Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdanění finančních poradců

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1
Zdanění finančních poradců

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 10/2018

V článku se zaměříme na stanovení výše procenta při uplatnění paušálních výdajů u zprostředkování pojištění, doplňkového penzijního spoření a stavebního spoření. Vždy si vymezíme zprostředkovatelskou činnost dle příslušného právního předpisu a dále si uvedeme daňové hledisko, přičemž budeme vycházet rovněž ze zdroje Finanční správy ze dne 26. 1. 2017 „Aktuálně k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2016 – Aktuální dotazy a odpovědi k DzPFO”.

1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Právní úprava

Podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále „ŽZ”), v platném znění, není činnost pojišťovacích zprostředkovatelů živností. Tato činnost je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/2004 Sb. upravuje nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví rozumíme dle § 3 písm. a) tohoto zákona odbornou činnost prováděnou fyzickými a právnickými osobami, spočívající v:

1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,

2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,

3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo

4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí dle § 3 písm. b) zákona právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. V § 4 odst. 1 zákona se uvádí, že zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat na území ČR právnická nebo fyzická osoba jako:

a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel,

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel,

c) pojišťovací agent,

d) výhradní pojišťovací agent,

e) pojišťovací makléř, nebo

f) pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika.

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou evidováni (vedeni) ve zvláštním registru, který vede Česká národní banka. Zápis do registru je podmínkou výkonu zprostředkovatelské činnosti pro všechny typy pojišťovacích zprostředkovatelů.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění; při zprostředkování pojištění je povinen řídit se písemnou smlouvou (např. smlouvou o obchodním zastoupení) uzavřenou s tou pojišťovnou, pro kterou konkrétní pojištění zprostředkovává a kterou je též odměňován, a pokyny této pojišťovny. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem. Tato spolupráce je založena na písemné smlouvě (např. smlouva o obchodním zastoupení). Neinkasuje pojistné a nezprostředkovává plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Je odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Pojišťovací agent je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro jednu nebo více pojišťoven. Na základě dohody s pojišťovnou je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. S pojišťovnou spolupracuje na základě písemné smlouvy (např. smlouvy o obchodním zastoupení) a při své činnosti je vázán též vnitřními předpisy této pojišťovny. Je odměňován pojišťovnou, pro kterou zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vykonává. Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území EHP. Do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, musí být zapsán jako pojišťovací agent.

Výhradní pojišťovací agent je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny (s více pojišťovnami jako výhradní pojišťovací agent nesmí spolupracovat, i kdyby neprodával vzájemně konkurenční pojistné produkty). Na základě dohody s pojišťovnou je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Při zprostředkování pojištění je povinen řídit se písemnou smlouvou s pojišťovnou (např. smlouvou o obchodním zastoupení) a pokyny pojišťovny, pro kterou zprostředkovatelskou činnost vykonává a kterou je též odměňován. Do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, musí být zapsán jako výhradní pojišťovací agent.

Pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro zájemce o pojištění nebo zajištění (tj. klienta), a to na základě smlouvy s ním uzavřené; přitom spolupracuje s různými pojišťovnami. Pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje poradenskou a konzultační činnost, provádí správu již uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí, a to v závislosti na tom, co je dohodnuto v jeho smlouvě s klientem. I přesto, že má smluvní vztah s klientem, je – pokud si s klientem a pojišťovnou nedohodl něco jiného – odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou, se kterou klient pojistnou smlouvu uzavřel. Na základě dohody s pojišťovnou může být zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění. Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území EHP. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou podnikateli ve smyslu § 420 NOZ (občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění). Proto se jejich smluvní vztahy s pojišťovnami řídí též občanským zákoníkem. Ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí nevyplývá, jaký typ smlouvy by měl zprostředkovatel s pojišťovnou, resp. s dalším zprostředkovatelem uzavřít. Ve většině případů to bude smlouva o obchodním zastoupení podle § 2483 a násl. NOZ, kterou uzavírají zpravidla pojišťovací agenti, podřízení a vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. U pojišťovacích makléřů půjde o tzv. nepojmenovanou smlouvu podle § 1746 odst. 2 NOZ, která se často označuje jako „Smlouva o spolupráci”.

Daňové řešení

Z hlediska daňového jde u zprostředkovatelů pojištění o příjem zařazený pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP jako příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Podle znění § 7 odst. 7 písm. d) ZDP lze k těmto příjmům uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, v roce 2018 s omezením maximální výše paušálních výdajů 400 000 Kč, neuplatní-li si poplatník výdaje ve skutečné výši.

Příklad

Příklad 1.

Pojišťovací zprostředkovatel dosáhne za rok 2018 příjmy ze zprostředkování pojištění majetku a soukromého životního pojištění, tvořené odměnou (provizí) za sjednané pojištění, ve výši 750 000 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje související se zajištěním těchto příjmů, jsou nízké, poplatník uplatňuje k příjmům paušální výdaje.

Poplatník zahrne příjmy ke zdanění v rámci dílčího základu daně ze samostatné činnosti jako příjmy zdaněné dle § 7 odst. 1 písm. c), tedy uplatní v souladu s § 7 odst. 7 písm. d) ZDP paušální výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů, tedy částku 300 000 Kč. Pokud poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, jeho základ daně činí 450 000 Kč, od kterého budou odečteny nezdanitelné části dle § 15 ZDP a následně z vypočtené daně příslušné slevy na