dnes je 28.11.2022

Input:

Závazky a dluhy

21.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8
Závazky a dluhy

prof. Ing. Libuše Müllerová

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v platném znění

 • § 3 odst. 1 ZoÚ – Akruální princip

 • § 4 odst. 12 ZoÚ – Účtování položek v cizí měně

 • § 24 odst. 6 písm. b) ZoÚ – Přecenění majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na konci rozvahového dne

 • § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ – Oceňování závazků

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění

 • § 23 odst. 3 písm. a) ZDP (bod 12) – Zvýšení základu daně o některé závazky

 • § 25 odst. 1 písm. w) ZDP – Daňová neuznatelnost úroků z úvěrů a půjček

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

 • Část čtvrtá – Relativní majetková práva

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

 • § 17 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Dlouhodobé závazky

 • § 18 – Krátkodobé závazky

 • § 39 – Doplňující informace o závazcích v příloze

 • § 58 – Vzájemné zúčtování

 • § 60 – Metoda kursových rozdílů

 • Příloha č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – Uspořádání a označování položek rozvahy

České účetní standardy pro podnikatele

 • ČUS č. 003 – Odložená daň

 • ČUS č. 017 – Zúčtovací vztahy

 • ČUS č. 006 – Kursové rozdíly

Komentář:

Oblast dluhů a závazků není tak pracná jako oblast pohledávek, není však o nic méně důležitá, rozmanitá a měla by jí být věnována odpovídající pozornost. Podstatu závazků a dluhů vysvětluje občanský zákoník. Obecně je závazek širší pojem než dluh, protože závazek ještě nemusí být svázán s určitým plněním. Účetní předpisy (zejména prováděcí vyhláška pro podnikatele č. 500/2002 Sb.) používají termín dluh v případech, kdy je očekáváno plnění, ale například u názvu řádků v rozvaze zůstávají závazky.

Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. V účetní závěrce se závazky vykazují stejně jako pohledávky v rozdělení na dlouhodobé a krátkodobé. Hlediskem pro toto členění je lhůta, která zbývá mezi datem účetní závěrky a sjednaným datem splatnosti; je-li delší než jeden rok, jedná se o dluhy dlouhodobé. Při splatnosti v následujícím účetním období (i v případě, že dluh byl splatný, ale nebyl uhrazen), se vykazuje jako krátkodobý.

Nejběžnější jsou dluhy z obchodního styku. U nich je důležité zajistit odsouhlasení těchto dluhů s protistranou (která potvrzuje výši dluhu odpovídající pohledávce u věřitele). Další druhy závazků se týkají zaměstnanců (zejména dlužné mzdy), vůči orgánům zdravotního a sociálního pojištění (dlužné pojistné), vůči státu (dlužné daně), nebo vůči úvěrovým institucím (úvěry). Zvláštní pozornost je třeba věnovat dluhům mezi spřízněnými osobami, kde je nutné zejména dbát na to, aby byl úrok dohodnutý v ceně obvyklé. V této souvislosti se musí věnovat pozornost výši úroků z úvěrů a zápůjček a souvisejícím výdajům (nákladům) včetně výdajů

Nahrávám...
Nahrávám...