dnes je 8.12.2019
Input:

Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

5.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.17.03
Novela zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

JUDr. Jan Přib

Dnem 1. července 2019 (tj. dnem vyhlášení) nabyl účinnosti zákon č. 165/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Účelem této novely zákona č. 340/2006 Sb. je transponovat do českého právního řádu novou směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované znění).

V České republice byl zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, přijat v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi, avšak z tohoto zákona ani z jeho následných novel nevyplývá pro Českou republiku povinnost zaměstnanecké penzijní pojištění zavést, resp. zavádění tohoto systému umožňovat. Tato směrnice 2003/41 byla nyní nahrazena novou směrnicí 2016/2341, a proto vznikla potřeba přizpůsobit českou vnitrostátní úpravu této směrnici, která přinesla zejména nová pravidla v úpravě systému správy a řízení institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění včetně politiky odměňování osob, jejichž činnost má podstatný dopad na činnost instituce, a zavedení systému řízení rizik, nové požadavky na informační povinnosti vůči účastníkům a příjemcům dávek, změny v dohledové činnosti, pokud jde o oprávnění a povinnosti dohledových orgánů, a rozšíření možností v přeshraničních převodech.

Institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění se ve smyslu právních předpisů EU rozumí instituce, která bez ohledu na svou právní formu funguje na základě kapitálového krytí, je zřízena odděleně od přispěvatelů (přispívajících podniků nebo odvětvového svazu přispěvatelů) pro účely poskytování důchodových dávek v souvislosti se zaměstnaneckou činností na smluvním základě. Z hlediska systematiky organizace soustav důchodového zabezpečení, jak též uvádí důvodová zpráva k zákonu č. 165/2019