dnes je 20.6.2021

Input:

Vzorové vnitřní účetní předpisy

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.1
Vzorové vnitřní účetní předpisy

Ing. Zdenka Cardová, Ing. Jindřich Carda, Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Co rozumíme pod pojmem vnitřní firemní předpisy?

Zákon o účetnictví1 stanoví, že účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů (§ 8 ZoÚ).

K dosažení této povinnosti je třeba ve firmě dodržovat určitá pravidla. Tato pravidla jsou jednak pevně stanovena (např. zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy) a jednak si účetní jednotky sami mohou rozhodnout a stanovit v rámci vymezených norem své předpisy.

V literatuře se tato pravidla vymezená v účetní jednotce nazývají vnitropodnikové směrnice nebo vnitřní směrnice, interní předpisy apod.

Komu jsou určeny uvedené vzory vnitřních předpisů?

Uvedené vzory jsou určeny právnickým osobám účtujícím v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů. Při jejich vypracování byly brány v potaz také interpretace Národní účetní rady.

Proč je nutné ve firmě vydat vnitřní předpisy?

Smyslem vnitřních předpisů je aplikovat zákonné normy podle konkrétních podmínek; z variantního řešení, které platné předpisy umožňují, vybrat to nejvhodnější, dále rozdělit pravomoc a odpovědnost za jednotlivé oblasti účetnictví z důvodů zkvalitnění řízení a umožnit tak následnou vnitřní i vnější kontrolu. Průkazně vedené účetnictví je samozřejmě předpokladem úspěšného zvládnutí daňové kontroly.

Při tvorbě předpisů je nesmírně důležité si uvědomit, že se sice týkají účetnictví, ale mnoho podkladů vzniká v jiných útvarech, než jsou účtárny. Podle našich zkušeností jsou časté problémy v komunikaci mezi místy oprávněnými k uzavírání smluv a účtárnami, takže mnoho smluv se do účtáren dostanou pozdě nebo vůbec ne a vznikají nepříjemné problémy při auditu nebo daňové kontrole. Další, podle našich zkušeností ne výjimečnou záležitostí, jsou smlouvy, které jsou sice právně bezchybné, ale z hlediska daňového mají na firmu nepříjemné dopady, které by bylo možno při dobré vzájemné komunikaci jinou, věcným obsahem a právně rovnocennou, formulací vyloučit.

Některé dále uvedené směrnice nejsou výslovně žádným předpisem předepsány – například oběh účetních dokladů. Avšak vymezením oprávněnosti a odpovědnosti příslušných zaměstnanců, vypracování návaznosti pracovních postupů, včetně lhůt předání dokladů mezi jednotlivými pracovišti, je vytvořen základní předpoklad k vybudování funkčního systému ve firmě.

Kdy je třeba ve firmě vydat vnitřní předpisy?

Při vzniku účetní jednotky (bez konkrétního rozhodnutí v určité oblasti, např. v oblasti účtování zásob není možné začít účtovat, dále je třeba vymezit pravomoci a odpovědnost, včetně termínů plnění za jednotlivé činnosti apod.), aktualizaci je třeba provádět každoročně, vždy k začátku nového účetního období, aktualizace v průběhu účetního období je třeba provádět tehdy, pokud se změní vnější podmínky (např. změny zákonů) nebo vnitřní podmínky (např. potřeba tvorby rezerv apod.).

Pravidlo zakotvené v § 4 odst. 15 ZoÚ, stanoví, že účetní jednotky jsou povinny v příslušném účetním období použít účetní metody podle § 4 odst. 8 ZoÚ, ve znění platném na počátku období.

Z výše uvedeného pravidla vyplývá, že pokud účetní jednotka přejde z účetního období kalendářního roku na hospodářský rok, potom pokračuje v průběhu celého jednoho účetního období podle účetních metod platných k prvnímu dni tohoto účetního období.

Jaké sankce může firma očekávat v případě, že nemá vnitřní předpisy?

Nemá-li účetní jednotka vytvořeny vnitřní účetní předpisy, není účetnictví správné a účetní jednotka se dopouští přestupku a může jí být uložena pokuta do výše 3 % hodnoty celkových aktiv (§ 37a ZoÚ). K ukládání pokut je oprávněn finanční úřad při daňové kontrole, případně jiný kontrolní orgán.

Nahrávám...
Nahrávám...