dnes je 2.10.2022

Input:

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Proces schvalovacího řízení

Schvalovací řízení je proces, ve kterém valná hromada společníků nebo akcionářů schvaluje návrh na vypořádání výsledku hospodaření, který jí předkládá vedení společnosti. Jde o výsledek hospodaření předcházejícího účetního období u kapitálových společností, který může mít podobu zisku nebo ztráty a který se vypořádává v následujícím účetním období. Zákon o obchodních korporacích umožňuje výplatu záloha na podíl na zisku již v průběhu účetního období, které pak v rámci schvalovacího řízení musí být vypořádány.

Výsledek hospodaření běžného účetního období, který představuje zůstatek na účtu 710 – Účet zisků a ztrát, se v rámci uzávěrkových operací uzavře na účet 702 – Konečný účet rozvažný. Začátkem následujícího účetního období se při otevření účtů hlavní knihy zaúčtuje jako počáteční zůstatek účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení souvztažně s účtem 701 – Počáteční účet rozvažný.

Schéma účtování uzavření účtu 710 – Zisků a ztrát koncem účetního období a převod zisku do schvalovacího řízení v následujícím účetním období

Účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení je určený k rozdělení účetního zisku nebo k vypořádání účetní ztráty podle pravidel stanovených zákonem o obchodních korporacích a podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky.

Rozdělení zisku

V případě zisku se musí ve společnosti s ručením omezeným a v akciové společnosti nejprve splnit povinný příděl do statutárních fondů, jestliže má účetní jednotka jejich tvorbu upravenou statutem (společenskou smlouvou nebo stanovami). Rozdělení zbývající části zisku je již plně v pravomoci účetní jednotky. Na ní záleží, zda bude vytvářet další účelově vázané fondy, nebo zisk ponechá ve společnosti a převede ho na účet nerozděleného zisku minulých let, či část rozdělí společníkům jako podíly na zisku. Ovšem výplata podílů na zisku má svá pravidla upravená zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK).

Nestanoví-li společenská smlouva, stanovy nebo rozhodnutí valné hromady něco jiného, je podíl na zisku (dividenda) splatný do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. V akciové společnosti je představenstvo povinno oznámit den výplaty dividendy, místo a způsob výplaty. Společnost je povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adresu akcionáře vedené v seznamu akcionářů ke dni splatnosti dividendy (jsou-li akcie na jméno) nebo na adresu vedené v evidenci zaknihovaných cenných papírů (jsou-li akcie na majitele). Jsou-li akcie na majitele listinné, určí místo výplaty stanovy nebo rozhodnutí valné hromady, není-li místo určeno, vyplatí společnost dividendu akcionáři v místě sídla společnosti.

Podíly na zisku přiznané společníkům – fyzickým osobám – musí být zdaněny zvláštní sazbou daně, které v současné době činí 15 %. U společníků – právnických osob se sídlem v některém z členských států Evropské Unie – je výplata podílů na zisku od srážkové daně osvobozena za splnění určitých podmínek stanovených v zákoně o daních z příjmů (§ 19 ZDP). Srazit daň je společnost povinna (v souladu s § 36 odst. 2 ZDP) u listinných akcií při výplatě dividend, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. U zaknihovaných akcií je společnost povinna srazit daň nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Sraženou daň je pak společnost povinna odvést svému místně příslušnému správci daně do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla povinna provést srážku.

Schéma účtování rozdělení zisku ve schvalovacím řízení

Schéma účtování podílů na zisku společníkům a srážková daň

Příklad

Akciová společnost vykázala v účetní závěrce zisk ve výši 5 milionů Kč, který byl převeden do schvalovacího řízení. Valná hromada schválila následující návrh vedení společnosti na rozdělení zisku:

  • 10 % přidělit statutárnímu rezervnímu fondu,

  • 20 % přidělit statutárnímu sociálnímu fondu,

  • 30 % rozdělit na podíly na zisku akcionářům (fyzické osoby),

  • 40 % převést na nerozdělený zisk minulých let.

