Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdanitelná plnění v tuzemsku

16.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5 Zdanitelná plnění v tuzemsku

Co je předmětem daně v obecné rovině, vymezují některá ze základních ustanovení zákona o DPH, a to ustanovení § 2 ZDPH, § 2a ZDPH§ 2b ZDPH (viz část Předmět daně, územní působnost, základní pojmy). Jedná se mimo jiné o dodání zboží či poskytnutí služby za vymezených podmínek. Pro každé z uvedených plnění jsou pak v zákoně o DPH specifická ustanovení. Tato plnění, která jsou předmětem daně, jsou plněním zdanitelným, nejsou-li plněním osvobozeným.

Dodání zboží

Právní úprava

§ 13,§ 21 odst. 4 písm. c),§ 32,§ 36 odst. 6 písm. a)a § 72 odst. 4 zákona o DPH

V definici dodání zboží pro účely zákona o DPH je podstatná skutečnost, že k dodání dochází již tehdy, kdy na příjemce plnění přechází „právo nakládat se zbožím jako vlastník”, a to i za situace, kdy ze smluvního ujednání vyplývá, že k přechodu vlastnického práva ke zboží dojde až následně po splnění smluvených ujednání, většinou po úplném zaplacení hodnoty zboží.

Příklad

Plátce dodá zákazníkovi strojní zařízení dne 5. 6. Dle smlouvy proběhne úhrada za toto plnění následně v šesti splátkách a zaplacením poslední splátky přechází vlastnické právo na kupujícího. Kupující mohl s předmětem koupě nakládat jako vlastník (využívat jej pro svou potřebu) již dne 5. 6., k tomuto dni tedy došlo z pohledu zákona o DPH k dodání zboží bez ohledu na skutečnost, že k přechodu vlastnických práv k tomuto dni nedošlo.

Dle zákona o DPH se dále za dodání zboží považuje:

 • převod vlastnického práva k majetku za úplatu i na základě rozhodnutí státního orgánu nebo vyplývající ze zvláštního právního předpisu

 • dodání zboží prostřednictvím komisionáře na základě komisionářské smlouvy nebo smlouvy obdobného typu; toto dodání zboží se považuje za samostatné dodání zboží komitentem nebo třetí osobou komisionáři a samostatné dodání zboží komisionářem třetí osobě nebo komitentovi

 • předání dovezeného zboží, které je ve vlastnictví osoby z třetí země a po propuštění do volného oběhu je předáno další osobě v tuzemsku beze změny vlastnického vztahu

 • přenechání zboží k užití na základě smlouvy, pokud je ujednáno, že vlastnické právo k užívanému zboží bude převedeno na jeho uživatele

Příklad

Plátce B (komisionář) dodává vlastním jménem na účet plátce A (komitenta) na základě uzavřené komisionářské smlouvy zboží konečným zákazníkům ve své prodejně. V případě prodeje zboží plátcem B zákazníkovi dochází k dodání zboží komisionářem třetí osobě a současně také dochází k dodání zboží plátcem A plátci B, tedy k dodání zboží komitentem komisionáři.

Příklad

Plátce A uzavře se zákazníkem „leasingovou smlouvu”, dle které je zákazník oprávněn užívat po stanovenou dobu předmět nájmu (vozidlo), součástí smlouvy je splátkový kalendář. Po ukončení splátkování je zákazník dle smlouvy povinen za sjednanou částku předmět nájmu odkoupit. K dodání zboží za dané situace dochází již ke dni převodu práva užívat najaté vozidlo.

Dle zákona o DPH se za dodání zboží „za úplatu” považuje také:

 • použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce

 • uvedení do stavu způsobilého k užívání dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, pokud plátce použije tento majetek pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši (viz část Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností)

 • vydání vypořádacího podílu na obchodní korporaci nebo podílu na likvidačním zůstatku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku, pokud byl u tohoto majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně

 • vložení nepeněžitého vkladu do obchodní korporace ve hmotném majetku, pokud vkladatel při nabytí majetku uplatnil u něj nebo u jeho části odpočet daně, s výjimkou vložení hmotného majetku, který je součástí vkladu obchodního závodu; vkladatel i nabyvatel v takovém případě odpovídají za splnění povinnosti přiznat daň společně a nerozdílně

 • dodání vratného obalu spolu se zbožím v tuzemsku plátcem, který uvádí vratné obaly spolu se zbožím na trh, jestliže vratný obal stejného druhu nebyl tomuto plátci vrácen k poslednímu dni příslušného účetního období daného plátce nebo k poslednímu dni příslušného kalendářního roku u plátce, který nevede účetnictví (nevztahuje se na dodání, u kterého by se uplatnilo osvobození od daně dle § 63 zákona o DPH)

Příklad

Obchodní společnost – plátce A vloží do dceřiné společnosti – plátce B formou majetkového vkladu v nepeněžité podobě strojní zařízení, při jehož pořízení uplatnila nárok na odpočet daně. Daná transakce je dle zákona o DPH považována za dodání zboží za úplatu a je tudíž předmětem daně.

