Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnávání osob v režimu "evropských" koordinačních nařízení

19.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14
Zaměstnávání osob v režimu „evropských” koordinačních nařízení

Ing. Antonín Daněk

Pojem Vysvětlení Poznámka, tip, doporučení
Státy postupující podle koordinačních nařízení EU Od vstupu České republiky do Evropské unie k datu 1. 5. 2004 se naši občané při svém pohybu v rámci Společenství začali řídit Nařízeními Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. *) U osob migrujících v rámci „evropského prostoru” za účelem výkonu výdělečné činnosti se projevuje tzv. mezinárodní prvek.
Princip jednoho pojištění Tento důležitý princip znamená, že v jednom okamžiku nemá žádná osoba podléhat zákonné pojišťovací povinnosti ve dvou státech. Kromě bydliště je základním pravidlem pro určení země pojištění místo (resp. stát) výkonu výdělečné činnosti. To znamená, že osoby ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska jsou pojištěny v té zemi, na jejímž území pracují. Toto pravidlo se uplatňuje bez ohledu:
  • na bydliště pracovníka,

  • na právní předpisy, na základě kterých je sjednán pracovněprávní vztah,

  • na to, zda se jedná o zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost apod.

Příslušnost k právním předpisům se vztahuje na všechny systémy sociálního zabezpečení dané země.Společně s pracovníkem jsou pojištěni i jeho nezaopatření rodinní příslušníci.
Zaměstnání u českého zaměstnavatele Občané ze států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a ze Švýcarska (dále jen EU), zaměstnaní pouze v České republice podle „evropských” koordinačních Nařízení, jsou zdravotně pojištěni v ČR bez ohledu na skutečnost, že mají bydliště v některé z těchto zemí. Po dobu, kdy jsou tyto osoby z titulu výkonu zaměstnání (resp. výdělečné činnosti) pojištěny v ČR, nemusí ani tyto osoby, ani jejich nezaopatření rodinní příslušníci přispívat do systému zdravotního pojištění země, ve které bydlí. Z hlediska nároků na poskytování zdravotní péče mají nárok na plnou zdravotní péči (hrazené služby) v ČR i v zemi bydliště jak výdělečně činné osoby, tak jejich nezaopatření rodinní příslušníci.Při skončení pracovněprávního vztahu je zaměstnanec z těchto zemí odhlašován kódem „O” stejně jako ostatní zaměstnanci. Netrvá-li účast tohoto zaměstnance na veřejném zdravotním pojištění z jiného důvodu, je povinen odevzdat prostřednictvím zaměstnavatele EHIC (European Health Insurance Card – Evropský průkaz zdravotního pojištění).Současně s ukončením zdravotního pojištění živitele (výdělečně činné osoby) zaniká i účast na veřejném zdravotním pojištění pro jeho případné nezaopatřené rodinné příslušníky. Ti se zpravidla následně vracejí do systému zdravotního pojištění v místě bydliště a rovněž vracejí vystavené Evropské průkazy zdravotního pojištění. Z hlediska placení pojistného a plnění souvisejících povinností ve zdravotním pojištění postupuje český zaměstnavatel při zaměstnávání těchto osob podle českých právních předpisů, platných ve zdravotním pojištění.

*) Uplynulým vývojem byla tato nařízení postupně překonána a s účinností od 1. 5. 2010 byla nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, včetně prováděcího nařízení č. 987/2009. Tato nařízení představují základní a závazné normy, které jsou postaveny nad národní právní předpisy jednotlivých států a v roce 2018 jsou kromě států Evropské unie aplikována i vůči občanům a institucím z Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska.

Komentář:

Kódy používané zaměstnavatelem

V souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii používají zaměstnavatelé při plnění oznamovací povinnosti kódy A, E a  C. Tento postup vychází z aplikace výše uvedených Nařízení:

  • kód – v podmínkách Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, jakož i dalších zdravotních pojišťoven, se prostřednictvím tohoto kódu přihlašuje zaměstnavatel k platbě pojistného za svého zaměstnance – občana EU. Tento kód se však použije při druhém a dalším nástupu do zaměstnání u zaměstnance ze zemí EU, pouze pro první přihlášení takového zaměstnance se použije kódu „E” (viz dále),

  • kód E – použije zaměstnavatel namísto kódu P pro první přihlášení zaměstnance bez trvalého pobytu – občana EU. Do