dnes je 3.10.2022

Input:

Výpočet daně silniční poplatníka

17.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.9 Výpočet daně silniční poplatníka

Ing. Karel Janoušek

Právní úprava
  • § 5, § 6, § 8, § 9, § 11 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, v platném znění pro dané období (dále jen zákon)

  • § 5, § 12a, § 16a zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění účinném od 1. 1. 2022 (dále jen ZDSIL)

  • § 146 DŘ – Zaokrouhlování

Do 31. 12. 2021   2022  
Daň se stanoví vždy za každé vozidlo samostatně a to postupem uvedeným v daňovém přiznání.   Daň poplatníka se vypočte jako součet dílčích daní za jednotlivá zdanitelná vozidla.  
Daň za vozidlo činí 1/12 roční sazby daně (případně snížené nebo zvýšené podle § 6 zákona č. 16/1993 Sb.) za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo vozidlo ve zdaňovacím období předmětem daně. Výše roční sazby daně se zjistí z § 6 zákona č. 16/1993 Sb., a to podle základu daně uvedeného v § 5 zákona č. 16/1993 Sb.. Z takto zjištěné částky se uplatní případná úleva na dani (osvobození od daně, prominutí daně, sleva na dani).   Dílčí daň za zdanitelné vozidlo je rozdíl mezi výší daně uvedené pro příslušné vozidlo v příloze k ZDSIL, která se sníží o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo nebylo předmětem daně nebo bylo od daně osvobozeno a o případně uplatněnou slevu na dani.  
Daň, záloha na daň a sleva na dani se za jednotlivá vozidla zaokrouhluje na celé koruny nahoru.   Daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, postupné zaokrouhlování ve dvou nebo více stupních je nepřípustné.  
Celková daňová povinnost poplatníka daně se stanoví jako součet výše daní za jednotlivá vozidla, která byla u poplatníka daně ve zdaňovacím období předmětem daně.   Činí-li daň poplatníka méně než 100 Kč, daň se neplatí.  

Komentář:

Do 31. 12. 2021 se výše daně silniční, kterou platil poplatník daně, zjišťovala jako součet daní za vozidla, za která měl poplatník daně daňovou povinnost. Daň za vozidlo, které bylo předmětem daně, se stanovovala v zásadě z roční sazby daně zjištěné podle základu daně uvedeného v § 5 zákona č. 16/1993 Sb.. Tato roční sazba daně se případně snížila nebo zvýšila podle § 6 zákona č. 16/1993 Sb.. Výše daně za vozidlo se vypočetla jako násobek 1/12 příslušné sazby daně a počtu

Nahrávám...
Nahrávám...