dnes je 25.7.2024

Input:

Volná pracovní místa

4.7.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 12 minut

3.1.4.2 Volná pracovní místa

JUDr. Petr Bukovjan

Ustanovení související

 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

  • § 35 – oznamování volných pracovních míst včetně obecné definice tohoto volného pracovního místa

  • § 37 – charakteristika volného pracovního místa

  • § 37a – centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty a obsaditelných držiteli modré karty

  • § 86 – povinnost oznámení volného pracovního místa v případě zaměstnávání cizinců

  • § 139 odst. 2 písm. d) a odst. 3 písm. e) – přestupky fyzických osob ve vztahu k nesplnění oznamovací povinnosti

  • § 140 odst. 1 písm. d) a odst. 4 písm. d) – přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob ve vztahu k nesplnění oznamovací povinnosti

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  • § 45a – oznámení volných pracovních míst v souvislosti s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi

Komentář
Oblast zaměstnanosti je postavena mj. na nabídce a poptávce pracovních sil. Z tohoto důvodu proto ustanovení zákona o zaměstnanosti týkající se kompetencí krajských poboček Úřadu práce na úseku zaměstnanosti upravují vedení dvou souvisejících evidencí, a to:

 1. evidence uchazečů o zaměstnání, resp. zájemců o zaměstnání, a
 2. evidence volných pracovních míst.

Evidenci uchazečů o zaměstnání (zájemců o zaměstnání) vytvářejí krajské pobočky Úřadu práce na základě žádostí těchto fyzických osob. Evidence volných pracovních míst obsahuje informace z oznámení zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé nemají až na výjimku týkající se zaměstnávání cizinců dle ustanovení § 86 ZZ povinnost oznámit příslušné krajské pobočce Úřadu práce volná pracovní místa, jde jen o jednu z možností, jak najít vhodného zaměstnance, která není vázána na žádnou lhůtu.

Volnými pracovními místy rozumí zákon o zaměstnanosti „nově vytvořená nebo uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance nebo je hodlá obsadit dočasně přidělenými zaměstnanci agentury práce”.

Forma oznámení

Zákon o zaměstnanosti formu oznámení volných pracovních míst výslovně žádnou nepředepisuje. Volné pracovní místo je tak možné krajské pobočce Úřadu práce oznámit prostřednictvím osobního kontaktu, telefonickou cestou, mailem, faxem, popř. pomocí internetu přes portál MPSV www.mpsv.cz. Možnost oznámení volných pracovních míst touto cestou je obsažena v rubrice „Formuláře – oblast zaměstnanosti, Pro zaměstnavatele” a v podrubrice „Volná pracovní místa”.

Právní úprava dává zaměstnavateli v souvislosti se zahájením podnikatelské činnosti nebo s jejím rozšířením možnost oznámit volná pracovní místa za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem též místně příslušnému živnostenskému úřadu. Dle ustanovení § 45a zákona č. 455/1991 Sb., může jak fyzická, tak právnická osoba společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi u živnostenského úřadu oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení. Tyto údaje je pak živnostenský úřad povinen předat ve lhůtě 5 pracovních dnů místně příslušné krajské pobočce Úřadu práce, přičemž zmíněná lhůta začíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny.

Údaje poskytované o volném pracovním místě

Pokud jde o charakteristiku volného pracovního místa, tj. jaké informace musí nebo může o něm zaměstnavatel krajské pobočce Úřadu práce poskytnout, tu vymezuje konkrétně ustanovení § 37 ZZ. Dle tohoto ustanovení by charakteristika volného pracovního místa měla obsahovat:

 1. identifikační údaje zaměstnavatele,
 2. určení druhu práce a místa výkonu práce,
 3. předpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,
 4. základní informace o pracovních a mzdových podmínkách,
 5. informaci, zda se jedná o pracovní místo vyhrazené nebo vhodné pro osobu se zdravotním postižením,
 6. informaci o příslušném kódu vztahujícím se k druhu práce v rámci oznámeného volného pracovního místa, a to podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněné Českým statistickým úřadem, a
 7. informaci o tom, zda jde o zaměstnání na dobu neurčitou nebo určitou a jeho předpokládanou délku.

Vedle toho lze pro účely vedení evidence volných pracovních míst a tím získání požadovaného uchazeče o zaměstnání učinit součástí této charakteristiky rovněž např.:

 1. informace o možnostech ubytování,
 2. informace o možnostech dojíždění do zaměstnání nebo
 3. další informace, které zaměstnavatel požaduje zveřejnit.