Použití hmotného majetku pro účely nesouvisející s uskutečňováním ekonomických činností plátce

Daná situace nastává nejčastěji při použití pohonných hmot pro soukromé účely plátce nebo jeho zaměstnanců, při vyřazování hmotného majetku z obchodního majetku plátce a převedení do užívání soukromé osoby či při darování hmotného majetku (mimo poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti s pořizovací cenou bez daně do 500 Kč).

Příklad

Plátce umožňuje svému zaměstnanci využívat firemní automobil rovněž k soukromým jízdám, přičemž po zaměstnanci nepožaduje úhradu za soukromě spotřebované pohonné hmoty. Jelikož z nakoupených pohonných hmot pro toto vozidlo plátce uplatňuje plný nárok na odpočet daně, je spotřeba pohonných hmot zaměstnancem pro soukromé účely považována za dodání zboží za úplatu. Plátci tak vzniká povinnost uplatnit daň na výstupu ze zaměstnancem spotřebovaných pohonných hmot na základě dokladu o použití a základem daně bude cena pohonných hmot, za kterou by bylo možné je pořídit k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad

Plátce (obchodník se sportovními potřebami) nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje a u tohoto zboží uplatňuje nárok na odpočet daně. Na základě svého rozhodnutí daruje mládežnické organizaci dva stany. Jelikož byly stany poskytnuty bez úplaty a při jejich pořízení byl uplatněn nárok na odpočet daně, jedná se pro účely zákona o DPH o fikci dodání zboží za úplatu a plátci vzniká povinnost uplatnit daň na výstupu na základě dokladu o použití, kdy základem daně bude cena stanů, za kterou by bylo možno je pořídit k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad

Plátce pořídil nákladní automobil a při jeho nákupu uplatnil nárok na odpočet daně v plné výši. Po několika letech využívání vozidla v rámci své ekonomické činnosti se rozhodne jej vyřadit z majetku firmy a převést do osobního užívání. Opět se bude jednat o fikci dodání zboží za úplatu a plátce bude povinen shodně jako ve dvou výše uvedených případech odvést daň na výstupu při převedení majetku do osobního užívání.

Příklad

Plátce pořídil nebytový objekt, který měl v úmyslu přestavět na provozovnu. Objekt byl odkoupen od soukromé osoby a při jeho pořízení tudíž nebyl uplatněn nárok na odpočet daně. Z důvodu změny podnikatelského záměru plátce nakonec k přestavbě objektu na provozovnu nepřistoupil a rozhodl se vyřadit nemovitost z obchodního majetku za účelem jejího použití pro soukromou potřebu. V daném případě nedojde k fikci převodu nemovitosti za úplatu, jelikož u tohoto majetku nebyl uplatněn nárok na odpočet daně. Daň na výstupu při vyřazení nemovitosti z obchodního majetku tak nebude uplatněna.

Příklad

Plátce využívá v rámci své ekonomické činnosti tiskárnu, při jejímž pořízení uplatnil nárok na odpočet daně. Za situace, kdy dojde k poruše tiskárny a plátce zjistí, že výhodnější je nákup nové tiskárny než oprava tiskárny původní, rozhodne se pro její vyřazení z obchodního majetku. Pokud se nejedná o vyřazení za účelem použití pro osobní potřebu plátce či jeho zaměstnanců či poskytnutí třetí osobě bez úplaty, ale o vyřazení z důvodu nefunkčnosti majetku, nedochází k fikci dodání zboží za úplatu a daň na výstupu při vyřazení tiskárny z obchodního majetku nebude uplatněna. V daném případě je nutno průkazně zdokumentovat vyřazení majetku z důvodu nefunkčnosti.

Za dodání zboží se pro účely zákona o DPH nepovažuje:

 • pozbytí obchodního závodu, pokud se jedná o hmotný majetek

 • vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu

 • poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti

 • dodání vratného obalu, který je dodáván spolu se zbožím kupujícímu za úplatu, pokud