dnes je 16.4.2021

Input:

Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

5.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18
Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Název účetní jednotky:

Označení:

Číslo:

Zpracoval:

Kontroloval:

Platnost:

Závaznost:

Datum vydání:

Vydává:

Nahrazuje:

Doplňuje:

Počet stran:

Přílohy:

Struktura vnitřního předpisu o časovém rozlišování nákladů a výnosů je zaměřena na:

1. Stanovení konkrétních titulů časového rozlišení nákladů a výnosů

2. Časové rozlišení nevýznamných a pravidelně se opakujících výdajů, popř. příjmů

1. Stanovení konkrétních titulů časového rozlišení nákladů a výnosů

Jedna z možných variant:

381 – Náklady příštích období

38110 – NPO – leasing 1: časově rozlišená první nerovnoměrná splátka Škoda Octavia

(propočet založen – finanční leasing 1 – .............),

38120 – NPO – leasing 2: časově rozlišená první nerovnoměrná splátka Honda

(propočet založen – finanční leasing 2 – .............),

38190 – NPO – nájemné sklad: nájemné placené čtvrtletně předem

(propočet založen ....................).

383 – Výdaje příštích období

38310 – VPO – vyúčtování telefonů

2. Časové rozlišení nevýznamných a pravidelně se opakujících výdajů, popř. příjmů

Varianta:

A)

Firma nebude používat časové rozlišení při sestavování roční účetní závěrky v případech:

1. jestliže se jedná o nevýznamné částky: limit představuje 0,05 % z tržeb za příslušný rok (předplatné, nákup kalendářů a diářů na příští rok a podobně),

2. jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy (například placené pojistné).

Výše uvedený postup nelze uplatnit v případech, které se řeší pomocí dohadných položek (například platby za spotřebu elektrické energie, plynu, vody, tepla) nebo časovým rozlišením (například přijaté a placené nájemné a pachtovné, náklady na technický rozvoj, přípravu a záběh výroby atd.).

B)

Náklady i výnosy bude účetní jednotka rozlišovat v každém případě, tedy bez ohledu na výši časově rozlišovaných položek z hlediska jejich významnosti i opakovatelnosti.

Při roční inventarizaci účtů časového rozlišení se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

Komentář:

Účetní jednotky při účtování o výsledku hospodaření berou za základ veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez ohledu na datum jejich placení.

 • Časové rozlišení v aktivech rozvahy je vymezeno v § 13 PVZÚ a ČÚS pro podnikatele 017:

Náklady příštích období obsahují výdaje, které se týkají nákladů příštích účetních období.

Například:

 • náklady na zařazení většího rozsahu drobného nehmotného nebo hmotného majetku do používání,

 • nájemné a pachtovné placené předem,

 • předplatné.

Zúčtování nákladů příštích období na příslušný účet nákladů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí.

Komplexní náklady příštích období obsahují položky, které se týkají nákladů příštích účetních období a které se souhrnně vztahují k danému účelu.

Například:

 • náklady na přípravu a záběh výkonů a náklady na výzkum a vývoj,

 • náklady na dlouhodobou propagaci,

 • náklady na předzásobení.

Zúčtování komplexních nákladů příštích období se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí, nejpozději však do čtyř let od zaúčtování nákladů na příslušný účet časového rozlišení.

Příjmy příštích období obsahují částky účetní jednotkou nepřijaté, které časově a věcně souvisejí s výnosy běžného účetního období a nejsou účtovány přímo na účtech pohledávek za právnickými a fyzickými osobami.

Například:

 • výnosové provize,

 • provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby.

Účtuje se souvztažnými zápisy ve prospěch příslušných účtů účtové třídy 6.

Časové rozlišení v pasivech rozvahy je vymezeno v § 19 PVZÚ a ČÚS pro podnikatele 017.

Výdaje příštích období obsahuje náklady, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn.

Například:

 • nájemné a pachtovné placené pozadu,

 • prémie a odměny placené po uplynutí roku.

Lze vyúčtovat pouze částky, u nichž je známo, že se v budoucích obdobích vynaloží na příslušný účel a v určité výši.

Výnosy příštích období obsahuje příjmy, které věcně patří do výnosů v příštích účetních obdobích.

Například:

 • nájemné a pachtovné přijaté předem,

 • částky přijatých paušálů předem na zajištění servisních služeb,

 • přijaté předplatné.

Vlastník rozvodného zařízení může časově rozlišovat po dobu nejdéle 20 let přijaté úhrady podle příslušného zákona za účelně vynaložené náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a v případě přeložek rozvodných zařízení za samostatné stavby s nimi souvisejícími.

Zúčtování výnosů příštích období se provede v období, s kterým věcně souvisejí.

Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že

 • jsou vynaloženy nebo získány,

 • je znám účetní věcný titul, k němuž se vztahují,

 • je známa částka období, kterých se týkají.

Časově rozlišovat nelze pokuty, penále, manka a škody.

Postup při časovém rozlišení stanovený v každé účetní jednotce vnitřním předpisem se nesmí každoročně měnit. Ke změně může dojít jen zcela výjimečně a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 ZoÚ.

§ 19 odst. 7 ZoÚ:

Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Informace se považuje za spolehlivou, jestliže splňuje požadavek § 7 odst. 1, a je-li úplná a včasná. Informace je včasná, je-li získána ve správném čase z hlediska její významnosti a nákladů na její získání, pokud tyto náklady nepřevýší přínosy plynoucí z této informace. Informace je srovnatelná, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 7 odst. 3 až 5. Informace je srozumitelná, jestliže splňuje požadavky stanovené v § 8 odst. 5. Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné

Nahrávám...
Nahrávám...