Je třeba vycházet z toho, že krajská pobočka Úřadu práce volná pracovní místa nabízí uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání a se souhlasem zaměstnavatele je zveřejňuje včetně zveřejnění v elektronických médiích. Přehled volných pracovních míst je k nalezení na portálu MPSV nebo na internetových stránkách Úřadu práce. Tam mohou uchazeči o zaměstnání podle různých parametrů (např. obor, region, směnnost nebo požadovaná jazyková znalost) hledat mezi nabízenými volnými místy nebo si sami zadat inzerát na zaměstnání, které hledají.

V této souvislosti nutno ovšem upozornit, že v souladu s ustanovením § 38 ZZ „krajská pobočka Úřadu práce nenabízí a nezveřejňuje nabídky zaměstnání, které jsou diskriminačního charakteru nebo jsou v rozporu s pracovněprávními (§ 126 odst. 2 ZZ) a jinými právními předpisy nebo odporují dobrým mravům”. Stejně tak nenabízí a nezveřejňuje nabídky volných pracovních míst u zaměstnavatele, kterému byla pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů (§ 126 odst. 2), za porušení povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, které kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole, a to po dobu 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Aby měly krajské pobočky Úřadu práce informaci o uložení pokuty ze strany orgánů inspekce práce, je Státní úřad inspekce práce povinen jim na základě ustanovení § 4 odst. 2 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce poskytovat informace o uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, jejichž dodržování orgány inspekce práce kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.

Zákon o zaměstnanosti bohužel nijak nerozlišuje, jak vysoká pokuta uložená zaměstnavateli brání ve zveřejnění a nabídce jeho volných pracovních míst prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce. Může tak docházet k rozdílům podle toho, do místní příslušnosti, kterého kontrolního orgánu zaměstnavatel spadá, a jak tento správní úřad přistupuje k ukládání pokut za porušení povinností. Řada zaměstnavatelů byla proto už nepříjemně překvapena, že v souvislosti s poměrně nízkou pokutou za banální přestupek ztratila možnost získávat nové zaměstnance zejména ze zahraničí (viz dále).

Centrální evidence pro účely zaměstnanecké karty a modré karty

Speciální (centrální) evidence se týká volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo obsaditelných držiteli modré karty. Obě vede MPSV, a to ve spolupráci se zastupitelskými úřady a Ministerstvem vnitra.

Volným pracovním místem obsaditelným držitelem zaměstnanecké karty se rozumí pracovní místo oznámené krajské pobočce Úřadu práce, s výjimkou pracovních míst úředníků územních samosprávných celků a služebních míst státních zaměstnanců. Pokud jde o volné pracovní místo obsaditelné držitelem modré karty, zde navíc musí jít o pracovní místo, pro jehož výkon se vyžaduje vysoká kvalifikace podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Podmínkou pro zařazení volného pracovního místa do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty stejně jako modré karty je souhlas zaměstnavatele. V případě, že lze volné pracovní místo s ohledem na dostatek volných pracovních sil obsadit jinak, je další podmínkou skutečnost, že je toto volné pracovní místo krajskou pobočkou Úřadu práce nabízeno a zveřejněno alespoň po dobu 30 dnů od jeho oznámení této krajské pobočce Úřadu práce. Krajská pobočka Úřadu práce může s ohledem na situaci na trhu práce zkrátit tuto dobu až na 10 dnů.

Ministerstvo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty nebo do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty nezařadí nebo z evidence vyřadí volné pracovní místo mj. u zaměstnavatele, kterému:

 • byla v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce, zastřené zprostředkování zaměstnání nebo umožnění výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání,

 • byla v posledních 3 měsících pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za porušení povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů nebo za porušení povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů, jejichž dodržování kontroluje Státní úřad inspekce práce nebo oblastní inspektorát práce, nebo

 • byla jako kontrolované osobě Státním úřadem inspekce práce nebo oblastním inspektorátem práce v období posledních 4 měsíců pravomocně uložena pokuta vyšší než 50 000 Kč za neposkytnutí součinnosti při kontrole.

Pokuty

Zákon o zaměstnanosti obsahuje také skutkovou

Nahrávám...
Nahrávám...