Č.  Text  MD D
1.  Převod zisku do schvalovacího řízení  5.000.000  701  431 
2.  Tvorba zákonného rezervního fondu  500.000  431  421 
3.  Příděl statutárnímu sociálnímu fondu  1.000.000  431  423 
4.  Přiznání nároku na výplatu dividend  1.500.000  431  364 
5.  Závazek z titulu srážkové daně  225.000  364  342 
6.  Nerozdělený zisk  2.000.000  431  428 
7.  Úhrada srážkové daně  225.000  342  221 
8.  Výplata zdaněných dividend  1.275.000  364  221 

Úhrada ztráty

Schvalovacím řízením prochází též ztráta společnosti. Důležité je si uvědomit, že jde o účetní ztrátu, nikoliv o ztrátu daňovou. Za určitých okolností se dokonce může stát, že je účetní jednotka v účetní ztrátě, ale v daňovém zisku. Ten vznikne při úpravě účetní ztráty na základ daně připočtením daňově neuznatelných nákladů. Účetní jednotka vypočítá a zaúčtuje daň, která je účetním nákladem a která ještě zvýší účetní ztrátu.

V případě ztráty je třeba rozhodnout, jak bude ztráta uhrazena, jestliže existuje v účetní jednotce zdroj, z něhož ji lze uhradit. V úvahu přichází především rezervní fond, pokud je vytvářen jako statutární fond za účelem úhrady ztráty, může být použit nerozdělený zisk minulých let, případně jiný fond, který není účelově vázán, pokud valná hromada o tom rozhodne. Výjimečně může být ztráta předepsána k náhradě společníkům i ve společnosti s ručením omezeným, pokud je tato eventualita zakotvena ve společenské smlouvě. V akciové společnosti tato možnost není. Pokud nejsou k úhradě ztráty k dispozici žádné zdroje nebo jsou všechny vyčerpány, nezbývá než převést ztrátu na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let.

Schéma účtování úhrady ztráty ve schvalovacím řízení

Příklad

Společnost s ručením omezeným vykázala v účetní závěrce ztrátu ve výši 5 milionů Kč. Valná hromada společníků schválila návrh vedení společnosti na rozdělení zisku takto:

  • 1 milion uhradit ze zákonného rezervního fondu (v plné výši jeho zůstatku)

  • 2 miliony uhradit z nerozděleného zisku minulých let (v plné výši jeho zůstatku)

  • 2 miliony převést na neuhrazenou ztrátu minulých let

Č.  Text  MD D
  Zůstatek rezervního fondu  1.000.000    421 
  Zůstatek nerozděleného zisku minulých let  2.000.000    428 
1.  Převod ztráty do schvalovacího řízení  5.000.000  431  701 
2.  Úhrada ztráty z rezervního fondu  1.000.000  421  431 
3.  Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let  2.000.000  428  431 
4.  Převod ztráty do příštích let  2.000.000  429  431 

Účtování výplaty záloh na podíl na zisku

Účtování výplaty záloh na podíl na zisku v průběhu účetního období je možné na základě mezitímní účetní závěrky v souladu s § 34 ZOK. Zatímco vyplacený podíl na zisku se nevrací (pokud byl přijat společníkem v dobré víře, že výplata nebyla v rozporu se zákonem), zálohy jsou vratné. Způsob účtování výplaty záloh a následné účtování rozdělení zbývajícího zisku upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 018 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.

Účetní jednotka si ve svém účtovém rozvrhu zřídí pro zaúčtování záloh účet v účtové skupině 43 – Výsledek hospodaření, například 432 – Rozhodnutí o zálohách na výplatu podílu na zisku. Pokud výplata podílů na zisku podléhá srážkové dani, podléhá jí i výplata záloh.

Schéma účtování výplaty záloh na podíl na zisku

Pozn.:

  1. rozhodnutí o
Nahrávám...
Nahrávám...