dnes je 20.4.2019
Input:

Bankovní úvěry

21.11.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.13
Bankovní úvěry

Prof. Ing. Libuše Müllerová, Ing. Tomáš Bartoš

Test vedoucí k minimalizaci chyb v oblasti bankovních úvěrů (excel)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

  • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

  • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

  • § 25 odst. 1 w) ZDP – Daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

  • § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Metoda kursových rozdílů

České účetní standardy pro podnikatele

  • ČÚS č. 006 – Kursové rozdíly

  • ČÚS č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

  • ČÚS č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Komentář:

Bankovní úvěry představují v podmínkách České republiky významný zdroj financování účetních jednotek. Vykazují se v rozvaze v členění na bankovní úvěry krátkodobé (splatné do jednoho roku) a bankovní úvěry dlouhodobé (splatné za delší dobu než jeden rok). Vykázanou částku bankovních úvěrů je nutné doložit bankovním výpisem, nebo konfirmačním dopisem od banky, pokud banka bankovní výpisy automaticky neposílá, který si musí účetní jednotka vyžádat. U dlouhodobých bankovních úvěrů je potřeba částku, která je splatná v následujícím účetním období, vykázat jako krátkodobou.