určena k doručování orgány veřejné moci, provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a dodávání dokumentů právnických osob, fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

Zřizovatelem a správcem datových schránek je Ministerstvo vnitra. Podle toho, zda se jedná o datovou schránku zřízenou ze zákona nebo na základě podané žádosti, rozlišujeme datové schránky orgánu veřejné moci, právnické osoby, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

Provozovatelem informačního systému datových schránek je držitel poštovní licence.

Podívejme se nyní blíže na podmínky zřízení datové schránky pro tyto uvedené subjekty.

DATOVÁ SCHRÁNKA ORGÁNU VEŘEJNÉ MOCI

Tomuto orgánu zřídí datovou schránku Ministerstvo vnitra bezodkladně po jeho vzniku, v případě notářů a soudních exekutorů bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. Další datové schránky orgánu veřejné moci zřídí ministerstvo bezplatně na žádost tohoto orgánu do 3 pracovních dnů ode dne podání žádosti.

DATOVÁ SCHRÁNKA PRÁVNICKÉ OSOBY

Datovou schránku právnické osoby zřídí ministerstvo bezplatně právnické osobě zřízené zákonem (například některé vysoké školy), právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku (družstva, obchodní společnosti), organizační složce podniku zahraniční právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, a to bezodkladně po jejím vzniku, resp. po zapsání do obchodního rejstříku.

DATOVÁ SCHRÁNKA FYZICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

Datovou schránku podnikající fyzické osoby zřídí ministerstvo bezplatně advokátovi, daňovému poradci a insolvenčnímu správci bezodkladně poté, jakmile obdrží informaci o jejich zapsání do zákonem stanovené evidence. U ostatních fyzických osob není komunikace prostřednictvím datových schránek ze zákona povinná. Chtějí-li tyto osoby tento kanál využívat, musejí si podat žádost (viz dále), kdy tato žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis fyzické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Datovou schránku fyzické osoby lze na žádost zřídit jak českým občanům, tak cizincům. Datovou schránku podnikající fyzické osoby lze na žádost zřídit jak podnikatelům registrovaným v České republice, tak i zahraničním podnikajícím fyzickým osobám. Každá taková osoba má nárok na zřízení pouze jedné datové schránky.

LHŮTA TŘÍ PRACOVNÍCH DNŮ

Mimo subjektů, kterým je zřízena datová schránka bezodkladně (viz výše), zřídí ministerstvo na žádost datovou schránku do 3 pracovních dnů fyzické osobě, podnikající fyzické osobě nebo ostatním právnickým osobám, například nadacím, ústavům, spolkům, společenství vlastníků, příspěvkovým organizacím apod.

ZŘÍZENÍ DATOVÉ SCHRÁNKY

Jakmile se Ministerstvo vnitra dozví z příslušné evidence o vzniku nového subjektu, kterému se zřizuje datová schránka ze zákona, zřídí mu ji bezodkladně, aniž by byl tento subjekt povinen o její zřízení žádat. O zřízení datové schránky pak mohou žádat fyzické či právnické osoby výše uvedené, kdy žádost lze podat:

  • osobně na Czech POINTu (například na pobočkách pošty, u městských úřadů, u notáře),

  • písemně v listinné podobě Ministerstvu vnitra s úředně ověřeným podpisem,

  • na Ministerstvo vnitra elektronicky, s uznaným elektronickým podpisem.

K přístupu do datové schránky fyzické osoby je oprávněna osoba, pro kterou byla zřízena, tedy její držitel. Tato oprávněná osoba však může k přístupu do „své” datové schránky zmocnit i jinou (pověřenou) osobu, a to v rozsahu jí stanoveném.

DORUČOVÁNÍ DO DATOVÉ SCHRÁNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

Dokument (datová zpráva) zaslaný zdravotní pojišťovně do její datové schránky je doručen okamžikem dodání. Pro doručování