dnes je 19.3.2019
Input:

Zálohy PO

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5 Zálohy PO

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Zálohové období   Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.   Zálohy na daň se platí v průběhu zálohového období.  
Poslední známá daňová povinnost   Za poslední známou daňovou povinnost se považuje rovněž částka, kterou si poplatník sám vypočetluvedl v daňovém (dodatečném) přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období, s platností od následujícího dne po termínu pro podání daňového (dodatečného) přiznání, a bylo-li daňové (dodatečné) přiznání podáno opožděně, s platností od následujícího dne po dni jeho podání, do účinnosti další změny poslední známé daňové povinnosti podle tohoto ustanovení nebo zvláštního právního předpisu.   Z poslední známé daňové povinnosti se vychází při stanovení výšeperiodicity záloh.
Do poslední známé daňové povinnosti se nezahrnuje daň připadající na dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku nebo jim obdobná plnění ze zdrojů v zahraničí zdaňované v samostatném základu daně podle § 20b ZDP.  
Započítávání záloh   Po skončení zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. Ze záloh, u nichž došlo k prodlení s placením, se na úhradu skutečné výše daně započítají pouze zálohy zaplacené do lhůty pro podání daňového přiznání.

§ 38a ZDP  
Jestliže se poslední známá daňová povinnost týkala jen části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, je poplatník povinen si pro placení záloh dopočítat poslední známou daňovou povinnost tak, jako by se týkala zdaňovacího období v délce 12 měsíců. Propočet se provede tak, že poslední známá daňová povinnost, týkající se části zdaňovacího období nebo zdaňovacího období kratšího či delšího než 12 měsíců, se vydělí počtem měsíců, za které poplatník pobíral příjmy podléhající dani, a násobí se 12.  

Komentář:

Jestliže je poplatník povinen platit zálohy na daň z příjmů, pak je platí v průběhu zálohového období, které nelze ztotožňovat se zdaňovacím