dnes je 6.12.2023

Input:

Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

31.3.2020, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.6.6 Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku u dohody o provedení práce

Ing. Růžena Klímová, Ing. Olga Krchovová

Od roku 2012 je zaměstnavatel povinen vydat v den skončení zaměstnání zápočtový list všem zaměstnancům, tedy i těm, kteří pracovali na základě dohody o provedení práce. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen vydat přílohu zápočtového listu, kde je mj. povinným údajem čistý průměrný měsíční výdělek.

Priklad

Příklad 1

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v rozsahu 250 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

Zaměstnavatel musí u dohod o provedení práce postupovat obdobně jako v případě výpočtu průměrného měsíčního výdělku u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti.

V souladu s § 356 ZP se průměrný měsíční výdělek vypočte jako součin průměrného hodinového výdělku, průměrného počtu týdnů v měsíci a týdenní pracovní doby zaměstnance. Problém výpočtu průměrného měsíčního výdělku u dohody o provedení práce spočívá v tom, že sjednaný objem výkonu práce uvedený v § 75 ZP je v hodinách (za kalendářní rok nejvýše 300 hodin) a pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je nutné znát týdenní pracovní dobu zaměstnance. Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku je proto nutné nejprve sjednaný objem výkonu práce v hodinách převést na týdenní objem výkonu práce a získat fiktivní týdenní pracovní dobu.

Za rok sjednáno  250 hodin  
Za jeden měsíc sjednáno  250 : 12 = 20,83 hod.  
Za jeden týden sjednáno průměrně (fiktivní úvazek)  20,83 : 4,348 = 4,79 hod.  

Dále je nutné vypočítat hodinový výdělek. Téměř vždy nebude splněna podmínka pro výpočet skutečného hodinového výdělku, protože pro výpočet skutečného hodinového výdělku musí zaměstnanec v rozhodném období odpracovat alespoň 21 dnů.

Pokud DPP končí 31. 12. roku, pak rozhodným obdobím pro výpočet hodinového výdělku je 3. čtvrtletí roku, v němž jistě zaměstnanec neodpracoval 21 dnů. Bude proto použit pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude obvykle sjednaná hodinová odměna.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek 125 × 4,348 × 4,79 = 2 603,37, zaokr. 2 604 Kč  

Pro přepočet průměrného měsíčního hrubého výdělku na čistý průměrný měsíční výdělek se použije postup, který byl použit nebo by byl použit při výpočtu čisté mzdy v měsíci, kdy dohoda o provedení práce končí a kdy je potřeba průměrný měsíční výdělek také zjišťovat.

Odměna z dohody o provedení práce založí účast na nemocenském a zdravotním pojištění, pokud bude v kalendářním měsíci činit více než 10 000 Kč. Tato skutečnost se logicky promítne i do postupu při „zdanění” průměrného hrubého měsíčního výdělku a výpočtu čistého měsíčního výdělku. Předpokládejme, že zaměstnanec nemá podepsané Prohlášení.

Průměrný měsíční hrubý pravděpodobný výdělek  2 604 Kč  
Daňový základ  2 604 Kč  
Srážková daň 15 % zaokr. na celé koruny dolů  390 Kč  
Čistý měsíční pravděpodobný výdělek 2 214 Kč 
Priklad

Příklad 2

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 1. 3. 2020 do 16. 4. 2020 v rozsahu 260 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu mu bylo zúčtováno 20 000 Kč, v dubnu 12 500 Kč. Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla dohoda uzavřena, a ze sjednaného objemu výkonu práce v hodinách.

Od 1. 3. do 16. 4. se jedná o  47 dnů  
Průměrný počet kalendářních dnů v měsíci  365 : 12 = 30,42 dne  
Počet měsíců  47 : 30,42 = 1,55 měsíce  
Průměrný počet hodin na jeden měsíc  260 : 1,55 = 167,74 hod.  
Fiktivní týdenní pracovní doba  167,74 : 4,348 = 38,58 hod.  
Výpočet pravděpodobného hrubého měsíčního výdělku 125 × 4,348 × 38,58 = 20 968,23, zaokr. 20 969 Kč  
Výpočet zdravotního pojištění  20 969 × 13,5 % = 2 830,82, zaokr. 2 831 Kč,
2 831 : 3 = 943,67, zaokr. 944 Kč,
2 831 – 944 × 2 = 1 887 Kč  
Výpočet sociálního pojištění  20 969 × 6,5 % = 1 362,99, zaokr. 1 363 Kč
20 969 × 24,8 % = 5 200,31, zaokr. 5 201 Kč  
Daňový základ  20 969 + 1 887 + 5 201 = 28 057 Kč  
Zaokrouhlený daňový základ  28 100 Kč  
Záloha daně 15 %  4 215 Kč  
Pravděpodobný čistý měsíční výdělek  20 969 – 944 – 1 363 – 4 215 = 14 447 Kč 
Priklad

Příklad 3

Dohoda o provedení práce byla uzavřena na období od 1. 5. do 30. 6. 2020 s odměnou ve výši 120 Kč za hodinu a rozsahem práce 130 hodin. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka k dani z příjmů. V jednotlivých měsících bylo zúčtováno:

  • květen – 130 hodin – 15 600 Kč,

  • červen – 0 hodin – 0 Kč.

Počet hodin za jeden měsíc  130 : 2 = 65 hod.  
Počet hodin za týden  65 : 4,348 = 14,95 hod.  
Pravděpodobný hrubý měsíční výdělek  120 × 14,95 × 4,348 = 7 800 Kč  

Zákoník práce stanoví, že se průměrný hrubý měsíční výdělek přepočte na čistý podle podmínek a sazeb platných v měsíci, v němž se průměrný měsíční čistý výdělek zjišťuje. Jediný možný způsob přepočtu na čistý průměrný výdělek lze s ohledem na uplatnění pojistného (odměna do výše 10 000 Kč nepodléhá odvodu pojistného, nad 10 000 Kč podléhá odvodu pojistného) odvodit z výše hrubého měsíčního výdělku takto:

  • do výše 10 000 Kč neuplatnit pojistné,

  • nad 10 000 Kč uplatnit pojistné.

Pravděpodobný hrubý měsíční výdělek  7 800 Kč  
Srážková daň 15 %  1 170 Kč  
Pravděpodobný čistý měsíční výdělek k 30. 6.  7 800 – 1 170 = 6 630 Kč  

Není podstatné, že v měsíci květnu muselo být z odměny ve výši 15 600 Kč odvedeno pojistné a uplatněna záloha daně.

Priklad

Příklad 4

Zaměstnanec pracoval na základě dohody o provedení práce, která byla uzavřena od 3. 3. 2020 do 3. 5. 2020 v rozsahu 200 hodin s hodinovou odměnou ve výši 125 Kč. V měsíci březnu odpracoval 110 hodin a odměna činila 13 750 Kč, v dubnu odpracoval 81 hodin a odměna činila 10 125 Kč a v květnu odpracoval 9 hodin a odměna činila 1 125 Kč. Zaměstnanec neučinil Prohlášení poplatníka daně. Jak spočítat jeho průměrný čistý měsíční výdělek?

K výpočtu bude nutné použít pravděpodobný hodinový výdělek, kterým bude hodinová odměna ve výši 125 Kč, protože v předchozím kalendářním čtvrtletí zaměstnanec neodpracoval 21 směn. Dále bude nutné získat fiktivní týdenní pracovní dobu, kterou odvodíme z doby, na kterou byla

Nahrávám...
Nahrávám...